Gdzie po pierwsz? po?yczk?? Kilka kroków do najlepszego wyboru

Po?yczanie pieni?dzy prze?ywa w?a?nie swoisty „boom”, szczególnie je?li chodzi o produkty pozabankowe. By? mo?e wynika to z faktu, ?e jeszcze nigdy zaci?gni?cie po?yczki nie by?o takie ?atwe, szybkie i komfortowe. Firm po?yczkowych jest jednak tak wiele, ?e nowicjuszowi mo?e by? trudno rozezna? si? w ofertach, a co dopiero wybra? t? najlepsz?. Oczywi?cie, kwestia wyboru zarówno firmy, jak i oferty i rodzaju po?yczki, to kwestia indywidualna, ale pewne rzeczy trzeba wzi?? pod uwag?. Warto wi?c pozna? mo?liwo?ci dzisiejszych firm udzielaj?cych chwilówek, by móc w pe?ni je wykorzysta?.

Porównywarka dobra na pocz?tek

Porównywarka po?yczkowa jest form? ?ci?gi i jednocze?nie kierunkowskazu dla tych, którzy zastanawiaj? si? nad wyborem najlepszej oferty. S? proste i intuicyjne, a przy tym rzeczowe i przejrzyste. Dla laików mog? mie? wag? ogromn? – zawieraj? tylko sprawdzone i aktualnie obowi?zuj?ce oferty. Dodatkowo zawieraj? mnóstwo szczegó?ów dotycz?cych warunków po?yczkowych i procesu zaci?gania po?yczki. Te szczegó?y jednak mog? czasami by? niezrozumia?e, tym bardziej dla tych, którzy wiedz? o po?yczkach czerpali z reklam i niekoniecznie rzetelnych opowiada? rzeczowych. Bez w?tpienia osoba wyposa?ona w odpowiedni? wiedz? skorzysta z porównywarki w sposób najbardziej efektywny.

Kwoty udzielanych po?yczek – czy to takie wa?ne?

Pierwsza po?yczka jest zwykle najtrudniejsza i towarzyszy jej najwi?kszy stres. B?dzie on szczególnie dotkliwy w przypadku osób m?odych, które po raz pierwszy znalaz?y si? w finansowych tarapatach, a jednocze?nie nie potrafi? one jeszcze rzetelnie oceni? swojej zdolno?ci finansowej i nie maj? du?ej wprawy w zarz?dzaniu swoim bud?etem. Nie bez powodu wi?c zwykle kwoty pierwszych dost?pnych po?yczek s? relatywnie niskie, dzi?ki czemu zapewniaj? nie tylko odpowiedni poziom bezpiecze?stwa, ale i komfortu psychicznego po?yczaj?cego.

Naturalnie nie nak?aniamy wszystkich do tego, by za pierwszym razem korzysta? z po?yczek jak najmniejszych, bo to zale?y od potrzeb finansowych po?yczkobiorcy. Nie sk?anialiby?my si? jednak tak?e do tego, by po?ycza? w kwotach najwi?kszych. Wysoko?? tych ostatnich mo?e naprawd? zaskoczy? – jest to nawet 6000 z?otych w firmie Szybka Gotówka. Optymaln? kwot? po?yczki b?dzie 1000-2000 z?otych i w takiej wysoko?ci s? najcz??ciej zaci?gane zobowi?zania. Gdzie znajdziemy takie kwoty?

Czy nale?y si? ogranicza? tylko do tych firm? Oczywi?cie, ?e nie. Warto jednak zastanowi? si? nad t? kwesti?, tak aby wy?sza kwota po?yczki nie kusi?a i nie stwarza?a pola do zaistnienia sytuacji, w której zaci?ga si? wi?ksz? po?yczk? „na wszelki wypadek”.

Najni?sze koszty przy darmowej chwilówce te? si? licz?

