Jak d?ugo jest si? w BIK? Jak mo?na to zmieni??

Biuro Informacji Kredytowej jest wspó?czesnym straszakiem finansowym. Bardzo cz?sto nawet najmniejsza zaleg?o?? wyklucza mo?liwo?? zaci?gni?cia kredytu bankowego lub skorzystania z innych produktów finansowych, takich jak np. sprzeda? ratalna, szczegó?y mo?na przeczyta? w artykule: Sprzeda? ratalna a BIK – kto ma szans? na zakupy na raty? Równie? z tego powodu du?? popularno?ci? ciesz? si? tzw. Po?yczki bez BIK czy us?ugi czyszczenia BIK. Osoba staraj?ca si? o po?yczk? lub kredyt mo?e podj?? pewne kroki, by zmieni? swój scoring kredytowy. Warto wi?c wiedzie?, w jaki sposób funkcjonuje ta baz i ile czasu widniej? w niej wpisy.

Ile czasu negatywny wpis widnieje w BIK?

Ogóln? zasad? prawa jest to, ?e wpis w BIK widnieje przez 5 lat. Jest to okres narzucony odgórnie przez ustaw? prawo bankowe. Przez ten czas rejestr Biura Informacji Kredytowej ma prawo przetwarza? dane osobowe niesumiennego kredyto- lub po?yczkobiorcy nawet bez jego zgody. Je?li wi?c kiedykolwiek zalega?o si? ze sp?at? zobowi?zania wi?cej ni? 90 dni, mo?na mie? pewno??, ?e stosowna adnotacja pojawi si? w rejestrze i nie b?dzie si? mia?o ?adnego wp?ywu na to, ?eby ten wpis usun??. Taka osoba mo?e jedynie popracowa? nad swoj? histori? kredytow? w sposób pozytywny, np. zaci?gaj?c po?yczk? i sp?acaj?c j? terminowo, sp?acaj?c wszystkie swoje zobowi?zania lub cz?sto korzystaj?c z karty kredytowej i sp?aca? j? zawsze na czas.

Czy mo?na usun?? negatywny wpis w BIK?

W poprzednim akapicie wskazali?my na to, ?e negatywny wpis w BIK nie mo?e zosta? usuni?ty przez niesumiennego po?yczkobiorc?. Nie jest to do ko?ca prawda, bo negatywny wpis równie? podlega usuni?ciu, ale tylko pod pewnymi warunkami – je?li ten wpis jest b??dny i niezgodny z prawd?, albo min??o ju? ustawowe 5 lat, a wpis dalej widnieje w rejestrze. Aby taki negatywny wpis usun??, nale?y zwróci? si? do instytucji, która dokona?a tego wpisu z oficjaln? pro?b?. To w?a?nie instytucje wspó?pracuj?ce z BIK (firmy po?yczkowe tak?e!) odpowiadaj? za poprawno?? przekazywanych danych i to one powinny dokona? korekty – Biuro Informacji Kredytowej je tylko przyjmuje, ale nie weryfikuje ich poprawno?ci.

 

Warto wiedzie?, ?e instytucja finansowa nie ma mo?liwo?ci odmówienia usuni?cia lub korekty takiego wpisu. Zgodnie z prawem musz? ustosunkowa? si? do wysuni?tej przez ich klienta reklamacji w ci?gu 30 lub maksymalnie 60 dni, je?li zajd? ku temu szczególne okoliczno?ci. W przypadku odmowy lub braku reakcji na reklamacj? po?yczkobiorca ma prawo do wniesienia skargi do rzecznika UOKIK, lub w nast?pnej instancji, do Rzecznika Finansowego.

Kiedy jeszcze mo?na usun?? wpis w BIK?

Nieograniczone prawo do usuni?cia wpisu w BIK maj? po?yczkobiorcy, którzy sumiennie sp?acali swoje zobowi?zania. Wbrew popularnemu przekonaniu, baza ta nie jest bowiem zbiorem zaleg?o?ci kredytowych, a wszystkich informacji o zaci?ganych kredytach i po?yczkach. Znajd? si? tam równie? informacje pozytywne. W?a?nie takie wpisy podlegaj? usuni?ciu na ??danie osoby, której te wpisy dotycz?. Musi to by? jednak zobowi?zanie sp?acone, a w ci?gu jego sp?aty nie powinny wyst?pi? ?adne perturbacje.

 

W takim przypadku mo?na wycofa? swoj? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, ale – uwaga! – nie ma mo?liwo?ci zwróci? si? bezpo?rednio do BIK. O zaprzestanie przetwarzania danych nale?y zwróci? si? do banku lub firmy po?yczkowej, które udzieli?y zobowi?zania. Wycofanie zgody w tych instytucjach automatycznie anuluje przetwarzanie tych danych w BIK.

 

Nie zawsze jednak takie dzia?anie b?dzie korzystne. Pozytywne wpisy w BIK dzia?aj? przecie? na korzy?? i mog? pomóc w wielu sytuacjach, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy wysoki scoring kredytowy mo?e by? czynnikiem decyduj?cym o przyznaniu kredytu hipotecznego. Niekiedy tak?e mo?e przyda? si? do tego, by wynegocjowa? lepsze warunki kredytowe w instytucjach bankowych.

Uwaga na czyszczenie BIK!

Na rynku istnieje wiele instytucji, które oferuj? tak zwane czyszczenie BIK, czyli naprawianie historii kredytowych. Niektóre z nich gwarantuj? nawet 100-procentow? skuteczno?? i umo?liwienie zaci?gni?cia dowolnego kredytu. Niestety, je?li negatywne wpisy nie s? przedawnione lub nieprawdziwe, takie firmy nie maj? realnej mo?liwo?ci, by je usun??. Mog? zrobi? tylko to, co po?yczkobiorca mo?e zrobi? we w?asnym zakresie, bez konieczno?ci p?acenia bajo?skich sum za us?ug?.

 

W takiej sytuacji najlepszym (i najta?szym!) rozwi?zaniem b?dzie sta?e monitorowanie swojego statusu w BIK. Instytucja ta, na mocy ustawowego prawa do informacji, umo?liwia pobranie przynajmniej 2 darmowych raportów w ci?gu roku. Za?o?enie konta w serwisie BIK i wykupienie abonamentu us?ugowego pozwoli natomiast na cz?stsze pobieranie raportów, nawet kilkukrotnie w ci?gu miesi?ca. Posiadacze konta w serwisie mog? równie? skorzysta? z us?ugi Alert BIK, który informuje u?ytkownika o fakcie wp?yni?cia zapytania kredytowego do rejestru.