Jak długo ważna jest umowa pożyczki? Praktyka firm pożyczkowych

Dokładne czytanie umów oraz rozumienie ich zapisów jest kluczowym czynnikiem powodzenia pożyczkowego. Pozwoli to na uniknięcie oszustw, lepsze egzekwowanie swoich praw oraz pojęcie całego procesu pożyczkowego. W gruncie rzeczy, w umowie pożyczki powinny być zawarte wszystkie szczegóły, które dotyczą lub mogą dotyczyć pożyczkobiorcy w przyszłości (omówienie dostępne jest w artykule „Jak powinna wyglądać umowa pożyczkowa?”). Jedną z rzeczy pomijanych przez pożyczkobiorcę jest zwykle czas obowiązywania umowy pożyczkowej. Spójrzmy, jakie zapisy dotyczące okresu trwania pożyczki zwykle znajdują miejsce w umowach pożyczkowych.

Okres trwania pożyczki nie jest okresem spłaty

Większa część pożyczkobiorców przyjmuje, że umowa trwa tyle, ile wynosi całkowity okres spłaty i kończy się, szczególnie jeśli dotyczy pożyczki ratalnej, wraz ze spłatą ostatniej raty. Owszem, tak będzie, ale tylko wtedy, kiedy pożyczkodawca regularnie i sumiennie spłacał swoje zobowiązanie. Jeśli spłata ostatniej raty odbędzie się terminowo i według harmonogramu, to rzeczywiście czas obowiązywania i ważności umowy się z tym harmonogramem pokryje.

 

Nie zawsze tak się jednak dzieje, a część pożyczkodawców pożyczkę spłaca czasami grubo po terminie. W takim wypadku umowa w żadnym wypadku nie traci swojej ważności. Dlatego przyjmuje się, że ostatnim dniem obowiązywania umowy jest całkowita spłata pożyczki.

 

Nawet jeśli w okresie obowiązywania umowy, przez którąś ze stron – pożyczkodawcę lub pożyczkobiorcę – zostanie wystosowane wypowiedzenie, umowa jest w świetle prawa ważna. Należy tutaj zaznaczyć, że ważna oznacza to, że może wywoływać skutki prawne, a więc nastąpi również, gdy pożyczkobiorca odstąpi od umowy pożyczki i nie odda całej kwoty.

Praktyka firm – na jaki czas zawiera się umowę?

Czas trwania umowy traktowany jest po macoszemu również przez firmy pożyczkowe i nie zawsze uznają one, iż warto zamieszczać zapis mówiący o tym, ile będzie trwał okres jej obowiązywania. Uznają, iż jest to kwestia, którą można wywnioskować z przepisów prawa, jest więc to informacja niedopowiedziana, ale domniemana. Mimo tego wciąż jest obowiązująca pożyczkobiorcę i w razie jakichkolwiek nieporozumień stosuje się w tym przypadku przepisy ogólne.

 

Niepojawienie się informacji o czasie obowiązywania umowy nie ma wpływu na prawa pożyczkobiorcy i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na jego sytuację ani nie mogą wyniknąć z tego żadne konsekwencje. Nie należy się więc tego obawiać, gdyż w żadnym wypadku nie świadczy to o oszustwie czy próbie świadomego działania na szkodę klienta.

 

Warto zwrócić uwagę na to, ze w każdej umowie pożyczkowej, w ostatnim paragrafie znajduje się zwykle zdanie „W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego”. Właśnie w takiej sytuacji ten zapis ma zastosowanie.

 

Na podstawie praktyki firm można w tej kwestii wyszczególnić trzy postawy:

  • niewyszczególnianie okresu trwania umowy i wskazanie na harmonogram spłaty;
  • zawarcie zapisów szczegółowo regulujących czas trwania umowy;
  • zawarcie umowy na czas nieokreślony.

 

Brak zapisu o tym, na jaki czas została zawarta umowa, można znaleźć w umowach pożyczkowych skonstruowanych przez firmy takie, jak Wonga, Hapi Pożyczki, Fellow Finance, Super Grosz, ExtraPortfel, Filarum, LendOn,

 

Zobaczmy, też jak w praktyce wyglądają zapisy umowy na czas określony:

  • Vivus: „§ 2 pkt. 4. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Kwoty Wypłaconej wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.”
  • Zaplo: „§ 2 pkt.3. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz ze wszystkimi należnymi na podstawie Umowy odsetkami, opłatami i prowizjami.”.
  • Kuki: „§ 2 pkt. 2.8 Kwota Całkowitego Limitu Pożyczki udzielona jest na czas określony do dnia Terminu spłaty Kwoty Całkowitego Limitu Pożyczki i Całkowitego Kosztu Całkowitego Limitu Pożyczki.”

 

Zawarcie umowy na czas nieokreślony nie jest zbyt popularne w firmach pożyczkowych i występuje zwykle w pożyczkach niestandardowych, np. dotyczących odnawialnej linii pożyczkowej. Zapis o nieokreślony czasie obowiązywania umowy stosuje między innymi firma Euroloan.

Obowiązywanie umowy a przedawnienie

Jak pisaliśmy wcześniej, umowa pożyczkowa obowiązuje do czasu całkowitej spłaty pożyczki. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, kiedy spłata pożyczki jest wymagalna i może być egzekwowana. Wymagalność spłaty może uchylić postanowienie sądu lub przedawnienie się długu. Ten dla pożyczek zawartych na czas określony (czyli dla tak zwanych świadczeń terminowych) wynosi 3 lata. Jeśli w tym czasie żadna ze stron nie podejmie działań zmierzających do odzyskania długu lub też jego spłaty, pożyczka nie będzie wymagalna i przestanie obowiązywać.

 

Jeśli jednak działania te będą podejmowane, np. pożyczkodawca będzie prowadził aktywną windykację lub skieruje sprawę do sądu, bieg przedawnienia zostanie przerwany. Może się więc zdarzyć tak, że dług będzie wymagalny nawet kilkanaście lat i tyle samo będzie ważna umowa pożyczkowa. Trzeba też pamiętać, że dla umowy pożyczkowej zawartej na czas nieokreślony, dług przedawni się dopiero po 10 latach („nowe” 6 lat przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczeń pomiędzy konsumentami).