Jak d?ugo wa?na jest umowa po?yczki? Praktyka firm po?yczkowych

Dok?adne czytanie umów oraz rozumienie ich zapisów jest kluczowym czynnikiem powodzenia po?yczkowego. Pozwoli to na unikni?cie oszustw, lepsze egzekwowanie swoich praw oraz poj?cie ca?ego procesu po?yczkowego. W gruncie rzeczy, w umowie po?yczki powinny by? zawarte wszystkie szczegó?y, które dotycz? lub mog? dotyczy? po?yczkobiorcy w przysz?o?ci (omówienie dost?pne jest w artykule „Jak powinna wygl?da? umowa po?yczkowa?”). Jedn? z rzeczy pomijanych przez po?yczkobiorc? jest zwykle czas obowi?zywania umowy po?yczkowej. Spójrzmy, jakie zapisy dotycz?ce okresu trwania po?yczki zwykle znajduj? miejsce w umowach po?yczkowych.

Okres trwania po?yczki nie jest okresem sp?aty

Wi?ksza cz??? po?yczkobiorców przyjmuje, ?e umowa trwa tyle, ile wynosi ca?kowity okres sp?aty i ko?czy si?, szczególnie je?li dotyczy po?yczki ratalnej, wraz ze sp?at? ostatniej raty. Owszem, tak b?dzie, ale tylko wtedy, kiedy po?yczkodawca regularnie i sumiennie sp?aca? swoje zobowi?zanie. Je?li sp?ata ostatniej raty odb?dzie si? terminowo i wed?ug harmonogramu, to rzeczywi?cie czas obowi?zywania i wa?no?ci umowy si? z tym harmonogramem pokryje.

 

Nie zawsze tak si? jednak dzieje, a cz??? po?yczkodawców po?yczk? sp?aca czasami grubo po terminie. W takim wypadku umowa w ?adnym wypadku nie traci swojej wa?no?ci. Dlatego przyjmuje si?, ?e ostatnim dniem obowi?zywania umowy jest ca?kowita sp?ata po?yczki.

 

Nawet je?li w okresie obowi?zywania umowy, przez któr?? ze stron – po?yczkodawc? lub po?yczkobiorc? – zostanie wystosowane wypowiedzenie, umowa jest w ?wietle prawa wa?na. Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e wa?na oznacza to, ?e mo?e wywo?ywa? skutki prawne, a wi?c nast?pi równie?, gdy po?yczkobiorca odst?pi od umowy po?yczki i nie odda ca?ej kwoty.

Praktyka firm – na jaki czas zawiera si? umow??

Czas trwania umowy traktowany jest po macoszemu równie? przez firmy po?yczkowe i nie zawsze uznaj? one, i? warto zamieszcza? zapis mówi?cy o tym, ile b?dzie trwa? okres jej obowi?zywania. Uznaj?, i? jest to kwestia, któr? mo?na wywnioskowa? z przepisów prawa, jest wi?c to informacja niedopowiedziana, ale domniemana. Mimo tego wci?? jest obowi?zuj?ca po?yczkobiorc? i w razie jakichkolwiek nieporozumie? stosuje si? w tym przypadku przepisy ogólne.

 

Niepojawienie si? informacji o czasie obowi?zywania umowy nie ma wp?ywu na prawa po?yczkobiorcy i w ?aden sposób nie wp?ywa negatywnie na jego sytuacj? ani nie mog? wynikn?? z tego ?adne konsekwencje. Nie nale?y si? wi?c tego obawia?, gdy? w ?adnym wypadku nie ?wiadczy to o oszustwie czy próbie ?wiadomego dzia?ania na szkod? klienta.

 

Warto zwróci? uwag? na to, ze w ka?dej umowie po?yczkowej, w ostatnim paragrafie znajduje si? zwykle zdanie „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si? przepisy kodeksu cywilnego”. W?a?nie w takiej sytuacji ten zapis ma zastosowanie.

 

Na podstawie praktyki firm mo?na w tej kwestii wyszczególni? trzy postawy:

  • niewyszczególnianie okresu trwania umowy i wskazanie na harmonogram sp?aty;
  • zawarcie zapisów szczegó?owo reguluj?cych czas trwania umowy;
  • zawarcie umowy na czas nieokre?lony.

 

Brak zapisu o tym, na jaki czas zosta?a zawarta umowa, mo?na znale?? w umowach po?yczkowych skonstruowanych przez firmy takie, jak Wonga, Hapi Po?yczki, Fellow Finance, Super Grosz, ExtraPortfel, Filarum, LendOn,

 

Zobaczmy, te? jak w praktyce wygl?daj? zapisy umowy na czas okre?lony:

  • Vivus: „§ 2 pkt. 4. Umowa Po?yczki zawarta jest na czas okre?lony do dnia ca?kowitej sp?aty Kwoty Wyp?aconej wraz z nale?nymi odsetkami, op?atami i prowizjami wynikaj?cymi z Umowy.”
  • Zaplo: „§ 2 pkt.3. Umowa zawarta jest na czas okre?lony do dnia ca?kowitej sp?aty Po?yczki wraz ze wszystkimi nale?nymi na podstawie Umowy odsetkami, op?atami i prowizjami.”.
  • Kuki: „§ 2 pkt. 2.8 Kwota Ca?kowitego Limitu Po?yczki udzielona jest na czas okre?lony do dnia Terminu sp?aty Kwoty Ca?kowitego Limitu Po?yczki i Ca?kowitego Kosztu Ca?kowitego Limitu Po?yczki.”

 

Zawarcie umowy na czas nieokre?lony nie jest zbyt popularne w firmach po?yczkowych i wyst?puje zwykle w po?yczkach niestandardowych, np. dotycz?cych odnawialnej linii po?yczkowej. Zapis o nieokre?lony czasie obowi?zywania umowy stosuje mi?dzy innymi firma Euroloan.

Obowi?zywanie umowy a przedawnienie

Jak pisali?my wcze?niej, umowa po?yczkowa obowi?zuje do czasu ca?kowitej sp?aty po?yczki. Dzieje si? tak jednak tylko wtedy, kiedy sp?ata po?yczki jest wymagalna i mo?e by? egzekwowana. Wymagalno?? sp?aty mo?e uchyli? postanowienie s?du lub przedawnienie si? d?ugu. Ten dla po?yczek zawartych na czas okre?lony (czyli dla tak zwanych ?wiadcze? terminowych) wynosi 3 lata. Je?li w tym czasie ?adna ze stron nie podejmie dzia?a? zmierzaj?cych do odzyskania d?ugu lub te? jego sp?aty, po?yczka nie b?dzie wymagalna i przestanie obowi?zywa?.

 

Je?li jednak dzia?ania te b?d? podejmowane, np. po?yczkodawca b?dzie prowadzi? aktywn? windykacj? lub skieruje spraw? do s?du, bieg przedawnienia zostanie przerwany. Mo?e si? wi?c zdarzy? tak, ?e d?ug b?dzie wymagalny nawet kilkana?cie lat i tyle samo b?dzie wa?na umowa po?yczkowa. Trzeba te? pami?ta?, ?e dla umowy po?yczkowej zawartej na czas nieokre?lony, d?ug przedawni si? dopiero po 10 latach („nowe” 6 lat przedawnienia dotyczy wy??cznie roszcze? pomi?dzy konsumentami).