Dlaczego nie dosta?em przelewu z firmy po?yczkowej? Przyczyny opó?nie?

Co chwil? na forach po?yczkowych dotycz?cych chwilówek online pojawiaj? si? zapytania o tre?ci „Z?o?y?em wniosek po?yczkowy w [nazwa firmy] i jeszcze nie dosta?em po?yczki. Kiedy? bra?em po?yczk? w innej firmie i tam czeka?em nie wi?cej ni? 30 minut. Dlaczego jeszcze nie dosta?em pieni?dzy?”. Po?yczkobiorcy przyzwyczaili si? ju? do hase? „po?yczka w 15 minut” oraz po?yczka 24/7. Cho? jest to mo?liwe i zdarza si? coraz cz??ciej, to nie wsz?dzie takie po?yczki b?d? dost?pne. Czasami wynika to ze specyfikacji dzia?alno?ci firmy, a czasami jest zale?ne od czynników zewn?trznych. Mo?e wi?c si? zdarzy?, ?e po?yczkobiorca otrzyma pieni?dze pó?niej, ni? by si? tego spodziewa?. Jakie s? tego przyczyny?

Po?yczka w 15 minut, a sesje bankowe

Powy?sze has?o niekoniecznie b?dzie chwytem marketingowym maj?cym na celu przyci?gni?cie jak najwi?kszej liczby klientów, ale w niektórych przypadkach mo?e nosi? jego znamiona. W przypadku wi?kszo?ci firm czas ten b?dzie dotyczy? nie czasu otrzymania pieni?dzy, ale czasu po?wi?conego na dope?nienie wszystkich formalno?ci, z?o?enie wniosku i otrzymanie decyzji po?yczkowej. To rzeczywi?cie dzieje si? bardzo szybko – wnioski s? proste i intuicyjne, a potem rozpatrywane przez zautomatyzowany system. Gorzej jest z tym, ile czasu zajmie przelewowi doj?cie do klienta.

Banki wykonuj? mi?dzy sob? przelewy w ramach systemu ELIXIR, który ustala zasady przesy?ania przelewów pomi?dzy ró?nymi bankami. Ka?dy z nich ma swoje godziny sesji wychodz?cych (czyli kiedy faktycznie zostan? wys?ane zlecone przez nas przelewy) oraz przychodz?cych (kiedy na naszym koncie zapisywane s? przelewy wysy?ane do nas). Aby sprawdzi? prawdopodobn? godzin? dotarcia do nas przelewu, nale?y to zrobi? w trzech etapach:

  • Sprawdzi? godzin? sesji wychodz?cej z banku nadawcy. Przelew „wyjdzie” z banku pierwsz? sesj? po wys?aniu przelewu.
  • Sprawdzi? sesje rozrachunkowe KIR Banku NBP. Odbywaj? si? one w trzech turach: porannej (9:30-11:00), popo?udniowej (13:30-15:00) oraz wieczornej (16:00-17:30).
  • Sprawdzi? godziny sesji przychodz?cych w swoim banku, które odbywaj? si? zazwyczaj do godziny 21:00 od poniedzia?ku do pi?tku. W weekendy i ?wi?ta ani przelewy przychodz?ce, ani wychodz?ce nie s? ksi?gowane.

Mo?na mie? wi?c szcz??cie i otrzyma? przelew naprawd? ekspresowo, przy najbli?szej sesji bankowej. Mo?na te? wybra? firm?, która posiada konta w wielu bankach, w tym równie? w takim, w którym samemu posiada si? konto. Przelewy wewn?trz tego samego banku ksi?gowane s? ekspresowo i nie obowi?zuj? je godziny sesji. Rekordowymi firmami pod wzgl?dem ilo?ci kont bankowych s? m.in. Wonga, ExtraPortfel, LendOn, NetCredit i Via SMS. Pe?n? list?, a tak?e to od czego zale?y szybko?? przyznania po?yczki, mo?na sprawdzi? w artykule „W jakiej firmie otrzymam po?yczk? najszybciej – przegl?d firm”.

