Darmowa po?yczka ratalna – gdzie tak? dosta??

Wielu ludzi bardzo ch?tnie korzysta z darmowych chwilówek, które oferowane s? przez wi?kszo?? po?yczkodawców. Nie dla ka?dego jednak taka forma po?yczki b?dzie odpowiednia, a zamiast tego korzystniejsze b?dzie sp?acanie zobowi?zania w ma?ych miesi?cznych kwotach. Przeszkod? b?dzie jednak to, ?e po?yczki ratalne raczej nie s? darmowe, nawet dla nowych klientów, co po cz??ci jest wynikiem ogólnej charakterystyki produktu, jak i zró?nicowania oferty i kosztów. Nie oznacza to jednak, ?e nie mamy ?adnych szans na to, by tak? po?yczk? uzyska?. Zobaczmy, gdzie i na jakich warunkach otrzymamy darmow? po?yczk? na raty.

Darmowa chwilówka dost?pna od r?ki

Po?yczkodawcy, którzy maj? darmow? chwilówk? w swojej ofercie, post?puj? wobec wyznaczonej strategii, która ma nie tylko budowa? pozytywny wizerunek po?yczkodawcy, ale równie? zaznajomi? spo?ecze?stwo z tego typu produktem i by? mo?e zach?ci? ich do korzystania z nich z wi?ksz? cz?stotliwo?ci?, nawet u tego samego po?yczkodawcy. Je?li po?yczka si? sprawdzi, a po?yczkobiorca b?dzie potrzebowa? wy?szej kwoty lub d?u?szego okresu sp?aty – z du?ym prawdopodobie?stwem z?o?y wniosek ponownie. B?dzie to wi?c zysk zarówno dla firmy, jak i dla po?yczkobiorcy.

 

Trzeba zaznaczy?, ?e udzielenie darmowej chwilówki nie jest dla firmy po?yczkodawcy du?ym ryzykiem i obci??eniem. Jest to zobowi?zanie krótkoterminowe, które powinno zosta? zwrócone maksymalnie po kilkudziesi?ciu dniach – najcz??ciej 30 lub 60. U?yczony kapita? szybko wi?c wróci do po?yczkodawcy, a je?li nie, to zostanie powi?kszony o koszty nale?ne za standardow? po?yczk?.

Po?yczki ratalne kosztowniejsze dla obu stron

Po?yczka na raty jest produktem ca?kowicie innym. Co prawda, jest ona ch?tnie zaci?gana przez po?yczkobiorców, którzy maj? mniejsz? ni? w przypadku chwilówki zdolno?? kredytow?, ale te? nie przywi?zuje tak klienta do jednej firmy i w razie konieczno?ci, klient mo?e zawsze skorzysta? z us?ug innej firmy. Jest to korzystne g?ównie z tego wzgl?du, ?e wi?kszo?? firm oferuj?cych po?yczki ratalne umo?liwia zaci?gni?cie najwy?szej kwoty po?yczki ju? za pierwszym razem.

 

Dodatkowym obci??eniem po?yczkodawcy b?dzie tak?e to, ?e po?yczka udzielana jest w du?ych kwotach (nawet 15 000 z?otych w Hapi Po?yczki oraz 20 000 z?otych w Wonga), ale kapita? wraz z odsetkami oddawany jest cyklicznie w ma?ych ratach nawet przez kilka lat. Zwi?zane jest z tym wi?ksze ryzyko utraty pieni?dzy i wy?sze koszty zarz?dzania po?yczk?. Co wi?cej, w ci?gu kilku lat klient mo?e po?yczy? w jednej firmie tylko jednokrotnie, a w tym samym czasie móg?by zaci?gn?? nawet kilka chwilówek!

Darmowe po?yczki ratalne? Pod pewnymi warunkami

Po?yczkodawcy, którzy s? zainteresowani du?? kwot? zobowi?zania ratalnego i chc? jednocze?nie pozby? si? jego kosztów, mog? skorzysta? z promocji po?yczki za 0 z?otych. S? one dost?pne w firmach takich jak Super Grosz, Wonga i Provident – b?d? darmowe, tylko pod pewnymi warunkami.

