Gdy jeden z ma??onków bierze po?yczki na dowód bez wiedzy drugiego

Jeszcze do 2005 roku ma??onek, który zaci?gn?? kredyt lub po?yczk? za plecami ?ony lub m??a i nie sp?aca? tego zobowi?zania, nara?a? na zad?u?enie równie? t? drug? osob?. Dzisiaj na szcz??cie prawo jest po stronie tych, którzy zupe?nie nie?wiadomie zostali wpl?tani w k?opoty finansowe ma??onka, a za po?yczone pieni?dze odpowiadaj? obecnie tylko i wy??cznie d?u?nicy, których podpis widnieje na umowie. S? te? inne, dodatkowe obwarowania, które powoduj?, ?e wcale nie tak ?atwo jest po?yczy? wy?sze kwoty gotówki bez zgody wspó?ma??onka. Obawiasz si?, ?e Twój m?? lub ?ona bierze potajemnie po?yczki, a macie wspólno?? maj?tkow?? Poznaj podstawy prawne, które chroni? Ci? przed d?ugami najbli?szej Ci osoby.

Czy ?atwo jest dosta? po?yczk? bez zgody wspó?ma??onka?

Pomijaj?c kwestie zaufania i szczero?ci w zwi?zku ma??e?skim, mo?na bez problemu po?yczy? pieni?dze, czy to z banku, czy od innego po?yczkodawcy. Wszystko uzale?nione jest indywidualnie od sytuacji po?yczkobiorcy – jego zdolno?ci finansowej, dochodów oraz historii sp?aty dotychczasowych zobowi?za?.

 

Przy niedu?ych kwotach po?yczek pozabankowych, od kilkuset do kilku tysi?cy z?otych – czy to na raty czy chwilówek, firmy nie wymagaj? zgody i tym samym podpisu wspó?ma??onka na umowie po?yczkowej. Podobnie jest w bankach, ale tylko przy kredytach gotówkowych do 15 lub 20 tysi?cy z?otych. Na pozosta?e kredyty, takie jak hipoteczny na mieszkanie, czy gotówkowy na samochód, banki wymagaj? podpisania umowy przez obojga ma??onków.

 

Odpowiadaj?c na pytanie – czy ?atwo jest dosta? po?yczk? bez zgody ?ony lub m??a, tak, je?li s? to niewielkie kwoty gotówki. I co wa?ne, za po?yczone pieni?dze odpowiada tylko i wy??cznie osoba je po?yczaj?ca, której podpis widnieje na umowie, czy to po?yczki czy kredytowej.

Wspólno?? maj?tkowa, a d?ugi wspó?ma??onka

Min??o ju? ponad 10 lat, od kiedy to osoba b?d?ca we wspólno?ci maj?tkowej z tytu?u ma??e?stwa, nie odpowiada za zobowi?zania d?u?nika. A dok?adniej 20 stycznia 2005 roku wesz?a w ?ycie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opieku?czego (Dz.U. Nr 162, poz. 1691), która jasno okre?la kto i kiedy odpowiada za d?ugi:

 

Art. 41. § 1. Je?eli ma??onek zaci?gn?? zobowi?zanie za zgod? drugiego ma??onka, wierzyciel mo?e ??da? zaspokojenia tak?e z maj?tku wspólnego ma??onków.

 

§ 2. Je?eli ma??onek zaci?gn?? zobowi?zanie bez zgody drugiego ma??onka albo zobowi?zanie jednego z ma??onków nie wynika z czynno?ci prawnej, wierzyciel mo?e ??da? zaspokojenia z maj?tku osobistego d?u?nika, z wynagrodzenia za prac? lub z dochodów uzyskanych przez d?u?nika z innej dzia?alno?ci zarobkowej, jak równie? z korzy?ci uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a je?eli wierzytelno?? powsta?a w zwi?zku z prowadzeniem przedsi?biorstwa, tak?e z przedmiotów maj?tkowych wchodz?cych w sk?ad przedsi?biorstwa.

 

§ 3. Je?eli wierzytelno?? powsta?a przed powstaniem wspólno?ci lub dotyczy maj?tku osobistego jednego z ma??onków, wierzyciel mo?e ??da? zaspokojenia z maj?tku osobistego d?u?nika, z wynagrodzenia za prac? lub z dochodów uzyskanych przez d?u?nika z innej dzia?alno?ci zarobkowej, jak równie? z korzy?ci uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.

 

Podsumowuj?c powy?sze, je?li ?ona lub m?? zaci?gn?li po?yczk? lub kredyt w banku do kwoty 20 tysi?cy z?otych, bez wiedzy i zgody drugiej strony, to tylko on lub ona odpowiada za powsta?y d?ug swoj? cz??ci? maj?tku. Mo?e to by? przyk?adowo wynagrodzenie za prac? czy rzecz materialna, która jest tylko w posiadaniu tylko jednego z ma??onków np. samochód zakupiony przed ?lubem. Mo?e to niestety by? równie? dom czy mieszkanie, które ma??onek dosta? w darowi?nie od rodziców lub dziadków jeszcze przed ?lubem, a w którym mieszka teraz ca?a rodzina. Oczywi?cie prawo prawem, a sytuacja nieco si? komplikuj?, gdy faktycznie dochodzi do egzekucji komorniczej i trzeba udowodni?, co jest czyj? w?asno?ci? i nie podlega sp?acie d?ugu.

Wyj?tek – po?yczka na cele rodzinne

Zgodnie z przytoczonym wy?ej artyku?em prawnym z Kodeksu rodzinnego i opieku?czego, jest pewien wyj?tek, kiedy na umowie kredytowej widnieje tylko jeden z podpisów – ?ony lub m??a, a zobowi?zanie musz? sp?aci? solidarnie obydwoje. To tzw. po?yczka dla rodziny, czyli gotówka, która zosta?a zaci?gni?ta w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, takich jak np. op?aty za rachunki, wyprawka szkolna, wycieczki itd.

 

W przypadku egzekucji drog? s?dow? wierzyciel mo?e za??da? sp?aty d?ugu z maj?tku wspólnego, a wi?c i ma??onka, który nie zaci?ga? kredytu ani po?yczki. W takich przypadkach du?o ?atwiej jest to wyegzekwowa? bankom przy kredytach gotówkowych, przy których kredytobiorca okre?la cel, na który potrzebuje po?yczy? ?rodki pieni??ne.

 

Mimo ?e prawo jest jednakowe dla wszystkich instytucji finansowych, to w przypadku krótkoterminowych po?yczek-chwilówek, potrzebne b?d? dowody i d?u?nika, ?e po?yczone pieni?dze przeznaczy? na rodzin? i wspó?ma??onka, który temu zaprzecza i utrzymuje, ?e nic o po?yczce nie wiedzia? i z niej skorzysta?.

 

Niezale?nie od celu zapo?yczania si?, czy to w banku, czy pozabankowej firmie po?yczkowej, zawsze warto omówi? taki zamiar ze wspó?ma??onkiem, który pr?dzej czy pó?niej dowie si? o d?ugu. Pami?tajcie, ?e tworzycie razem rodzin?, mieszkacie pod wspólnym adresem i niepotrzebne s? Wam pó?niejsze konflikty pomi?dzy sob?, czy te? inne nieprzyjemno?ci zwi?zane z ch?ci? odzyskania po?yczonych pieni?dzy przez wierzyciela.