Darmowe po?yczki dla nowych klientów. Chwilówki najta?szymi po?yczkami na rynku!

Chwilówki to ostatnimi czasy jeden z najpopularniejszych tematów dotycz?cych rynku finansowego i kredytowego w Polsce. Jedni widz? w nich przekle?stwo i prost? drog? do wpadni?cia w spiral? d?ugów, a inni wybawienie i produkt finansowy dla ka?dego, który trzeba jednak traktowa? ostro?nie, podobnie jak ka?de zobowi?zanie.

Jak jest naprawd?? Do wszystkiego w ?yciu nale?y podchodzi? ostro?nie i uwa?nie czyta? umowy, nawet to, co jest napisane drobnym druczkiem. Chwilówka, jak sama nazwa wskazuje, to po?yczka przyznawana na chwil?, czyli na krótki okres. Chwilówki dotycz? równie? stosunkowo niskich kwot. Równie? czas udzielenia takiej po?yczki jest bardzo krótki, gdy? firma j? udzielaj?ca zwykle nie sprawdza zdolno?ci kredytowej i nie wymaga zbyt wielu formalno?ci. Do wzi?cia chwilówki wystarczy tylko dowód osobisty.

Ile kosztuje chwilówka?

Ceny chwilówek s? ich najwi?ksz? zalet?. Jest to jak na razie jedyny rodzaj po?yczki oferowany zupe?nie za darmo. Wi?kszo?? pozabankowych firm po?yczkowych dzia?aj?cych na naszym rynku udziela pierwszej po?yczki chwilówki za 0 z?. Jest jednak ma?y haczyk. Darmowa chwilówka przys?uguje tylko nowym klientom, je?eli korzysta?e? kiedy? z us?ug danej firmy, za kolejn? po?yczk? b?dziesz musia? ju? zap?aci?. Koszty ponoszone przez klientów nadal s? atrakcyjnie niskie. Porównuj?c chwilówki do popularnych kredytów bankowych, poniesiemy kilkakrotnie ni?sze op?aty.

Na czym wi?c zarabiaj? takie firmy, skoro udzielaj? po?yczek zupe?nie za darmo? Odpowied? jest bardzo prosta. Je?eli zaci?gamy zobowi?zanie, oznacza to i? nasz domowy bud?et nie jest stabilny i potrzebujemy dodatkowego wsparcia, czy to w postaci drobnych chwilówek w wysoko?ci 300 z?, czy te? tych si?gaj?cych nawet 3 000 z?. Je?eli nie byli?my w stanie od?o?y? sobie takiej kwoty do tej pory, prawdopodobie?stwo problemów ze zwrotem zaci?gni?tego zobowi?zania jest bardzo wysokie. Prowadzi? to mo?e do p?tli kredytowej – czyli najwi?kszego niebezpiecze?stwa w bran?y po?yczkowej.

Co zrobi?, by chwilówka nie zagrozi?a naszej stabilno?ci finansowej i nie wp?dzi?a w spiral? d?ugów?

Zacznijmy od tego, ?e je?li chwilówka zostanie od razu sp?acona w terminie, to nie generuje wysokich kosztów. Najwi?kszy problem zaczyna si? w chwili, gdy przekroczymy termin sp?aty raty. Prawdziwie gro?ne koszty chwilówki to op?aty zwi?zane w?a?nie z nieterminow? sp?at?. Takim kosztem mo?e by? na przyk?ad wniosek o przed?u?enie sp?aty kredytu lub op?aty windykacyjne, ponaglenia itp. Firmy po?yczkowe wyposa?y?y si? szereg narz?dzi, które nie tylko wspomagaj? ?ci?galno?? d?ugów, ale równie? zwi?kszaj? zad?u?enie. Sam przyjazd windykatora mo?e zwi?kszy? nasze zad?u?enie nawet o sto czy dwie?cie z?otych. Kolejnymi „dodatkowymi formami zarobku” dla firm po?yczkowych s? p?atne ponaglenia. Po?yczkodawca mo?e zacz?? wysy?a? nam p?atne SMSy, których koszt to 25 z? za sztuk? oraz listy ponaglaj?ce, których ceny zaczynaj? si? od 25 z? a si?gn?? mog? nawet 100 z? za jeden list. Nieterminowe sp?aty sprawiaj?, ?e kredytobiorca mo?e straci? od kilku do kilkunastu tysi?cy z?otych przy po?yczce rz?du kilkuset z?otych.

