Jak czyta? oferty chwilówek?

Czasami bywaj? w ?yciu takie sytuacje, ?e potrzebna jest nam szybko dodatkowa gotówka, a nie za bardzo jest sk?d j? po?yczy? od znajomych. Pilny wyjazd, remont domu, ?lub chrze?niaka, k?opoty zdrowotne czy finansowe, ?ycie lubi nas zaskakiwa?. W takich sytuacjach cz?sto wyj?cie jest jedno – po?yczka. Zanim jednak zdecydujecie, któr? ofert? wybra?, warto dowiedzie? si?, na co zwraca? uwag? bior?c pierwsz? chwilówk??

Gotówka pilnie potrzebna

Co robi?, gdy zdarza nam si? sytuacja, kiedy pilnie potrzebujemy gotówki na wczoraj? Awaria samochodu, którym na co dzie? doje?d?amy do pracy, pilny wyjazd czy remont domu z powodu niespodziewanej usterki. S? momenty, kiedy nie mamy czasu tygodnia czy dwóch, na decyzj? banku o przyznaniu po?yczki, bo liczy si? czas. Nie zawsze te? mamy odpowiednie oszcz?dno?ci na tzw. czarn? godzin? albo znajomych, którzy mogliby nas poratowa? w takiej sytuacji. Jest jednak wyj?cie z takich sytuacji, jedn? s? szybkie po?yczki pozabankowe, zwane potocznie chwilówkami.

Jak czyta? oferty chwilówek, aby nie przep?aca??

S? pewne podstawowe zasady, na co warto zwraca? uwag?, decyduj?c si? na swoj? pierwsz? chwilówk?. Warto je zna?, aby wy??cznie na tym skorzysta?, a nie niepotrzebnie straci?. Pomimo ?e, tego typu po?yczki kojarz? nam si? najcz??ciej z wysokimi odsetkami, s? sposoby, aby nie przep?aca?. Po pierwsze – czas sp?aty po?yczki. Tak, ten punkt jest tu wbrew pozorom najwa?niejszy. Nie tylko wysoko?? kwoty, jak? pilnie potrzebujemy, ale w?a?nie warunki, na których mamy j? odda? firmie po?yczkowej. Jednym z nich jest w?a?nie okres sp?aty.

 

Oczywi?cie s? ró?ne oferty, ale zwykle czas ten wynosi 30 dni od pojawienia si? gotówki na naszym koncie bankowym. Po przekroczeniu tego terminu, rosn?, niestety cz?sto lawinowo, odsetki doliczane do po?yczonej przez nas kwoty. Warto zatem od razu zna? nasze mo?liwo?ci finansowe, aby zaplanowa? oddanie gotówki w ustalonym terminie.

Pierwsza chwilówka za darmo?

Tak, jest to mo?liwe. Cz?sto, pierwsza chwilówka, oferuj?ca mniejsz? gotówk?, zwykle do 3000 z?otych, oddana w ustalonym terminie, jest darmowa. To jedna z g?ównym zalet korzystania z tego typu po?yczki pozabankowej, w sytuacji, gdy nie mamy innego wyj?cia, a potrzebujemy gotówki. Po drugie, Klient, który po?ycza jednorazowo i po raz pierwszy pieni?dze w firmie po?yczkowej, jest bardziej godny zaufania Po?yczkodawcy, ni? osoba ju? zad?u?ona i staraj?ca si? o kolejn? gotówk?.

Na co jeszcze zwraca? uwag? przy chwilówkach?

Firmy po?yczkowe ró?ni? si? tym od banków, ?e s? nam du?o mniej znane. Dlatego warto sprawdzi? ich wiarygodno??, nie tylko w samym KRS, ale tak?e w specjalnej bazie Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych (www.pzip.pl). Pomocne b?d? tu tak?e opinie innych Po?yczkobiorców na ogólnodost?pnych forach internetowych oraz rankingi chwilówek.

 

Kiedy ju? wybierzemy konkretnego Po?yczkodawc?, warto zapozna? si? wnikliwie z umow?, któr? mamy podpisa?. Zwró?my szczególnie uwag? na wysoko?? kwoty oraz okres sp?aty po?yczki, stop? procentow?, RRSO oraz op?aty dodatkowe, w tym prowizj? za po?yczenie gotówki. Dodatkowo wa?ne dla nas b?d? tak?e warunki, na których mamy sp?aci? zad?u?enie (termin i sposób), mo?liwo?? wyd?u?enia tego okresu oraz skutki dotycz?ce nieuregulowania zobowi?zania w terminie.

 

Pami?tajmy, ?e ka?da umowa powinna by? zawarta obustronnie na pi?mie, wtedy jest ona prawomocna. Po?yczkobiorca ma równie? prawo do odst?pienia od umowy w ci?gu 14 dni od daty jej zawarcia, prawo do reklamacji po?yczki oraz prawo do wypowiedzenia umowy, o czym powinien by? poinformowany przez firm? po?yczkow?.

Chwilówka od r?ki, a po?yczka ratalna?

Wybieraj?c po?yczk? spo?ród kilkudziesi?ciu ofert, musimy zadecydowa? czy lepiej wzi?? mniejsz? kwot? gotówki na krótszy okres sp?aty, czy wi?ksz? sum? pieni?dzy, któr? sp?acimy pó?niej w ratach. Jest to najcz?stszy dylemat Po?yczkobiorców, od którego uzale?niony jest ca?kowity koszt po?yczenia gotówki od firmy po?yczkowej.

 

Na przyk?adzie, potrzebujemy pilnie, dodatkowo 3 000 z?otych na napraw? naszego samochodu. Czy zatem lepiej wzi?? jednorazowo pierwsz? chwilówk? bez dodatkowych kosztów, czy po?yczk? rataln?? Wszystko zale?y od naszych mo?liwo?ci finansowych na sp?at? zad?u?enia. Darmowa chwilówka kusi okazyjn? cen? 0 z?otych, ale warto pami?ta?, ?e jeste?my zobligowani do sp?acenia jej zwykle w ci?gu miesi?ca. Przekroczenie tego terminu jest cz?sto równoznaczne z wysokimi op?atami dodatkowymi, w tym z odsetkami zad?u?enia.

 

Natomiast po?yczka ratalna, mimo ?e cz?sto dro?sza, je?li chodzi o wysoko?? RRSO, to jest wygodniejsza w sp?acie, w terminie od 3 do 24 miesi?cy. Po przekalkulowaniu chwilówki wraz z kosztami za wyd?u?enie jej sp?aty lub nieterminowo?? w jej oddaniu Po?yczkodawcy, gotówka na raty bywa cz?sto du?o bardziej op?acalna.
Podsumowuj?c, jak dobrze wybra? pierwsz? chwilówk?, mimo ?e jest to cz?sto szybka decyzja, warto przyjrze? si? jej podstawowym elementom. Termin sp?aty, wysoko?? kwoty, rodzaj po?yczki, ranking ofert chwilówek, opinie na temat firm po?yczkowych oraz finalnie tre?? umowy, decyduj? o najlepszym, finansowym rozwi?zaniu naszej kryzysowej sytuacji.