Ile kosztuje darmowa chwilówka, je?li nie odda si? jej w terminie?

?aden po?yczkobiorca nie wyobra?a sobie ju? polskiego rynku finansowego bez darmowych chwilówek, za które, je?li tylko jest nowym klientem firmy, nie musi nic p?aci?. Chyba ?e b?dzie to 1 grosz op?aty weryfikacyjnej, która i tak najcz??ciej niezw?ocznie zwracana jest na konto klienta. Mo?liwo?? sp?acenia po?yczki tylko w takiej kwocie, w jakiej si? j? po?yczy?o to bardzo – bardziej si? ju? nie da – atrakcyjne warunki.

Firma po?yczkowa nie zawsze nie zarabia na darmowych chwilówkach

W ka?dym regulaminie po?yczki promocyjnej jest jasno napisane, ?e koszty darmowej chwilówki nie zostan? naliczone, je?li klient nie przekroczy ostatecznego terminu sp?aty. Darmowa chwilówka nale?y si? wi?c nie tylko nowym, ale i solidnym klientom. Ci, którzy nie zd??yli zebra? wymaganej kwoty na czas, b?d? musieli liczy? si? z tym, ?e za po?yczk? trzeba b?dzie zap?aci?. B?d? to kwoty ró?ne, w zale?no?ci od tego, jaki b?dzie ich nast?pny krok. Po?yczkobiorcy maj? do wyboru: przed?u?y? okres sp?aty po?yczki lub zdecydowa? si? na refinansowanie, nie sp?aci? po?yczki i stara? si? dogada? z firm? po?yczkow?, wnosz?c o roz?o?enie chwilówki na raty, a tak?e nie sp?aci? po?yczki i czeka? na ruch ze strony firmy po?yczkowej. Rozpatrzmy dok?adniej wszystkie te rozwi?zania.

Przed?u?enie okresu sp?aty – ile to b?dzie kosztowa?o?

Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki jest, mo?na powiedzie?, luksusem. Nie b?dzie stosowane w ka?dej firmie, a wr?cz mo?na powiedzie?, ?e jest to obecnie rzadko??. W zwi?zku z wprowadzeniem przez ustaw? antylichwiarsk? z 2016 roku kosztów maksymalnych po?yczki, cz??? firm preferuje refinansowanie, które polega na zaci?gni?ciu drugiej po?yczki w innej, partnerskiej instytucji po?yczkowej. Zarówno koszty przed?u?enia okresu sp?aty, jak i koszty refinansowania b?d? w zasadzie podobne i zwykle wynios? tyle, ile standardowe op?aty w danej firmie po?yczkowej. Najcz??ciej wi?c kszta?tuj? si? na poziomie 25-27% kwoty kapita?owej po?yczki. Niektóre firmy nie wskazuj? konkretnej kwoty i udost?pniaj? je wy??cznie w indywidualnym profilu klienta w swoim serwisie internetowym. Koszty przed?u?enia w firmach, które otwarcie o nich informuj?, mo?na znale?? w artykule: „Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki?”.

Roz?o?enie darmowej chwilówki na raty – ile wtedy zap?ac??

Z przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania mo?na skorzysta? tylko przed up?ywem ostatecznego terminu sp?aty i, oczywi?cie pod warunkiem op?acenia tej us?ugi jeszcze przed jej udzieleniem. Gdy ten termin minie, pozostaje ju? tylko liczy? si? z tym, ?e po?yczkodawca naliczy standardowe koszty chwilówki. Z tego powodu warto ju? wcze?niej, jeszcze przed zaci?gni?ciem chwilówki, zorientowa? si?, jakie s? standardowe op?aty obowi?zuj?ce w danej firmie i, je?li chce si? w pewien sposób zminimalizowa? koszty – wybra? t? po?yczk?, która b?dzie najbardziej op?acalna. Trzeba liczy? si? równie? z tym, ?e firma pozabankowa b?dzie ju? od pierwszego dnia przeterminowania dolicza? karne odsetki (14% w skali roku), a do tego zacznie standardow? procedur? windykacyjn?, rozpoczynaj?c? si? od wysy?ania upomnie? i wezwa? do zap?aty. Oczywi?cie s? to wezwania p?atne i, w zale?no?ci od polityki firmy, b?d? kosztowa? od kilku do nawet kilkudziesi?ciu z?otych. W takim wypadku, je?li nie chcemy narazi? si? na dalsz? windykacj?, lepiej jak najszybciej skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? i próbowa? si? dogada?. Niektóre z firm dopuszczaj? roz?o?enie na raty. W artykule „Jak roz?o?y? darmow? chwilówk? na raty?” pisali?my o tym, i? takie rozwi?zanie mo?e by? kosztowne i wynosi? nawet 20% kwoty bazowej, a niektóre firmy udost?pniaj? mo?liwo?? sp?aty ratalnej dopiero po 30 lub 45 dniach od ostatniego dnia sp?aty. Wida? wi?c, ?e w po??czeniu z kosztami po?yczki wynikaj?cymi z nieterminowej sp?aty, kosztami monitów (których w tym czasie mo?e uzbiera? si? nawet kilka), roz?o?enie darmowej chwilówki na raty b?dzie bardzo kosztowne.

Nie sp?acam darmowej chwilówki – co robi??

Je?li firma po?yczkowa nie dopuszcza mo?liwo?ci roz?o?enia chwilówki na raty lub po prostu b?dziemy miga? si? od zap?aty d?ugu i sami nie b?dziemy wnioskowa? o tak? mo?liwo??, trzeba liczy? si? z jeszcze wi?kszymi kosztami takiej po?yczki, która przecie? mia?a by? darmowa. Do kosztów op?at, monitów i oprocentowania karnego, trzeba b?dzie doliczy? równie? koszty post?powania windykacyjnego. Im d?u?ej b?dzie ono trwa?o, tym gorzej. Je?li firma zdecyduje si? wys?a? lub sprzeda? d?ug windykatorowi terenowemu, sk?adaj?cego wizyty w domu, trzeba liczy? si? z kosztami niekiedy rz?du kilkuset z?otych za ka?d? wizyt?. W przypadku kilku takich wizyt (niewa?ne, czy dosz?y do skutku, czy nie), koszty mog? ju? przekroczy? sp?at? po?yczki. A to tylko kolejny krok na drodze do komornika…

Roztropno?? najlepszym sposobem na oszcz?dno??

W przypadku tak wysokich kosztów, które mo?e wygenerowa? darmowa chwilówka, mo?na spotka? si? z opiniami, jakoby firmy po?yczkowe prowadzi?y dzia?alno?? lichwiarsk? i wyzyskiwa?y swoich klientów. To fakt, nawet standardowe koszty po?yczek w firmach pozabankowych s? wysokie, ale wszystkie op?aty dodatkowe, za przed?u?enia i windykacj?, wynikaj? g?ównie z lekkomy?lnego podej?cia po?yczkobiorców. Nie b?d?my wi?c takim po?yczkobiorc? – korzystajmy z chwilówek tylko, je?li mamy odpowiednie finanse na sp?at?. Wtedy darmowe chwilówki naprawd? b?d? si? op?aca?.