Jak unika? nieprzyjemno?ci zwi?zanych z po?yczkami?

Aby nie wpa?? w dalsze tarapaty finansowe nale?y spe?ni? kilka warunków. Pierwszym z nich jest dok?adne przeczytanie warunków umowy. Nigdy nie wolno podpisywa? nic bez przeczytania za zrozumieniem. Je?li umowa jest napisana w sposób niejasny, wówczas warto wzi?? tekst umowy i poprosi? kogo? z rodziny lub znajomych o przeanalizowanie poszczególnych zapisów.

Chwilówka to nie kredyt bankowy. To zwykle ostatnia deska ratunku dla osób, które nie maj? szans na otrzymanie kredytu w banku. Kto na pewno nie powinien bra? chwilówki? Osoba bez p?ynno?ci finansowej lub po prostu bankrut. To dotyczy sytuacji, gdy kredytobiorca chce wzi?? szybk? po?yczk? na sp?at? raty w banku. To prosta droga do wpadni?cia w spiral? d?ugów. Mówi?c w skrócie – je?li nie b?dziemy mie? pieni?dzy na szybk? sp?at? po?yczki, pod ?adnym pozorem nie wolno nam podpisywa? umowy.

Dla kogo jest wi?c chwilówka? Dla osób, które potrzebuj? pieni?dzy natychmiast, ale maj? te? 100% pewno??, ?e za chwil? otrzymaj? ?rodki na sp?at? zad?u?enia. Przyk?ad? Niech to b?dzie konieczno?? naprawy samochodu w warsztacie. ?rodki z po?yczki nale?y sp?aci? niezw?ocznie po wp?ywie pieni?dzy na konto. Pami?tajmy, ?e dla po?yczkodawcy nie liczy si? termin wys?ania przez nas przelewu, a termin otrzymania pieni?dzy na konto. Wystarczy jeden dzie? opó?nienia aby z darmowej chwilówki zrobi? si? drogi kredyt pozabankowy.

Czy chwilówka za darmo jest wi?c bezpieczna?

Po?yczana rozs?dnie – tak. W ka?dym innym wypadku jest to pot??ne zagro?enie dla domowego bud?etu. Powinni?my równie? unika? ma?ych i nikomu nieznanych firm po?yczkowych, które pobieraj? op?aty za samo z?o?enie wniosku o po?yczk?. Zazwyczaj spotkamy si? z odmow?, a wp?acone przez nas pieni?dze przepadn? bezpowrotnie. Znane i zaufane pozabankowe instytucje finansowe równie? pobieraj? op?at? rejestracyjn?, ale w wi?kszo?ci przypadków wynosi ona 1 z?, w kilku firmach 10 z?. S? to wtedy jedyne koszty po?yczki, gdy? w przypadku terminowej sp?aty po?yczkodawca nie obci??a klienta oprocentowaniem ani prowizj?. Daje nam to obraz najta?szej po?yczki dost?pnej dla 99% po?yczkobiorców. Ma?e wymagania zdolno?ci kredytowej, brak weryfikacji w rejestrach d?u?ników, b?yskawiczny przelew pieni?dzy na konto klienta, mo?liwo?? zaci?gni?cia po?yczki tylko na dowód osobisty, sk?adanie wniosku przez internet oraz, najwa?niejsze – zerowe koszty, czyni? z chwilówek najlepsz? i najta?sz?, jak na razie, form? po?yczek przez internet.