Jak dzia?a przelew weryfikacyjny?

Przelew weryfikacyjny to metoda potwierdzenia to?samo?ci po?yczkobiorcy, która powszechnie wykorzystywana jest przez firmy po?yczkowe. Jest to zabezpieczenie, które chroni mi?dzy innymi przed wy?udzeniem po?yczki na czyje? dane. Z regu?y jest to symboliczna op?ata w wysoko?ci 1 gr, 10 gr lub 1 z?. Przelew weryfikacyjny s?u?y potwierdzeniu prawid?owo?ci danych wpisanych we wniosku z danymi w?a?ciciela rachunku bankowego, z którego dokonano p?atno?ci.

Przelew weryfikacyjny – co to jest? Ile wynosi?

Jak ju? zosta?o wspomniane, przelew weryfikacyjny umo?liwia weryfikacj? to?samo?ci osoby, która sk?ada wniosek o po?yczk? online. Dzi?ki niemu firmy po?yczkowe s? w stanie wychwyci? nielegalne próby wy?udzenia zobowi?zania na czyje? dane. Fa?szywi po?yczkobiorcy ze skradzionym lub znalezionym dowodem nie mog? wi?c zaci?gn?? po?yczki na dane widniej?ce na dokumencie. Przelew weryfikacyjny zosta? wprowadzony po to, aby potwierdzi? zgodno?? informacji zawartych we wniosku z danymi z rachunku bankowego klienta.

P?atno?? za przelew weryfikacyjny nie jest zwracana po?yczkobiorcy. Gdy przelew wp?ynie na konto firmy po?yczkowej, jej przedstawiciele s? w stanie potwierdzi? zgodno?? danych klienta staraj?cego si? o po?yczk?.

Warto jednak pami?ta?, ?e przelew weryfikacyjny z regu?y wynosi 1 gr, 10 gr lub 1 z?. Zbyt wysokie kwoty, nawet gdy po?yczkodawca zapewnia, ?e zwróci przelane pieni?dze, powinny wzbudzi? nasz? czujno??. Mo?e wówczas okaza? si?, ?e mamy do czynienia z oszustem, a nie rzeteln? firm? po?yczkow?.

Czas wp?ywu przelewu weryfikacyjnego na konto instytucji po?yczkowej uzale?niony jest m.in. od tego, w jakim banku po?yczkodawca i po?yczkobiorca posiadaj? swoje konta. Gdy jest to ten sam bank, przelew trafi na konto po?yczkodawcy w ci?gu kilku minut. Podobnie, jak i przelew ?rodków w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji po?yczkowej (po?yczki w 15 minut).

Jak wykona? przelew weryfikacyjny?

Od poprawnego wykonania przelewu weryfikacyjnego zale?y, czy po?yczkodawca b?dzie móg? zweryfikowa? dane klienta, a tym samym udzieli? mu po?yczki. Kroki, które nale?y wykona? podczas dokonywania przelewu weryfikacyjnego:

 1. zalogowanie si? na konto bankowo?ci internetowej swojego banku,
 2. wype?nienie pól formularza przelewu – nale?y poda?:
 • numer konta firmy po?yczkowej (najbezpieczniej jest go skopiowa?),
 • nazw? odbiorcy, czyli dane firmy po?yczkowej,
 • tytu? przelewu – ka?da firma po?yczkowa podaje schemat tytu?u, nale?y go przestrzega?, aby mie? pewno??, ?e po?yczkodawca szybko odnajdzie nasz przelew,
 • kwot? przelewu – najcz??ciej jest to 1 gr, 10 gr lub 1 z? – o tym tak?e powinna poinformowa? firma po?yczkowa,
 1. zatwierdzenie oraz wykonanie przelewu weryfikacyjnego.

Przelew weryfikacyjny dla danej firmy po?yczkowej wykonywany jest jednokrotnie. Tej formalno?ci musz? dope?ni? nowi klienci po?yczkodawcy. Po?yczkobiorcy, którzy zdecyduj? si? ponownie skorzysta? z us?ug danego podmiotu, traktowani s? jako stali klienci i mog? zaci?gn?? po?yczk? bez konieczno?ci wykonywania kolejnego przelewu weryfikacyjnego.

Je?eli mamy jakiekolwiek obawy, czy firma po?yczkowa jest legalnie dzia?aj?cym podmiotem, mo?emy to sprawdzi? przed wykonaniem przelewu weryfikacyjnego. Wykaz po?yczkodawców dzia?aj?cych na polskim rynku mo?na znale?? m.in. w Rejestrze Firm Po?yczkowych. Warto tak?e sprawdzi? list? ostrze?e? publikowanych przez Komisj? Nadzoru Finansowego. Znajduj? si? na niej firmy, które z jakich? wzgl?dów nie zas?uguj? na miano uczciwych i rzetelnych.

Czy istniej? jakie? alternatywy dla przelewu weryfikacyjnego?

Niektóre firmy po?yczkowe wykorzystuj? specjalne, dedykowane aplikacje weryfikacyjne do potwierdzania to?samo?ci klientów. Jest to w szczególno?ci udogodnienie dla osób, które z pewnych powodów nie mog? wykona? przelewu weryfikacyjnego (np. debet na koncie bankowym). Firmy po?yczkowe, które wykorzystuj? aplikacje do weryfikacji to?samo?ci, nie rezygnuj? jednak z tradycyjnych przelewów, pozostawiaj?c potencjalnemu po?yczkobiorcy wolno?? wyboru. Podczas wype?niania wniosku po?yczkowego mo?na wybra?, z której metody weryfikacji chce si? skorzysta?.

W?ród najcz??ciej spotykanych aplikacji weryfikacyjnych wymienia si?:

 • Instantor,
 • KontoConnect,
 • Kontomatik,
 • GroszConnect.

Z aplikacji Instantor korzystaj? m.in. LendOn, Extra Portfel, Zaplo i MoneyMan.

Z aplikacji KontoConnect korzysta m.in. Monedo Now.

Z aplikacji Kontomatik korzystaj? m.in. Wonga, Halopo?yczka, Ale gotówka, Chwilówkomat i Miloan.

Z aplikacji GroszConnect korzysta m.in. SuperGrosz.

Co wybra?: po?yczk? z przelewem weryfikacyjnym czy aplikacj??

Firmy po?yczkowe, które oferuj? mo?liwo?? skorzystania z aplikacji weryfikacyjnej, pozostawiaj? klientowi równie? mo?liwo?? wykonania tradycyjnego przelewu. Które z tych rozwi?za? jest lepsze?

Obie metody umo?liwiaj? szybk? weryfikacj? po?yczkobiorcy. Z regu?y jednak to aplikacja pozwala na szybsze zweryfikowanie danych klienta. W przypadku przelewu jest to uzale?nione od czasu, w jakim p?atno?? zostanie zaksi?gowana na koncie firmy po?yczkowej. Wype?nianie pól formularza przelewu rodzi tak?e ryzyko pope?nienia b??dów, np. wpisanie nieprawid?owego numeru rachunku czy te? niew?a?ciwego tytu?u. Z pozoru niewielka pomy?ka mo?e opó?ni? ca?y proces lub sprawi?, ?e wniosek zostanie odrzucony.

Coraz wi?cej klientów firm po?yczkowych stawia na wygod?, wybieraj?c aplikacje weryfikacyjne. Wbrew powszechnym obawom jest to sposób bezpieczny. Je?eli jednak obawiamy si?, ?e kto? mo?e wykorzysta? nasz login i has?o do bankowo?ci internetowej, wystarczy po przej?ciu procesu weryfikacji zmieni? has?o.