Jak napisa? podanie o umorzenie odsetek?

Odsetki to zysk dla banku lub firmy pozabankowej. Ka?da instytucja finansowa pobiera je od zobowi?za? udzielonych klientom. Koszt ten naliczany jest zgodnie z zapisani zawartymi w umowie kredytu lub po?yczki. Aktualnie maksymalna wysoko?? odsetek, któr? mog? ustali? instytucje finansowe, okre?lona jest przez tzw. ustaw? antylichwiarsk?. W niektórych przypadkach mo?liwe jest ubieganie si? o umorzenie odsetek. Kiedy? Jak napisa? wniosek o umorzenie odsetek, aby bank lub firma po?yczkowa przychylili si? do naszej pro?by?

Odsetki – czym s??

Dla po?yczkobiorców odsetki s? kosztem, który nale?y pokry? zgodnie z warunkami zaci?gni?tego zobowi?zania. Doliczane s? one niemal?e do ka?dego produktu finansowego. Wyj?tek stanowi? darmowe chwilówki online dla nowych klientów firm po?yczkowych. Z drugiej za? strony odsetki mog? by? traktowane jako wynagrodzenie dla instytucji, która udziela po?yczki lub kredytu. Odsetki musz? by? wliczone w kwot? zobowi?zania do sp?aty. Ich wysoko?? w g?ównej mierze uzale?niona jest nie tylko od zapisów ustawy antylichwiarskiej, ale tak?e warto?ci po?yczonej kwoty, okresu, na jaki zobowi?zanie zosta?o udzielone, rodzaju zobowi?zania, a tak?e wysoko?ci stopy procentowej.

Maksymalna wysoko?? odsetek wed?ug polskiego prawa

Firmy po?yczkowe oraz banki maj? obowi?zek stosowania si? do zapisów ustawy antylichwiarskiej. Dzi?ki niej interesy konsumentów w du?ej mierze s? chronione. Zgodnie z przepisami polskiego prawa maksymalna wysoko?? odsetek od zobowi?za? nie mo?e przekroczy? dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego. Z tego te? wynika, i? maksymalna wysoko?? oprocentowania w skali roku mo?e wynosi? 10%.

 

Sytuacja wygl?da nieco inaczej w przypadku, gdy zobowi?zanie nie jest sp?acane terminowo. Wówczas to po?yczkodawca ma prawo do naliczenia odsetek karnych za zw?ok? w p?atno?ci rat. Koszty te s? jednak limitowane. Maksymalne oprocentowanie okre?lone zosta?o w Kodeksie cywilnym. Odsetki karne mog? by? pobierane wy??cznie, gdy pojawi si? zw?oka w sp?acie zobowi?zania. Z zasady koszty te maj? zmobilizowa? po?yczkobiorc? do uregulowania zaleg?ych rat po?yczki. Zazwyczaj wysoko?? odsetek karnych okre?lona jest w umowie po?yczkowej. Je?eli dokument nie zawiera takiej informacji, zastosowanie maj? przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi wysoko?? odsetek kapita?owych nie mo?e by? wy?sza ni? równowarto?? stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. Z tego wynika, i? mo?e by? to maksymalnie 7% w skali roku. Niemniej jednak Kodeks cywilny zastrzega, i? maksymalna wysoko?? odsetek karnych zawarta w zapisach umowy po?yczkowej mo?e wynosi? nawet 14% w skali roku.

Na czym polega umorzenie odsetek od zobowi?zania?

Umorzenie odsetek to nic innego jak próba porozumienia si? z wierzycielem w sprawie uregulowania zobowi?zania bez konieczno?ci p?acenia odsetek. Po?yczkobiorca mo?e stara? si? o umorzenie odsetek kapita?owych lub odsetek karnych, które zosta?y naliczone ze wzgl?du na nieterminow? sp?at? zobowi?zania. Zarówno odsetki kapita?owe, jak i karne mog? zosta? umorzone, jednak zale?y to wy??cznie od po?yczkodawcy.

 

Zobowi?zania, które nie zosta?y uregulowane w terminie, mog? trafi? do firmy windykacyjnej. Wówczas to windykator stara si? o ?ci?gni?cie zaleg?ego zad?u?enia od po?yczkobiorcy. Z firm? windykacyjn? mo?na negocjowa? mo?liwo?? umorzenia odsetek. Warto spróbowa?, poniewa? warunki umorzenia mog? okaza? si? naprawd? korzystne. D?u?nik mo?e prosi? o umorzenie odsetek (zwolnienie od zap?aty odsetek) lub te? zawieszenie ich dalszego naliczania. Osoby, które nie dysponuj? odpowiednimi ?rodkami na sp?at? swojego zobowi?zania, powinny jak najszybciej skontaktowa? si? z wierzycielem, aby ustali? dogodne warunki sp?aty zad?u?enia. Wbrew pozorom czy to windykatorowi, czy to firmie po?yczkowej zale?y na otrzymaniu nale?nych p?atno?ci. Z tego te? wzgl?du wiele podmiotów przystaje na pro?b? d?u?nika, umarzaj?c odsetki oraz zgadzaj?c si? na proponowane przez niego warunki sp?aty. Rozwi?zanie to jest zdecydowanie rozs?dniejsze ni? udawania, ?e sprawy nie ma lub zaci?gania kolejnego zobowi?zania na sp?at? poprzedniego zad?u?enia.

Podanie o umorzenie odsetek – jak je napisa??

Napisanie podania o umorzenie odsetek wcale nie jest trudne. Nale?y pami?ta?, aby we wniosku znalaz?y si? poni?sze informacje:

  • dane d?u?nika i wierzyciela,
  • podanie danych dotycz?cych umowy (numer, data zawarta itp.),
  • podanie sumy d?ugu oraz odsetek karnych,
  • umotywowanie, dlaczego zale?y nam na umorzeniu odsetek (np. strata pracy, trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego),
  • przyrzeczenie terminowej sp?aty zaleg?ego zobowi?zania,
  • ewentualna pro?ba o negocjacj? warunków sp?aty zobowi?zania.
    • Podanie powinno by? zachowane w dobrym tonie, warto doda? pro?b? o pozytywne rozpatrzenie wniosku. Powinni?my jednak pami?ta?, i? co prawda wierzyciel mo?e umorzy? odsetki w cz??ci lub w ca?o?ci, lecz wcale nie musi tego zrobi?. Jak ju? zosta?o wspomniane, wszystko to zale?y od jego dobrej woli.