 

Po?yczka za darmo od Super Grosz. Korzystaj?c z okresu wakacyjnego, ta firma wprowadzi?a w?a?nie promocj? na darmow? po?yczk? rataln? do 10 000 z?otych na dowolny okres sp?aty – od 4 do 48 miesi?cy. Z tej promocji mog? skorzysta? wy??cznie nowi klienci Super Grosz, a umorzenie kosztów nast?pi tylko wtedy, je?li ca?o?? po?yczki sp?ac? w ci?gu 30 dni.

 

Po?yczka za darmo w Wonga. Podobna promocja wyst?puje równie? w Wonga. Mo?emy tutaj po?yczy? nawet 20 000 z?otych na 60 miesi?cy i, tak samo, jak w Super Grosz, po?yczka b?dzie pozbawiona kosztów, je?li po?yczkobiorca zwróci j? w ci?gu 30 dni.

 

Po?yczka ratalna za 0 z?otych w Provident. Ten po?yczkodawca równie? wpisuje si? w trend darmowej po?yczki ratalnej na 30 dni. Aby móc skorzysta? z tej promocji, musimy skorzysta? z Po?yczki Samoobs?ugowej, dost?pnej w ca?o?ci przez Internet – nie jest ona dost?pna w wersji z obs?ug? domow?. W taki sposób mo?na po?yczy? od 300 do 15 000 z?otych.

 

Co zyskuje po?yczkobiorca, który skorzysta z takiego rozwi?zania? Przede wszystkim b?dzie to mo?liwo??, ale nie konieczno??, oddania pieni?dzy wcze?niej i nieponoszenia ?adnych kosztów. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e po?yczkobiorca, który nie b?dzie w stanie odda? tych pieni?dzy w terminie, mo?e dalej spokojnie p?aci? raty zgodnie z harmonogramem sp?aty i nie ponosi? przez to ?adnych kosztów karnych za opó?nienia w sp?acie.

Po?yczka na start 4×0 w Provident

Prawdziw? po?yczk? rataln?, która mo?e by? oddawana w miesi?cznych ratach, a nie w ci?gu 30 dni, jest po?yczka w firmie Provident. Co prawda, równie? dost?pna jest w ramach promocji, ale wygl?da na to, ?e w ofercie firmy zago?ci?a ju? na sta?e. Mog? z niej skorzysta? wy??cznie nowi klienci Provident, którzy nie korzystali jeszcze ani z Po?yczki Samoobs?ugowej, ani z Po?yczki Dopasowanej. W ten sposób mog? po?yczy? jednak tylko ograniczon? kwot?, bo jedynie 1500 z?otych do sp?aty w ci?gu 4 miesi?cy. Raty po?yczki, o ile ka?da z nich b?dzie sp?acona w terminie, b?d? sk?ada?y si? wy??cznie z kapita?u, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Gdzie jeszcze szuka? darmowych po?yczek ratalnych?

Jak ju? pisali?my, darmowe po?yczki na raty nie s? produktami popularnymi, wi?c je?li b?d? wyst?powa?y, to odb?dzie si? to w znacznie ograniczonym zakresie. Taki zakres mo?emy znale?? w ofercie Flexpo?yczka i Money Man. Obie firmy przygotowa?y dla swoich nowych klientów darmowe po?yczki w wysoko?ci 1500 z?otych do sp?aty w dwóch miesi?cznych ratach. Jest to wi?c po?yczka bardzo zbli?ona do darmowych chwilówek na 60 dni (np. w Szybka Gotówka), z tym ?e po?ow? zobowi?zania b?dzie mo?na odda? ju? po miesi?cu. Po?yczkobiorca powinien sam rozs?dzi?, czy takie rozwi?zanie jest dla niego op?acalne.