Pierwsza chwilówka jest zwykle darmowa i na palcach jednej r?ki mo?na policzy? firmy, które takiej promocji dla nowych klientów nie maj?. Mimo wszystko nawet wtedy trzeba wzi?? pod uwag? ewentualne koszty. Mo?e okaza? si?, ?e spó?ni si? ze sp?at? po?yczki (chocia?by jeden dzie?), a chwilówka przestanie by? darmowa. Dobrze wi?c wybra? firmy ta?sze, ale trzeba pami?ta?, ?e tacy po?yczkodawcy maj? nieco wy?sze wymagania. W?ród po?yczek najlepszych pod wzgl?dem kosztowym mo?na wymieni? przede wszystkim Vivus i Kuki. Reszt? mo?na sprawdzi? w artykule „Najbardziej op?acalna po?yczka – gdzie po?ycz? najtaniej?”.

Gdzie najlepiej przy drugiej po?yczce?

Co oznacza wyra?enie „najlepiej przy drugiej po?yczce”? Mo?e to by? najwi?ksza dost?pna kwota ju? za drugim razem, mog? to by? najni?sze koszty, a mog? to te? by? programy lojalno?ciowe i ewentualne zni?ki. Nie musi to wcale oznacza? tego, ?e planujemy zwi?za? si? z chwilówkami na d?u?ej. Warto jednak przemy?le? t? kwesti? i otworzy? sobie furtk? do przysz?ych korzy?ci, gdyby nagle potrzebna by?a wy?sza kwota po?yczki niedost?pna w pierwszych, darmowych po?yczkach. Najszerzej zakrojone programy lojalno?ciowe prowadz? Wonga i Po?yczka Plus.

Dobra chwilówka to szybka chwilówka

Cho? nie jest to najwa?niejsze, to jednak szybko?? uzyskania po?yczki mo?e mie? kluczowe znaczenie przy wyborze firmy. Obecnie czas oczekiwania na po?yczk? mo?e wynosi? od 15 minut do nawet kilku dni. Wszystko zale?y przede wszystkim od tego, jak analizowane s? wnioski, w jaki sposób dokonywana jest weryfikacja to?samo?ci i jak wyp?acane s? pieni?dze. Je?li zale?y nam na czasie, trzeba wzi?? pod uwag?:

  • Dost?pno?? szybkiej aplikacji weryfikacyjnej.
  • Liczb? kont bankowych, które posiada dana firma po?yczkowa.
  • Dost?pno?? ekspresowych przelewów.
  • D?ugie godziny pracy firmy.

Te kryteria sprawi?, ?e czas otrzymania pieni?dzy ulegnie skróceniu. Polecamy zapozna? si? z wykazem firm, w których po?yczk? mo?na uzyska? nawet w 15 minut w artykule „W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm

Po?yczki idealne dla laików istniej??

Ci??ko okre?li? to, jaka by?aby po?yczka idealna. W powszechnej opinii jest to firm rzetelna i mog?ca zaproponowa? uczciwe warunki finansowe. Je?liby jednak wskaza? na firm?, która ??czy wszystkie wymienione wcze?niej cechy, mo?na wskaza? na Wong?. Jest to z jednej strony firma, która oferuje rozs?dn?, niezbyt wygórowan? kwot? pieni?dzy w pierwszej po?yczce, ale te? mo?e zaoferowa? naprawd? niskie koszty. Ponadto, oferuje bardzo atrakcyjny program lojalno?ciowy zawieraj?cy si? nie tylko w atrakcyjnych obni?kach prowizji, ale i kompletnych systemie edukacyjnym. Cho? nie oferuje szybkiej weryfikacji poprzez aplikacj?, to posiada konta bankowe we wszystkich najwi?kszych bankach, wi?c uzyskanie po?yczki b?dzie naprawd? szybkie.

Nie jest to oczywi?cie jedyna firma, która b?dzie odpowiednia dla po?yczaj?cych. Znaj?c pomocne wskazówki i korzystaj?c z dobrego narz?dzia porównawczego, ?atwiej b?dzie jednak wskaza? jeszcze wiele takich po?yczek. Powodzenia!