Jak odst?pi? od umowy po?yczki?

Co zrobi?, gdy po zawarciu umowy po?yczki, chcemy jednak zrezygnowa?, poniewa? nie spe?nia ona naszych oczekiwa? lub te? wyst?pi?y inne okoliczno?ci. Czy mo?liwe jest odst?pienie od umowy po?yczki, je?eli tak to na jakich zasadach?

 

Odst?pi? od umowy po?yczki mo?emy, o ile nie min??o 14 dni od dnia podpisania dokumentu. Je?eli jednak zdecydujemy si? na ten krok, powinni?my dope?ni? kilka formalno?ci oraz zwróci? po?yczkodawcy otrzymane pieni?dze. Odst?pienie od umowy po?yczki zagwarantowane jest w my?l zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim, która ma swe zastosowanie tak?e do po?yczek pozabankowych. W przypadku gdy od dnia podpisania umowy nie min??o 14 dni, mamy prawo odst?pi? od umowy bez podawania przyczyny. Warto tak?e zaznaczy?, i? wówczas rezygnacja z po?yczki nie niesie za sob? ?adnych dodatkowych op?at.

Dlaczego mo?emy chcie? odst?pi? od umowy po?yczki?

Nie musimy podawa? po?yczkodawcy przyczyny odst?pienia od umowy po?yczki w ci?gu 14 dni od dnia podpisania dokumentu. Zazwyczaj jednak rezygnujemy z po?yczki ze wzgl?du na to, ?e:

  • znajdujemy atrakcyjniejsz? ofert?, która jest lepiej dopasowana do naszych potrzeb (np. ni?sze RRSO, dogodniejszy harmonogram sp?aty),
  • otrzymamy wsparcie finansowe z innych ?róde? (np. od rodziny),
  • oka?e si?, i? nasz bud?et domowy nie podo?a terminowej sp?acie zobowi?zania.

W jaki sposób mo?emy odst?pi? od umowy po?yczki?

Odst?pienie od umowy po?yczki nie nale?y do trudnych przedsi?wzi??. Konieczne jest wype?nienie formularza odst?pienia od po?yczki. Z zasady jest on dost?pny na stronie internetowej firmy po?yczkowej lub stanowi za??cznik do umowy. Nale?y pami?ta?, i? na wniosku powinien znale?? si? nasz podpis. W przeciwnym razie dokument b?dzie uznany za niewa?ny.

 

Kolejnym krokiem jest dostarczenie formularza firmie po?yczkowej. Mo?na osobi?cie zostawi? go w placówce danego po?yczkodawcy lub te? wys?a? poczt?. W przypadku stacjonarnego pozostawiania wniosku nale?y poprosi? pracownika firmy o potwierdzenie otrzymania dokumentu na pi?mie. Wysy?anie formularza poczt? wymaga nadania go listem poleconym z opcj? potwierdzenia odbioru. W ten sposób b?dziemy mieli potwierdzenie, i? nale?ycie wywi?zali?my si? ze swoich obowi?zków, a po?yczkodawca nie b?dzie móg? nam odmówi? odst?pienia od umowy po?yczki.

Czy odst?pienie od umowy po?yczki mo?emy napisa? samodzielnie?

Co zrobi?, gdy umowa po?yczki nie posiada za??cznika dotycz?cego odst?pienia od niej, a na stronie internetowej po?yczkodawcy nie mo?emy odnale?? w?a?ciwego formularza? Czy mo?emy napisa? samodzielnie wniosek o odst?pienie od umowy po?yczki? Oczywi?cie, ?e tak!

 

Wniosek odst?pienia od umowy po?yczki powinien zawiera?:

  • tytu? wskazuj?cy na to, co to za dokument, np. „Odst?pienie od umowy po?yczki”,
  • podanie przepisu prawa, na który si? powo?ujemy, czyli: „Zgodnie z Rozdzia?em 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715 z pó?n. zm.) oraz pkt. X umowy Po?yczki niniejszym informuj? o moim odst?pieniu od przedmiotowej Umowy Po?yczki nr…”, w miejscu „X” nale?y poda?, w którym punkcie umowy po?yczki mowa jest o odst?pieniu,
  • dat? zawarcia umowy po?yczki,
  • dat?, kiedy pieni?dze z po?yczki wp?yn??y na nasze konto,
  • warto?? po?yczonej kwoty oraz ??czn? wysoko?? op?at.

Umowa zawarta przez Internet – czy od niej równie? mo?na odst?pi??

Od ka?dej umowy po?yczki mo?na odst?pi?. Bez wzgl?du na to, w jaki sposób zosta?a zawarta. Prawo do odst?pienia od umowy po?yczki maj? klienci, którzy zawarli po?yczk?, m.in.: online (za po?rednictwem Internetu), w placówce firmy po?yczkowej, przez po?rednika oraz w domu podczas zaci?gania po?yczki z obs?ug? domow?.

Kiedy nale?y zwróci? po?yczone pieni?dze, gdy zdecydujemy si? na odst?pienie od umowy?

Po?yczk?, któr? po?yczyli?my, a chcemy od niej odst?pi?, musimy zwróci? po?yczkodawcy. Zazwyczaj po?yczkobiorcy maj? maksymalnie 30 dni na zwrot pieni?dzy od dnia z?o?enia formularza. W przypadku darmowej chwilówki nale?y odda? dok?adnie tyle, ile zosta?o po?yczone. Nieco inaczej sytuacja wygl?da w przypadku normalnie oprocentowanych po?yczek. Po?yczkodawcy nale?y zwróci? warto?? po?yczki powi?kszon? o odsetki za okres, w którym mogli?my swobodnie korzysta? z po?yczonych pieni?dzy. W celu wyliczenia nale?nej kwoty najlepiej skontaktowa? si? z Biurek Obs?ugi Klienta po?yczkodawcy. Przedstawiciel firmy po?yczkowej ma obowi?zek poda? aktualny stan zad?u?enia do sp?aty. Dzi?ki temu na pewno nie pomylimy si? z kalkulacj?, jednocze?nie uwalniaj?c si? od niechcianej po?yczki.

Wypowiedzenie umowy po?yczki przez firm? po?yczkow?

Odst?pienie od umowy po?yczki jest zupe?nie czym? innym ni? jej wypowiedzenie. Odst?pienie jest prawem po?yczkobiorcy. Nie wymaga podania przyczyny. O wypowiedzeniu umowy mówimy, gdy jedna ze stron nie wywi?zuje si? ze swoich obowi?zków, które zawarte s? w zapisach dokumentu.

 

Polskie prawo chroni zarówno po?yczkobiorców, jak i po?yczkodawców. Dlatego te? firma po?yczkowa mo?e wypowiedzie? umow? po?yczki w pewnych sytuacjach. Po?yczkobiorcy, którzy terminowo sp?acaj? swoje zobowi?zanie, nie powinni si? jednak niczego obawia?.

 

Wypowiedzenie umowy po?yczki nast?puje zazwyczaj, gdy po?yczkobiorca nie wywi?zuje si? ze swoich obowi?zków, czyli przestaje sp?aca? raty w terminie. Po?yczkodawca mo?e zdecydowa? si? na wypowiedzenie umowy po?yczki, gdy oka?e si?, ?e d?u?nik przesta? by? wyp?acalny lub te? zabezpieczenie po?yczki z winy po?yczkobiorcy uleg?o znacznemu zmniejszeniu. W takich przypadkach firma po?yczkowa mo?e za??da? od klienta natychmiastowej sp?aty ca?ego d?ugu.