Jak roz?o?y? darmow? chwilówk? na raty?

Sp?ata po?yczki w terminie mo?e stanowi? problem, nawet je?eli decyzja po?yczkowa by?a przemy?lana. Niestety, pewne sytuacje w ?yciu, tzw. wypadki losowe mog? skutecznie stan?? do przeszkodzie w sp?acie po?yczki, szczególnie je?eli po?yczona kwota by?a wysoka.  Co, je?li nie ma si? pieni?dzy na sp?at? po?yczki, ani na jej przed?u?enie lub te? wykorzysta?o si? ju? t? opcj??

Cz??? firm na polskim rynku preferuje szybk? egzekucj? nale?no?ci i, po krótkiej serii monitów upominawczych, kieruje spraw? do windykacji. Na szcz??cie, niektóre z innych firm proponuj? pokojowe rozwi?zywanie sporów z klientami i dopuszczaj? mo?liwo?? indywidualnego ustalenia harmonogramu sp?aty.

Czy na raty mo?na roz?o?y? tak?e chwilówk? darmow??

Tak, wszystkie firmy, które oferuj? roz?o?enie chwilówki na raty informuj?, ?e taka mo?liwo?? dotyczy wszystkich po?yczek, równie? darmowych chwilówek. Jakkolwiek, umowa po?yczkowa w ka?dym przypadku mówi, i? kosztów po?yczki nie b?dzie ponosi? tylko ten klient, który spe?ni warunek sp?aty w terminie. Naturalne jest wi?c to, i? w momencie roz?o?enia darmowej chwilówki na raty, przestaje by? ona darmowa i trzeba b?dzie ui?ci? dodatkowe op?aty, które – uwaga! – b?d? niestety wy?sze ni? w przypadku, gdyby chwilówka by?a w pe?ni p?atna.

Koszty takiego rozwi?zania mog? si?ga? nawet dodatkowe 20% kwoty po?yczki. Z pewno?ci? jednak b?d? one ?atwiejsze do ud?wigni?cia dla bud?etu, jako ?e roz?o?one b?d? równomiernie na liczb? rat. Trzeba te? pami?ta? o tym, i? praktycznie ?adna firma nie zgodzi si? na wi?cej ni? 12 rat. Cz??? firm nie zgadza si? te? na takie roz?o?enie jeszcze przed up?ywem terminu sp?aty, a w niektórych przypadkach musi min?? jaki? czas, by takie rozwi?zanie by?o w ogóle mo?liwe.

Jak napisa? wniosek o roz?o?enie na raty?

Dla wi?kszo?ci firm ju? samo wyra?enie ch?ci sp?aty jest wystarczaj?ce, by wniosek przyj??. Dobrze jednak, by taka pro?ba by?a poprzedzona jak?kolwiek wp?at? na poczet sp?aty po?yczki – b?dzie to wyrazem dobrej woli i w pewnym sensie gwarancj?, ?e po?yczk? b?dzie si? sp?aca?.

Co powinien zawiera? taki wniosek? Rzecz jasna, podstawow? rzecz? s? dane osobowe klienta, które powinny by? uzupe?nione tak?e o numer umowy po?yczkowej (opcjonalnie dat?, kiedy ta umowa zosta?a zawarta).

Kolejn? wa?n? rzecz? jest umotywowanie swojej pro?by. Co mo?e by? odpowiednim umotywowaniem? To przede wszystkim rozs?dne uargumentowanie swoich problemów finansowych chorob?, utrat? pracy, niespodziewanymi, acz koniecznymi wydatkami, problemami rodzinnymi. Pomocne mo?e by? tak?e przedstawienie dokumentu, który móg?by te problemy potwierdzi? – to uprawdopodobni wniosek.

Dodatkowo, okazaniem dobrej woli klienta mo?e by? tak?e propozycja, w jaki sposób po?yczka mia?aby by? sp?acana. Mo?na wskaza? ilo?? rat (tutaj nale?y poda? jednak mo?liwie najkrótszy okres) oraz/albo zadeklarowa? wysoko?? miesi?cznej raty.

Które firmy roz?o?? po?yczk? na raty?

Je?eli chcemy dodatkowo ubezpieczy? si? od ewentualnych problemów z zad?u?eniem, warto zwróci? si? do LendOn. Ta firma oferuje mo?liwo?? ustalenia indywidualnego harmonogramu sp?at, ale tylko w szczególnych przypadkach, takich jak choroba czy nieoczekiwana utrata pracy. Wymagany jest natomiast wcze?niejszy kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obs?ugi Klienta, gdzie podpowiedz? nam w jaki sposób mo?na roz?o?y? powsta?y d?ug na raty.

Kolejnym przyk?adem takiej firmy jest NetCredit, które zapewnia, ?e klient mo?e szuka? indywidualnego rozwi?zania problemów, je?li boryka si? z trudno?ciami finansowymi. Najcz??ciej jednak, taki klient musi albo wykorzysta? mo?liwo?? dwukrotnego przed?u?enia okresu sp?aty lub zalega? ze sp?at? wi?cej ni? 30 dni.

Na takie rozwi?zania zgadza si? tak?e MoneyMan, cho? nie opisuje szczegó?owo jak taka procedura wygl?da. Niemniej jednak, zach?ca do kontaktu, je?eli takowe problemy ze sp?at? si? pojawi?, nawet przez up?ywem ostatecznego terminu sp?aty.

Najlepiej wi?c jednak sprawdzi? umow? po?yczki i, je?li szczególnie zale?y nam na takiej mo?liwo?ci, podpisa? umow?, która zawiera odpowiedni zapis mówi?cy o mo?liwo?ci indywidualnego ustalenia harmonogramu sp?aty po?yczki.

Po?yczkobiorca na cenzurowanym

Pami?tajmy o tym, i? sama pro?ba o roz?o?enie po?yczki na raty jest niejako sygna?em dla firmy, i? jeste?my po?yczkobiorc? zawodnym. Nie wa?ne s? przy tym powody, przez które taki problem wyst?pi?. Z tego powodu bardzo wa?ne jest, by nowy harmonogram sp?aty przestrzegany by? z najwi?ksz? pieczo?owito?ci? a wszystkie raty p?acone terminowo. Niewywi?zywanie si? z umowy po raz kolejny bardzo szybko zaowocuje zerwaniem wspó?pracy przez firm? po?yczkow? i rozpocznie procedur? windykacyjn?, której przecie? chcieli?my unikn??.