Darmowe po?yczki – zielone ?wiat?o dla ?wi?tecznych wydatków

Wyprawianie sutych ?wi?t Bo?ego Narodzenia to ju? tradycja Polaków. Z roku na rok wydatki na organizacj? grudniowych ?wi?t rosn?. Dlatego te? coraz cz??ciej Polacy si?gaj? po darmowe po?yczki na sfinansowanie ?wi?tecznych zakupów. Czy chwilówka mo?e by? dobrym rozwi?zaniem na ?wi?teczne wydatki?

Wydajemy coraz wi?cej

Wg Barometru Providenta polska rodzina planuje przeznaczy? na organizacj? ?wi?t Bo?ego Narodzenia przeci?tnie 720 z?. Najwi?kszym kosztem ?wi?tecznych zakupów s? zarówno ?ywno?? (niektóre produkty ?ywno?ciowe podro?a?y w ostatnim miesi?cu nawet o 30%), jak te? prezenty. Oczywi?cie wysoko?? wydatków zale?y od osi?ganych dochodów. Osoby, których miesi?czny dochód nie przekracza 2000 z?, wydadz? na ?wi?ta nieco mniej, ok. 380 z?. Jednak je?li dochód przekracza próg 5000 z? miesi?cznie, rodzinne ?wi?teczne wydatki wzrastaj? równie? do pu?apu ok. 1000 z?. Wi?kszo?? Polaków wydatki na Bo?e Narodzenie pokrywa z bie??cych dochodów czy zgromadzonych oszcz?dno?ci. Jednak jak wskazuje badanie Providenta, 25% bierze pod uwag? mo?liwo?? sfinansowania ?wi?t ze ?rodków z Programu 500+ lub z… po?yczki!

Dodatkowa gotówka na ?wi?ta? Chwilówka online

Chc?c sfinansowa? ?wi?teczne wydatki, Polacy coraz cz??ciej wybieraj? darmowe po?yczki. Wynika to m.in. z uproszczonych formalno?ci pozyskania zobowi?zania, jak równie? mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki online. Odwiedzenie kilku serwisów porównuj?cych oferty po?yczek ekspresowych wystarcz?, aby wybra? najlepszy wariant, który wystarczy na sfinansowanie ?wi?tecznych zakupów.

Darmowa szybka gotówka

Do zaci?gania po?yczek na Bo?e Narodzenie mo?e zach?ca? dodatkowo mo?liwo?? pozyskania dodatkowej gotówki zupe?nie za darmo. Szczególnie, je?li dana osoba po raz pierwszy korzysta z oferty konkretnej firmy po?yczkowej.

Przyk?adem mo?e by? po?yczka w Wonga, gdzie mo?na po?yczy? nawet 10 000 z?. Jednak aby skorzysta? z po?yczki za 0 z?, trzeba zwróci? ca?? kwot? w ci?gu 30 dni. Oczywi?cie jednorazowa sp?ata 10 000 z? mo?e by? trudna. Jednak zwrot kilkuset z?otych nie b?dzie ju? takim problemem. Ponadto Wonga proponuje równie? chwilówk? na 1500 z? z 60-dniowym terminem sp?aty. W tym wariancie wprawdzie naliczana jest prowizja, wynosi ona jednak jedynie 10 z?.

Podobn? ofert? ma NetCredit. W tej firmie równie? jest dost?pna pierwsza darmowa chwilówka. Jej wysoko?? mo?e si?gn?? nawet 3000 z?. Jednak aby unikn?? jakichkolwiek dodatkowych kosztów, równie? trzeba j? zwróci? w ci?gu miesi?ca.

Z darmowej po?yczki mo?na skorzysta? równie? w firmie Flexpo?yczka. W tym przypadku przy po?yczeniu max. 1500 z? na 60 dni nie jest naliczana ?adna dodatkowa op?ata. Poza tym w tym przypadku zobowi?zanie jest sp?acane w dwóch ratach, co jest jeszcze wi?kszym u?atwieniem w uregulowaniu chwilówki.

Na rynku pojawia si? coraz wi?cej promocyjnych po?yczek za 0 z?. Jednak zawsze przed podpisaniem umowy lepiej dok?adnie zapozna? si? z regulaminem promocji. Z darmowych po?yczek mog? z regu?y skorzysta? wy??cznie nowi klienci. Natomiast, aby skorzysta? z darmowego zobowi?zania, trzeba z regu?y spe?ni? okre?lone warunki, które nie zawsze s? jasno okre?lone w reklamie chwilówki. Przegapienie którego? z tych szczegó?ów mo?e sprawi?, ?e zaci?gni?ta po?yczka nie b?dzie wcale darmowa, a jej koszty mog? by? do?? spore.

Na krótszy czy na d?u?szy termin?

Je?li przed ?wi?tami jest potrzebny mniejszy zastrzyk gotówki, to po?yczka na 30 czy 60 dni jest dobrym rozwi?zaniem. Jednak je?li kwoty dost?pnych po?yczek krótkoterminowych oka?? si? zbyt ma?e, zawsze mo?na zdecydowa? si? na chwilówk? z d?u?szym terminem sp?aty. Po?yczki ratalne s? standardowym produktem wi?kszo?ci pozabankowych firm po?yczkowych, a niektóre oferty s? na naprawd? dobrych warunkach. Poza tym roz?o?enie p?atno?ci na mniejsze raty mo?e by? zbawienne dla domowego – i tak dostatecznie nadwyr??onego ?wi?tecznymi wydatkami – bud?etu. Poni?ej prezentujemy warunki ciekawszych ofert po?yczek ratalnych na rynku przy za?o?eniu po?yczenia 3000 z? na 6 miesi?cy.

  • Po?yczka w Monedo Now: koszt po?yczki – 776 z?, RRSO – 126%, ca?kowita kwota do oddania – 3776 z?.
  • Po?yczka w Zaplo: koszt po?yczki – 1288 z?, RRSO – 261%, ca?kowita kwota do oddania – 4288 z?.
  • Po?yczka w Wonga: koszt po?yczki – 570 z?, RRSO – 84%, ca?kowita kwota do oddania – 3570 z?.
  • Po?yczka w Fellow Finance: koszt po?yczki – 522 z?, RRSO – 75%, ca?kowita kwota do oddania – 3552 z?.
  • Po?yczka w InBank: koszt po?yczki – 153 z?, RRSO – 19%, ca?kowita kwota do oddania – 3153 z?.

Dobry zwyczaj, nie po?yczaj?

W po?yczaniu pieni?dzy nie ma niczego z?ego. Pod warunkiem, ?e decyzje o zaci?gni?ciu po?yczki s? podejmowane w oparciu o zdrowy rozs?dek. I chocia? gor?czka przed?wi?tecznych zakupów nie sprzyja czytaniu szczegó?owych warunków umów po?yczkowych, warto si? z nimi zapozna?, aby unikn?? przykrych niespodzianek dotycz?cych sp?aty. Ponadto pod ?adnym pozorem nie powinno si? zaci?ga? po?yczki na rzecz ju? posiadanej chwilówki. W ten sposób bardzo ?atwo popa?? w tzw. p?tle zad?u?enia, wyj?cie z której mo?e by? naprawd? skomplikowane, a nawet czasem niemo?liwe. zatem po?yczki ekspresowe to jak najbardziej dobre rozwi?zanie na sfinansowanie ?wi?t o ile jej wysoko?? b?dzie dopasowana nie tylko do ?wi?tecznych wydatków, ale równie? mo?liwo?ci finansowych po?yczkobiorcy.