Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki?

Czasem dobre ch?ci nie wystarcz?, by sp?aci? chwilówk? w terminie. Cz??? borykaj?cych si? z tym problemem osób próbuje wtedy doj?? do porozumienia z firm? po?yczkow? i stara si? o roz?o?enie po?yczki na raty. Nie jest to jednak rozwi?zanie dost?pne od razu i wi?kszo?? firm stosuje polityk?, wed?ug której najpierw powinny by? wyczerpane inne metody odroczenia p?atno?ci. Jest to najcz??ciej przed?u?enie terminu sp?aty. Nie we wszystkich firmach po?yczkowych to udogodnienie jest dost?pne, czasami wyst?puje w ró?nych formach i ró?ne s? wysoko?ci op?at z tym zwi?zanych.

Jak mo?na przed?u?y? termin sp?aty?

Podstawowymi sposobami na odroczenie terminu oddania pieni?dzy jest przed?u?enie okresu p?aty i refinansowanie. Przed?u?enie to nawi?zanie kolejnego, p?atnego zobowi?zania wobec tej samej firmy, w której si? po?ycza?o, natomiast refinansowanie to zaci?gni?cie kolejnej po?yczki w innej firmie, wspó?pracuj?cej z firm? pierwotn?, która tym razem wyst?puje jako po?rednik.

Technicznie rzecz bior?c, przed?u?enie okresu sp?aty i refinansowanie s? dla klientów prawie jednoznaczne. W obu przypadkach klient zyskuje dodatkowy czas na sp?at?, cho? refinansowanie zazwyczaj udzielane jest na 30 dni, za? przed?u?enie mo?e by? wybrane dowolnie – zazwyczaj to 7, 14, 21 lub 30 dni. Klient ponosi równie? dodatkowe koszty takiej us?ugi i ka?d? z nich musi op?aci? odpowiednio wcze?niej, jeszcze przed up?ywem terminu sp?aty.

Rozró?nienie na te dwie mo?liwo?ci to w wi?kszej mierze kwestie dotycz?ce uregulowa? prawnych i op?acalno?ci wprowadzania takich rozwi?za? dla firm po?yczkowych. W zwi?zku z ustaw? antylichwiarsk? nie mog? one ustala? ca?kowitych kosztów przekraczaj?cych 25% kwoty po?yczki i 30% tej kwoty w skali roku. W zwi?zku z tym, aby móc zaoferowa? przed?u?enie po?yczki, trzeba zmniejszy? pozosta?e koszty (najcz??ciej prowizj?), by zamkn?? si? w tej kwocie. Dlatego cz??? firm zrezygnowa?a z takiej us?ugi, a cz??? zamieni?a j? na refinansowanie u innej firmy.

Ile to kosztuje?

Z oszacowaniem kosztów przed?u?enia terminu sp?aty jeszcze przed podj?ciem decyzji po?yczkowej mo?e by? ró?nie. Cz??? firm pozabankowych otwarcie podaje takie koszty, nawet przy kalkulatorach po?yczkowych, ale wi?kszy odsetek firm tak? kwot? poda dopiero w przypadku przes?ania umowy po?yczkowej. Trzeba wi?c samemu dopytywa? si? o mo?liwo?? takiego rozwi?zania i jego ceny. Ta mo?e by? ró?na i zale?y od dwóch czynników: wysoko?ci po?yczki i okresu, na który zostanie przed?u?ona. W przypadku refinansowania koszty zazwyczaj wynosz? mniej wi?cej tyle samo, co zwyk?e koszty po?yczki.

Bardzo wa?na kwestia – przed?u?aj?c sp?at? darmowej po?yczki, za przed?u?enie zap?acimy niejako podwójnie. Pierwsz? cz??ci? op?aty b?dzie oczywi?cie ta za przed?u?enie, a drug? b?d? naliczone zwyk?e koszty po?yczki, jako ?e ta nie zosta?a sp?acona w terminie (a jest to podstawowy warunek po?yczki za 0 z?otych).

