Ile najwi?cej gotówki dostaniemy w po?yczce pozabankowej?

Po?yczki pozabankowe dzielimy na dwie grupy – szybkie, jednorazowe i krótkoterminowe chwilówki oraz po?yczki na raty. Rodzaj chwilówki ma wp?yw na wysoko?? kwoty gotówki, jak? mo?emy od takiego Po?yczkodawcy otrzyma?. S? to kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, potrzebne nam zwykle na wi?kszy remont domu czy napraw? auta. Jak? zatem najwy?sz? kwot? gotówki mo?emy po?yczy? poza bankiem, a w sprawdzonej firmie po?yczkowej?

Do 3000 z?otych przy chwilówce krótkoterminowej

Po?yczki krótkoterminowe typu pierwsza chwilówka za 0 z?otych czy kolejna z dodatkowymi kosztami, z terminem p?atno?ci do 30 lub 60 dni, oscyluj? zwykle na kwoty od kilkuset do maksymalnie 3 000 z?otych. Dlatego, je?li jednorazowo potrzebujemy niewielkiej kwoty zastrzyku finansowego, a nie za bardzo mamy od kogo po?yczy?, takie rozwi?zanie jest pomocne i jeszcze przy tym op?acalne.

 

Co innego, je?li nasze potrzeby, takie jak naprawa albo kupno nowego samochodu, którym doje?d?amy na co dzie? do pracy, wymagaj? wi?kszej kwoty gotówki. Wtedy z pomoc? przychodz? nam Po?yczkodawcy oferuj?cy chwilówki na raty.

Po?yczka nawet do 20 000 z?otych

Oko?o 10 pozabankowych firm po?yczkowych oferuje chwilówki na raty – od 2 000 do nawet 20 000 z?otych. Ale im wi?ksza kwota, tym wi?ksze wymagania i warunki, jakie klient musi spe?ni?, by takie pieni?dze otrzyma?. Do tego dochodz? jeszcze do?? spore koszty odsetkowe i oko?opo?yczkowe.

 

Najlepiej opisa? to na przyk?adzie jednej z firm po?yczkowych oferuj?cych gotówk? od 2 000 do 20 000 z?otych. Przyjrzymy si? zatem ofercie Provident S.A.: RRSO na poziomie oko?o 166% przy po?yczce ratalnej na oko?o 1,5 roku (15 m-cy, 60 tygodni). Pozosta?e koszty to: odsetki w wysoko?ci ok. 330 z?, oprocentowanie sta?e 10%, op?ata przygotowawcza 40 z? oraz na poziomie ok. 1418 z? przy kwocie kredytu 3500 z?otych. Po zsumowaniu ca?kowita kwota do zap?aty wynosi w tym przypadku ok. 5 900 z?otych, podzielona na raty ok. 99 z? miesi?cznie.

 

Dlatego, je?li chcesz po?yczy? wi?ksz? sum? – 5 000, 10 000 lub 15 000 z?otych, zapoznaj si? bardzo dok?adnie z kalkulacj? na reprezentatywnym przyk?adzie bezpo?rednio na stronie Po?yczkodawcy po to, aby mie? rzeczywisty obraz kosztów dla pozabankowej po?yczki ratalnej.

Warunki, jakie trzeba spe?ni?, aby otrzyma? chwilówk? na raty

Nie wszystkie firmy po?yczkowe maj? w swojej ofercie tak wysokie kwoty gotówki. Lepiej ryzykowa? mniej, cho? i wtedy zarobek jest równie? proporcjonalnie ni?szy, ni? wyk?ada? i jednocze?nie inwestowa? wi?ksze kwoty pieni?dzy do po?yczenia. Z tego za?o?enia wychodzi chyba wi?kszo?? pozabankowych Po?yczkodawców. Jasno wida? to na ilo?ci firm po?yczkowych, które oferuj? chwilówki do 30 dni sp?aty – jest ich oko?o dwudziestu, za? wi?ksz? gotówk? na raty ju? tylko dziesi?? z nich.

 

Dlatego, zanim Po?yczkodawca przyzna Ci chwilówk? na raty, czeka Ci? szczegó?owa weryfikacja w ogólnodost?pnych bazach, takich jak: KRD, BIK, ERIF BIG, BIG InfoMonitor S.A. czy Zwi?zek Banków Polskich. Po?yczkodawca chce wiedzie?, z kim ma do czynienia i czy mo?e klientowi zaufa?, ?e jest on faktycznie wyp?acalny i w przesz?o?ci uregulowa? wszystkie swoje zobowi?zania finansowe, nawet te z przegapionym terminem p?atno?ci np. za media.

 

Oprócz pozytywnej historii kredytowej, równie wa?ne s? sta?e dochody miesi?czne, które Po?yczkobiorca musi potwierdzi? na jednym z dwóch dokumentów. Albo na o?wiadczeniu o zarobkach albo na za?wiadczeniu od pracodawcy. Wymagany, sta?y dochód to zwykle minimum 700 z?otych netto miesi?cznie. Tej procedury nie stosuj? si? przy jednorazowych chwilówkach do kwoty 3000 z?otych, chyba ?e klient widnieje ju? na czarnej li?cie jednego z rejestru osób zad?u?onych. Dzi?ki sta?ym dochodom niezale?nie od rodzaju umowy, taka osoba ma szans? na po?yczenie kilkuset z?otych.

 

Pozosta?e dokumenty, które s? wymagane przy wy?szych kwotach gotówki na raty to tak?e: wyci?g z prywatnego konta bankowego, miesi?czne, sta?e wydatki np. za czynsz i media, umowa o prac? lub cywilnoprawna, rozliczenie podatkowe PIT za ostatni rok, b?d? dokument wykazuj?cy wysoko?? wyp?acanej renty lub emerytury w przypadku osób do 80 roku ?ycia.

Gdzie dostaniesz chwilówk? na raty?

List? sprawdzonych i legalnych firm po?yczkowych, które przyznaj? wy?sze kwoty gotówki do sp?acenia w ratach, znajdziesz w dobrym serwisie internetowym. Obok nazw Po?yczkodawców, widniej? tam równie? ich aktualne oferty i promocje oraz pomocny ranking wraz z opiniami, które firmy ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem swoich klientów.
I tak chwilówki na raty w kwotach, zwykle od 2 000 do maksymalnie 20 000 z?otych oferuj? takie firmy jak:

Staraj?c si? odpowiedzie? na pytanie, zadane w tytule artyku?u – ile najwi?cej gotówki dostaniemy w pozabankowej firmie po?yczkowej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Mimo ?e s? limity dla chwilówek, zaczynaj?ce si? nawet od 50 z?otych do kwot 15 000-20 000 z?otych, dost?pne do niedawna tylko w bankach, wszystko zale?y indywidualnie od Po?yczkobiorcy. Wp?yw ma tutaj nie tylko wysoko?? sta?ych, miesi?cznych dochodów, ale równie? dotychczasowa historia finansowa klienta, jego bie??ce wydatki, wiek oraz kolejna, sp?acona w terminie po?yczka w danej firmie.