Jak napisać podanie o umorzenie odsetek?

Odsetki to zysk dla banku lub firmy pozabankowej. Każda instytucja finansowa pobiera je od zobowiązań udzielonych klientom. Koszt ten naliczany jest zgodnie z zapisani zawartymi w umowie kredytu lub pożyczki. Aktualnie maksymalna wysokość odsetek, którą mogą ustalić instytucje finansowe, określona jest przez tzw. ustawę antylichwiarską. W niektórych przypadkach możliwe jest ubieganie się o umorzenie odsetek. Kiedy? Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek, aby bank lub firma pożyczkowa przychylili się do naszej prośby?

Odsetki – czym są?

Dla pożyczkobiorców odsetki są kosztem, który należy pokryć zgodnie z warunkami zaciągniętego zobowiązania. Doliczane są one niemalże do każdego produktu finansowego. Wyjątek stanowią darmowe chwilówki online dla nowych klientów firm pożyczkowych. Z drugiej zaś strony odsetki mogą być traktowane jako wynagrodzenie dla instytucji, która udziela pożyczki lub kredytu. Odsetki muszą być wliczone w kwotę zobowiązania do spłaty. Ich wysokość w głównej mierze uzależniona jest nie tylko od zapisów ustawy antylichwiarskiej, ale także wartości pożyczonej kwoty, okresu, na jaki zobowiązanie zostało udzielone, rodzaju zobowiązania, a także wysokości stopy procentowej.

Maksymalna wysokość odsetek według polskiego prawa

Firmy pożyczkowe oraz banki mają obowiązek stosowania się do zapisów ustawy antylichwiarskiej. Dzięki niej interesy konsumentów w dużej mierze są chronione. Zgodnie z przepisami polskiego prawa maksymalna wysokość odsetek od zobowiązań nie może przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Z tego też wynika, iż maksymalna wysokość oprocentowania w skali roku może wynosić 10%.

 

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku, gdy zobowiązanie nie jest spłacane terminowo. Wówczas to pożyczkodawca ma prawo do naliczenia odsetek karnych za zwłokę w płatności rat. Koszty te są jednak limitowane. Maksymalne oprocentowanie określone zostało w Kodeksie cywilnym. Odsetki karne mogą być pobierane wyłącznie, gdy pojawi się zwłoka w spłacie zobowiązania. Z zasady koszty te mają zmobilizować pożyczkobiorcę do uregulowania zaległych rat pożyczki. Zazwyczaj wysokość odsetek karnych określona jest w umowie pożyczkowej. Jeżeli dokument nie zawiera takiej informacji, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi wysokość odsetek kapitałowych nie może być wyższa niż równowartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Z tego wynika, iż może być to maksymalnie 7% w skali roku. Niemniej jednak Kodeks cywilny zastrzega, iż maksymalna wysokość odsetek karnych zawarta w zapisach umowy pożyczkowej może wynosić nawet 14% w skali roku.

Na czym polega umorzenie odsetek od zobowiązania?

Umorzenie odsetek to nic innego jak próba porozumienia się z wierzycielem w sprawie uregulowania zobowiązania bez konieczności płacenia odsetek. Pożyczkobiorca może starać się o umorzenie odsetek kapitałowych lub odsetek karnych, które zostały naliczone ze względu na nieterminową spłatę zobowiązania. Zarówno odsetki kapitałowe, jak i karne mogą zostać umorzone, jednak zależy to wyłącznie od pożyczkodawcy.

 

Zobowiązania, które nie zostały uregulowane w terminie, mogą trafić do firmy windykacyjnej. Wówczas to windykator stara się o ściągnięcie zaległego zadłużenia od pożyczkobiorcy. Z firmą windykacyjną można negocjować możliwość umorzenia odsetek. Warto spróbować, ponieważ warunki umorzenia mogą okazać się naprawdę korzystne. Dłużnik może prosić o umorzenie odsetek (zwolnienie od zapłaty odsetek) lub też zawieszenie ich dalszego naliczania. Osoby, które nie dysponują odpowiednimi środkami na spłatę swojego zobowiązania, powinny jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem, aby ustalić dogodne warunki spłaty zadłużenia. Wbrew pozorom czy to windykatorowi, czy to firmie pożyczkowej zależy na otrzymaniu należnych płatności. Z tego też względu wiele podmiotów przystaje na prośbę dłużnika, umarzając odsetki oraz zgadzając się na proponowane przez niego warunki spłaty. Rozwiązanie to jest zdecydowanie rozsądniejsze niż udawania, że sprawy nie ma lub zaciągania kolejnego zobowiązania na spłatę poprzedniego zadłużenia.

Podanie o umorzenie odsetek – jak je napisać?

Napisanie podania o umorzenie odsetek wcale nie jest trudne. Należy pamiętać, aby we wniosku znalazły się poniższe informacje:

  • dane dłużnika i wierzyciela,
  • podanie danych dotyczących umowy (numer, data zawarta itp.),
  • podanie sumy długu oraz odsetek karnych,
  • umotywowanie, dlaczego zależy nam na umorzeniu odsetek (np. strata pracy, trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego),
  • przyrzeczenie terminowej spłaty zaległego zobowiązania,
  • ewentualna prośba o negocjację warunków spłaty zobowiązania.
    • Podanie powinno być zachowane w dobrym tonie, warto dodać prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Powinniśmy jednak pamiętać, iż co prawda wierzyciel może umorzyć odsetki w części lub w całości, lecz wcale nie musi tego zrobić. Jak już zostało wspomniane, wszystko to zależy od jego dobrej woli.