Gdzie otrzymam po?yczk? online w 15 minut?

Po?yczki online w 15 minut mo?na znale?? w ofercie wielu firm po?yczkowych. Rozwi?zanie to powsta?o z my?l? o osobach, które potrzebuj? pieni?dzy jeszcze tego samego dnia. Niektórzy po?yczkodawcy dodatkowo oferuj? po?yczki w 15 minut bez za?wiadcze? o dochodach.

Po?yczki w 15 minut, czyli minimum formalno?ci

Proces ubiegania si? o po?yczk? online w firmach pozabankowych trwa dos?ownie kilka – kilkana?cie minut. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieni?dze na rachunku bankowych klienta mog? znale?? si? w ci?gu 15 minut. Z tego rozwi?zania korzystaj? osoby, które potrzebuj? szybkiego wsparcia finansowego.

 

Po?yczkodawcy wymagaj? jednak, aby potencjalny po?yczkobiorca dope?ni? kilku podstawowych formalno?ci. Mowa tu o konieczno?ci posiadania wa?nego dowodu to?samo?ci, polskiego obywatelstwa oraz indywidualnego rachunku bankowego na swoje dane osobowe. Niektóre firmy po?yczkowe mog? weryfikowa? osoby wnioskuj?ce o po?yczk? w bazach d?u?ników, np. w BIK-u.

Po?yczka online w 15 minut -podstawowe informacje

Pozytywna decyzja o przyznaniu po?yczki uzale?niona jest przede wszystkim od zdolno?ci kredytowej klienta. Niektórzy po?yczkodawcy jednak nie analizuj? informacji w bazach d?u?ników. Teoretycznie wi?c szanse na otrzymanie wsparcia finansowego maj? tak?e osoby zad?u?one.

 

Niektóre firmy pozabankowe mog? wymaga? dokonania przelewu weryfikacyjnego na symboliczn? kwot? (1 gr lub 1 z?). Równie? od tego, w jakim czasie kwota ta wp?ynie na konto po?yczkodawcy, zale?y szybko?? udzielenia po?yczki online. Bez wzgl?du na to, czy po?yczka zostanie udzielona w 15 minut, czy nie, konieczne jest pami?tanie o pewnej zasadzie. Jest to zasada odpowiedzialnego po?yczania. Nale?y zaci?ga? po?yczk? w takiej wysoko?ci, aby móc j? bez problemu sp?aci? w wyznaczonym terminie.

Jakie firmy po?yczkowe udzielaj? po?yczek w 15 minut?

W?ród firm po?yczkowych, które reklamuj? si? tym, i? udzielaj? po?yczek w 15 minut, wymienia si?:

  • Vivus,
  • NetCredit,
  • AleGotówka,
  • Po?yczka Plus,
  • Kuki,
  • Szybka Moneta.

Vivus oferuje po?yczk? online w 15 minut. Po?yczkobiorca musi za?o?y? profil na stronie internetowej oraz go aktywowa?. Na wsparcie finansowe mog? tu liczy? osoby w wieku od 19 do 78 lat. Maksymalna wysoko?? po?yczki wynosi 3000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa zastrzega sobie jednak to, ?e wniosek mo?e zosta? rozpatrzony maksymalnie w ci?gu 72 godzin. Klient jest zobowi?zany do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Vivus.pl nie wymaga za?wiadczenia o dochodach, jednak sprawdza po?yczkobiorc? w bazach d?u?ników.

 

NetCredit udziela po?yczek online osobom od 20 do 70. roku ?ycia. Konieczne jest za?o?enie profilu na stronie internetowej po?yczkodawcy. W tym przypadku nale?y mie? na uwadze fakt, i? firma nie oferuje mo?liwo?ci przed?u?enia sp?aty po?yczki. Mo?liwe jest za? jej refinansowanie. Maksymalna wysoko?? po?yczki wynosi 3000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa wydaje decyzj? kredytow? kilka minut po zaksi?gowaniu przelewu weryfikacyjnego. Po?yczkodawca wymaga za?wiadczenia o dochodach oraz sprawdza po?yczkobiorc? w bazach d?u?ników.

 

AleGotówka nie wymaga dokonywania przelewu weryfikacyjnego. Konieczne jest jednak wyra?enie zgody na inn? form? weryfikacji (np. za pomoc? specjalnie przygotowanej do tego aplikacji). Po?yczka udzielana jest osobom w wieku od lat 18. Jej maksymalna wysoko?? wynosi 5000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa wydaje decyzj? kredytow? w kilka minut. Zastrzega sobie jednak, ?e czas ten mo?e si? wyd?u?y? maksymalnie do 1 dnia roboczego. Po?yczkodawca nie wymaga za?wiadczenia o dochodach, jednak sprawdza po?yczkobiorc? w bazach d?u?ników.

 

Po?yczka Plus umo?liwia swoim klientom przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki. Zwi?zane jest to z poniesieniem dodatkowych kosztów. Maksymalna wysoko?? po?yczki wynosi 2000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa wydaje decyzj? kredytow? kilka minut po zaksi?gowaniu przelewu weryfikacyjnego. Po?yczkodawca wymaga za?wiadczenia o dochodach oraz sprawdza po?yczkobiorc? w bazach d?u?ników.

 

Kuki oferuje mo?liwo?? odroczenia terminu sp?aty zobowi?zania. W przypadku z?o?enia wniosku o po?yczk? w dni wolne od pracy klient musi liczy? si? z tym, i? b?dzie d?u?ej czeka? na decyzj? o przyznaniu po?yczki. Maksymalna wysoko?? po?yczki wynosi 3000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa wydaje decyzj? kredytow? kilka minut po zaksi?gowaniu przelewu weryfikacyjnego. Po?yczkodawca nie wymaga za?wiadczenia o dochodach oraz nie sprawdza po?yczkobiorcy w bazach d?u?ników.

 

Szybka Moneta nie wymaga wykonania przelewu weryfikacyjnego. Jako alternatyw? oferuje mo?liwo?? skorzystania z aplikacji Kontomatik. Maksymalna wysoko?? po?yczki wynosi 1000 z?otych. Nale?y j? sp?aci? w ci?gu 30 dni. Wype?nienie wniosku zajmuje ok. 5 minut. Firma po?yczkowa wydaje decyzj? kredytow? kilka minut po zaksi?gowaniu ewentualnego przelewu weryfikacyjnego. Po?yczkodawca nie wymaga za?wiadczenia o dochodach, jednak sprawdza po?yczkobiorc? w bazach d?u?ników.