Firmy po?yczkowe nie zawsze wysy?aj? pieni?dze natychmiast

Mimo ?e firmy po?yczkowe og?aszaj?, ?e po?yczka zostanie wys?ana do klienta niezw?ocznie, nie zawsze musi to oznacza? kilku sekund po wydaniu decyzji po?yczkowej. Zwykle tak w?a?nie jest, ale na wszelki wypadek w umowach po?yczkowych znajduj? si? klauzule mówi?ce, po jakim maksymalnym czasie mo?e zosta? wys?ana po?yczki (mo?e to by? nawet kilka dni) i staraj? si? zmie?ci? w tym zakresie. Jest to ubezpieczenie si? na wypadek, gdyby wyst?pi?y nieoczekiwane sytuacje (np. awaria systemu). Poza tym wielce prawdopodobne jest, ?e opó?nienie w wyp?acie pieni?dzy mo?e wyst?pi? w gor?cych po?yczkowych okresach, np. przed?wi?tecznych. Firmy po?yczkowe musz? wtedy obs?u?y? wi?ksz? ni? zazwyczaj liczb? klientów i przeanalizowa? wi?cej wniosków. Naturalne jest wi?c, ?e mog? pojawi? si? opó?nienia.

Wina mo?e le?e? po stronie banku

Czekaj?c na odebranie przelewu bankowego, trzeba mie? równie? na wzgl?dzie to, ?e opó?nienie w zaksi?gowaniu wyp?aty po?yczki, mo?e le?e? równie? po stronie instytucji bankowej. Przyczyn? mog? by? zarówno przerwy techniczne, jak i awarie. Te pierwsze nie s? wybitnie uci??liwe i zwykle maj? miejsce w weekendy i w godzinach nocnych, tak aby jak najmniej uprzykrzy? ?ycie klientom. Nie b?d? wi?c problemem. Mog? by? nim natomiast awarie, które niestety zdarzaj? si? do?? regularnie. Nie jest to bynajmniej niezrozumia?e – liczby klientów korzystaj?cych z bankowo?ci elektronicznej s? ogromne, a wi?c i ogromna jest liczba operacji wykonywanych w tym samym czasie. Niektóre systemy bankowe ?le znosz? przeci??enia i mog? nie by? w stanie obs?u?y? tak wielu operacji naraz. Czasami zdarzaj? si? opó?nienia w dostarczeniu przelewów (a nawet pomy?ki dotycz?ce odbiorców) lub operacje zostan? wykonane dwa razy. Co robi? w takim przypadku? Informacje o awariach bankowych rozchodz? si? z pr?dko?ci? ?wiat?a, wi?c je?li wiemy, ?e tak w?a?nie sta?o si? w naszym przypadku – pozostaje po prostu uzbroi? si? w cierpliwo?? i poczeka? na usuni?cie awarii.

Co zrobi?, je?eli przelew nie dotar? do mnie na czas?

Upewniwszy si?, ?e wina nie le?y po stronie banku i przeczekawszy godziny sesji bankowych, nie nale?y popada? w panik?. Lepiej skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? i poprosi? o wyja?nienie w przelewie. Obs?uga wielu wniosków naraz czasami mo?e sko?czy? si? ma?? pomy?k? lub przeoczeniem. Poinformowany o tym po?yczkodawca powinien jednak od r?ki rozwi?za? problem. Spore opó?nienie w sp?acie po?yczki mo?e by? podstaw? do z?o?enia reklamacji i domagania si? rekompensaty – mo?e to by? np. obni?enie kosztów po?yczki. Pami?tajmy jednak, ?e firma po?yczkowa ma 30 dni na jej rozpatrzenie, wi?c je?eli nasza po?yczka to chwilówka, najprawdopodobniej b?dziemy musieli j? sp?aci?, zanim firma po?yczkowa rozpatrzy reklamacj?. Pod ?adnym pozorem nie mo?na z tego powodu zaniecha? sp?aty!