Jak sprawdzi? BIK za darmo?

W rejestrze BIK znajduj? si? informacje m.in. o zaleg?ych zobowi?zaniach. Instytucje finansowe przed udzieleniem po?yczki lub kredytu mog? sprawdzi? swojego klienta w tej bazie. W ten sposób s? w stanie oceni? jego zdolno?? kredytow?. Ka?dy z nas mo?e sprawdzi? BIK za darmo. Podpowiadamy, jak zweryfikowa?, czy nasze dane widniej? w BIK-u.

Czy jestem w BIK – jak to sprawdzi??

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) gromadzi dane dotycz?ce zobowi?za? osób prywatnych oraz przedsi?biorców. Osoby wnioskuj?ce o kredyt w banku zostan? zweryfikowane mi?dzy innymi w tym rejestrze. Podobnie jest w przypadku firm po?yczkowych. Niektóre z nich sprawdzaj? potencjalnych po?yczkobiorców w BIK-u. Dzi?ki temu instytucja zyska wiedz? na temat poprzednich zobowi?za?, ewentualnych opó?nie? w sp?acie, zaleg?ych zobowi?zaniach itp. Dane zgromadzone w BIK-u s?u?? do oceny zdolno?ci kredytowej klienta. Negatywne wpisy mog? by? przyczyn? odmowy udzielenia kredytu lub po?yczki.

Sprawd? BIK przed wnioskowaniem o po?yczk? lub kredyt – dzi?ki temu b?dziesz wiedzie?, jakie informacje zostan? przekazane do instytucji finansowej. Zastanawiasz si?, jak sprawdzi? zad?u?enie w BIK? Konieczny jest dost?p do Internetu. Biuro Informacji Kredytowej nie udziela informacji o historii klientów ani telefonicznie, ani osobi?cie w siedzibie biura.

Warto wiedzie?, ?e w BIK-u znajduj? si? informacje nie tylko negatywne. Mog? równie? trafi? tam wpisy o terminowym regulowaniu zobowi?za?. To za? wp?ywa na pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej.

BIK online – jak za?o?y? konto?

Jak sprawdzi? swój BIK? Konieczne jest za?o?enie konta w serwisie Biura Informacji Kredytowej. Zarejestrowanie wymaga wype?nienia formularza online. U?ytkownik musi poda?:

 • imi? i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • rodzaj dokumentu to?samo?ci, jego seri?, numer i dat? wa?no?ci,
 • numer PESEL,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

BIK wymaga równie? potwierdzenia to?samo?ci – tak, by nikt postronny nie móg? sprawdzi? informacji o innym kliencie. Aby to zrobi?, nale?y:

 • do??czy? do formularza skan dokumentu to?samo?ci lub wys?a? kopi? poprzez list polecony – szybszym rozwi?zaniem jest do??czenie skanu do formularza,
 • wykona? przelew weryfikacyjny o symbolicznej wysoko?ci 1 z?,
 • odebra? e-mail wraz z linkiem aktywacyjnym,
 • na podany numer kontaktowy przes?any zostanie SMS z kodem autoryzacyjnym, który nale?y wpisa? w formularzu wy?wietlonym po klikni?ciu linka aktywacyjnego,
 • pozostaje ustalenie has?a oraz zalogowanie si? do serwisu.

Jak pobra? raport z BIK? Jak sprawdzi? si? w BIK?

U?ytkownicy online Biura Informacji Kredytowej mog? korzysta? z us?ug oferowanych przez serwis. Pojedynczy raport kosztuje 39 z?otych, pakiet 12 raportów – 99 z?otych. Pakiet mo?na zrealizowa? przez 12 miesi?cy. Wygenerowanie raportu wymaga zalogowania si? na konto u?ytkownika, wybranie interesuj?cej oferty oraz dokonanie p?atno?ci. Po zaksi?gowaniu wp?aty dokument mo?na wygenerowa?.

Raport BIK zawiera informacje o zaci?gni?tych zobowi?zaniach, ich wysoko?ci oraz liczbie rat, a tak?e opó?nieniach czy powsta?ych zaleg?o?ciach w sp?acie. W dokumencie znajduje si? tak?e wska?nik BIK (scoring BIK) – ocena punktowa klienta. Wszystkie te informacje pozwalaj? oszacowa?, jakie mamy szanse na otrzymanie kredytu lub po?yczki.

BIK oferuje tak?e us?ug? Alerty BIK. Ich koszt to 24 z?ote za rok. Ich zadaniem jest ochrona klientów przed ewentualnym wy?udzeniem po?yczki lub kredytu na ich dane. Dodatkowo Alerty BIK informuj? o zw?oce w sp?acie zobowi?zania.

BIK – jak sprawdzi? za darmo? Czy to mo?liwe?

Niektórzy zastanawiaj? si?, jak sprawdzi? BIK za darmo. Czy to w ogóle mo?liwe? Dzi?ki rozporz?dzeniu znanemu pod nazw? RODO (Rozporz?dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE) ka?dy z nas ma mo?liwo?? wygenerowania darmowego raportu BIK. Raport ten mo?na otrzyma? w formie „kopii danych”.

U?ytkownik, który chce sprawdzi? si? w BIK za darmo, powinien z?o?y? wniosek o „kopi? danych”. Nale?y jednak liczy? si? z tym, ?e taki darmowy raport BIK mo?na otrzyma? wy??cznie raz na 6 miesi?cy. Wniosek mo?na z?o?y? osobi?cie w siedzibie Centrum Obs?ugi Klienta w Warszawie, wys?a? go tradycyjn? poczt? lub poprzez konto u?ytkownika w serwisie BIK-u.

Ile wynosi czas oczekiwania na darmowy raport BIK? Mo?e to by? nawet 30 dni. „Kopia danych” obejmuje ograniczony zakres informacji, który zosta? okre?lony w rozporz?dzeniu.

Wiedz?c, jak sprawdzi? siebie w BIK, warto regularnie weryfikowa? informacje o sobie. Zaleca si? to m.in. przed z?o?eniem wniosku o kredyt mieszkaniowy.

Chwilówki bez BIK – alternatywa dla osób widniej?cych w bazie BIK-u

Co zrobi?, gdy informacje o nas znajduj? si? w bazie BIK-u, a my potrzebujemy wsparcia finansowego? Pewnym rozwi?zaniem mog? by? chwilówki bez BIK. Instytucje po?yczkowe mog? jednak korzysta? z innych baz w celu weryfikacji potencjalnych po?yczkobiorców (m.in. BIG, KRD czy ERIF).

Warto jednak pami?ta? o tym, ?e po?ycza? trzeba odpowiedzialnie – je?eli jeste?my ?wiadomi, ?e nie uda nam si? sp?aci? zobowi?zania w terminie, zrezygnujmy z zaci?gni?cia po?yczki.