W jakich firmach da si? wyd?u?y? okres sp?aty?

LendOn. Ta firma oferuje mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty przez refinansowanie. Niestety, nie podaje do wiadomo?ci tego, jakie koszty b?dzie musia? ponie?? klient. Takie informacje mo?na uzyska? dzi?ki dost?powi do umowy po?yczkowej (jeszcze przed jej podpisaniem) i w indywidualnym koncie klienta, które jest konieczne, by móc z?o?y? wniosek po?yczkowy.

Ekassa. Chwilówka w Ekassa do 2500 z?otych mo?e by? przed?u?ona poprzez refinansowanie na 30 dni. Koszt takiej us?ugi wynosi tyle samo, co koszt po?yczki. Przyk?adowo:
• 1000 z?otych na 7 dni to koszt 58 z?otych; na 28 dni – 232 z?ote
• 2500 z?otych na 28 dni to koszt 539 z?otych.

?atwy Kredyt. Podobnie jak LendOn, ?atwy Kredyt nie podaje z góry narzuconej op?aty za refinansowanie. Wed?ug formularza informacyjnego klient otrzyma takie informacje w projekcie umowy po?yczkowej. Jednak?e, wiedz?c, ?e 1000 z?otych po?yczone na 30 dni w tej firmie to koszt 275 z?otych, mo?na si? domy?la?, ?e op?ata za przed?u?enie b?dzie oscylowa? mniej wi?cej w tych granicach.

Po?yczkomat. Firma ta oferuje zwyk?e przed?u?enie okresu sp?aty, jednak nie wymienia jego kwoty. W Formularzu znajdziemy informacj?, ?e koszty dotycz?ce przed?u?enia znajd? si? w Tabeli Op?at i Prowizji do??czonej do projektu umowy po?yczki.

ExtraPortfel i Halopo?yczka. – Obie te firmy oferuj? refinansowanie i tak?e nie udost?pniaj? kosztów. Ze wzorów umów z instytucjami wspó?pracuj?cymi (czyli udzielaj?cymi kolejnych po?yczek refinansuj?cych) wynika jednak, ?e dodatkowe koszty, które b?dzie musia? ponie?? klient, kszta?tuj? si? w granicach maksimum ustawowego – oko?o 27%.

POLO?yczka. Ta polska firma oferuje swoim klientom standardowe przed?u?enie okresu sp?aty. Po?yczaj?c kwoty mieszcz?ce si? w 1000 z?otych w??cznie, mo?na liczy? na przed?u?enie sp?aty o 7, 14 lub 30 dni, co b?dzie kosztowa? odpowiednio 140,20; 200,31 oraz 299,31 z?otych. Po?yczki na kwoty wi?ksze ni? tysi?c z?otych mo?na przed?u?y? na nie wi?cej ni? 7 dni, a op?ata zawrze si? w przedziale od 6,49 do 29,54 z?otych.

Po?yczka Plus – Ta firma korzysta z refinansowania. W razie problemów ze sp?at? termin oddania pieni?dzy mo?na przed?u?y? na taki sam okres, na który zosta?a zaci?gni?ta po?yczka. W zale?no?ci o kwoty po?yczki (200-8000 z?otych) na 30 dni, refinansowanie to koszt od 55,64 do 2262,75 z?otych. Przed?u?enie na 45 dni b?dzie wynosi? analogicznie 59,47 – 2393,63 z?ote.

Szybka Gotówka. Oferuje swoim klientom refinansowanie po?yczki na 7, 14 lub 30 dni. Wed?ug Tabeli Op?at i Prowizji refinansowanie to koszt:
• na 7 dni – 11% kwoty po?yczki,
• na 14 dni – 17% kwoty po?yczki,
• na 30 dni – 27,5% kwoty po?yczki.