Darmowa po?yczka na 60 dni – jakie firmy maj? j? w swojej ofercie?

Chwilówki zazwyczaj udzielane s? na 30 dni, jednak niektóre firmy pozabankowe oferuj? szybkie po?yczki na okres 60, a nawet 65 dni. Dodatkowo wi?kszo?? po?yczkodawców oferuje tak?e pierwsz? darmow? po?yczk?. W których firmach po?yczkowych znajdziemy chwilówk? na 60 dni?

Chwilówki na 60 dni – co warto o nich wiedzie??

Wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuje chwilówki na 30 dni. Rynek po?yczek pozabankowych to jednak bran?a rozwijaj?ca si? stosunkowo szybko. Niektóre podmioty postanowi?y zwi?kszy? maksymalny okres, na który przyznaj? wsparcie finansowe. Warto pami?ta?, i? popularne chwilówki w przeciwie?stwie do po?yczek na raty nale?y sp?aci? jednorazowo.

 

Poszukiwanie chwilówki na 60 dni wcale nie musi by? trudne. W tym celu mo?na pos?u?y? si? m.in. porównywark? po?yczek online. W ten sposób szybko zweryfikujemy, na ile dni mo?na zaci?gn?? po?yczk? u danego po?yczkodawcy. Odwiedzanie ka?dej strony firmy po?yczkowej z osobna mo?e okaza? si? czasoch?onne. Poni?ej zaprezentujemy kilka firm, w których mo?na otrzyma? chwilówk? na 60 dni.

Gdzie szuka? chwilówek na 60 dni?

Szybkich chwilówek z terminem sp?aty do 60 dni udzielaj? m.in. Wonga, Szybka Gotówka oraz MoneyMan.

 

Wniosek w Wonga nale?y z?o?y? za po?rednictwem Internetu. Klient musi wybra?, jaki okres sp?aty go interesuje oraz w jakiej wysoko?ci po?yczk? chce otrzyma?. Po?yczkodawca ?wiadczy us?ug? mini chwilówek. Na okres do 60 dni po?yczkobiorca mo?e po?yczy? od 50 do 1.500 z?otych. Osoby, które zwróc? po?yczone pieni?dze w ci?gu 30 dni, oddaj? dok?adnie tyle, ile po?yczyli. S? bowiem zwolnieni ze wszelkich op?at i prowizji. Wonga nie umo?liwia swoim klientom wyd?u?enia okresu sp?aty chwilówki. Instytucja ta w swej ofercie ma tak?e po?yczki ratalne. Po?yczkobiorca weryfikowany jest w BIK.

 

Firm? po?yczkow?, która udziela chwilówek na 65 dni, jest Szybka Gotówka. To prawdopodobnie najd?u?szy okres kredytowania, jaki aktualnie jest dost?pny na rynku tych produktów finansowych. Minimalny wiek po?yczkobiorcy wynosi 18 lat. Firma po?yczkowa weryfikuje potencjalnych klientów w bazie BIK i KRD. Szybka Gotówka wyró?nia si? nie tylko wyd?u?onym okresem sp?aty, ale tak?e tym, ?e nowi klienci mog? wnioskowa? nawet o 6.000 z?otych. Po?yczka ta, o ile zostanie zwrócona w terminie, jest ca?kowicie darmowa. Po?yczkodawca umo?liwia tak?e wyd?u?enie okresu sp?aty zobowi?zania o 7, 14, a nawet 30 dni. Podobnie jak w przypadku Wonga, wniosek nale?y z?o?y? online.

 

Kolejn? firm? po?yczkow?, która oferuje swoim klientom wyd?u?ony okres sp?aty, jest MoneyMan. Produkty oferowane przez tego po?yczkodawc? to ciekawy wyj?tek. S? to chwilówki ratalne. Nawet najni?sz? kwot? po?yczki, czyli 100 z?otych mo?na roz?o?y? na sp?at? w ratach. Nowi klienci, którzy sp?ac? zobowi?zanie w terminie, mog? liczy? na zwolnienie z kosztów. Maksymalna wysoko?? darmowej chwilówki to 1.500 z?otych. Ogólnie w MoneyMan mo?na po?yczy? do 4.000 z?otych. Stali klienci mog? liczy? na wsparcie w wysoko?ci do 7.000 z?otych. Po?yczkobiorca weryfikowany jest w BIK.

Po?yczki powy?ej 60 dni – gdzie mo?na je znale???

Alternatyw? dla chwilówek s? ratalne po?yczki d?ugoterminowe. Osoby, które nie maj? mo?liwo?ci sp?acenia zobowi?zania w terminie do 60 dni, powinny wi?c rozwa?y? ten produkt finansowy. Po?yczkobiorca jest zobowi?zany do sp?acania po?yczki w ratach. Po?yczki pozabankowe na raty mog? by? udzielane nawet na 48 miesi?cy. Maksymalna kwota zobowi?zania, na jak? mog? liczy? klienci to 25.000 z?otych. Warto tak?e wspomnie?, i? podmioty pozabankowe nie udzielaj? darmowych po?yczek ratalnych.

 

W?ród firm po?yczkowych, które udzielaj? po?yczek na okres do 48 miesi?cy, wyró?nia si?:

Czy refinansowanie po?yczki si? op?aca?

Refinansowanie po?yczki to us?uga, z której korzystaj? po?yczkobiorcy maj?cy problem z terminowym sp?aceniem zobowi?zania. Klient, który wie, ?e nie uda mu si? uregulowa? p?atno?ci w terminie, powinien zg?osi? ten fakt do firmy po?yczkowej. Ta w takim przypadku mo?e zaoferowa? mu równie? wyd?u?enie okresu sp?aty. Wa?ne jest jednak, aby skontaktowa? si? z po?yczkodawc? przed up?ywem okresu sp?aty po?yczki. Po przekroczeniu terminu takie rozwi?zanie nie b?dzie ju? mo?liwe.

 

Refinansowanie polega na tym, ?e firma pozabankowa udziela po?yczki na uregulowanie poprzedniego zobowi?zania. Skorzystanie z takiej us?ugi jest dodatkowo p?atne. Jest jednak op?acalne, poniewa? brak sp?aty raty zobowi?zania w terminie skutkuje wieloma negatywnymi konsekwencjami – od wpisów do rejestrów d?u?ników po naliczenie odsetek za zw?ok?.

 

Nie wszystkie firmy po?yczkowe oferuj? mo?liwo?? wyd?u?enia okresu sp?aty. Jest to uzale?nione od ich wewn?trznej polityki. W?ród podmiotów, które maj? tak? us?ug? w swojej ofercie, wyró?nia si?: Lendon, ?atwy Kredyt, ExtraPortfel, HapiPo?yczki, POLO?yczka, Po?yczka Plus oraz Szybka Gotówka. Koszt wyd?u?enia okresu sp?aty tak?e zale?y od zasad ustalonych przez po?yczkodawc?. Dla przyk?adu w przypadku Szybka Gotówka pozwala na prze?o?enie sp?aty na 7, 14 lub 30 dni. Nale?y za to zap?aci? odpowiednio: 11%, 17% lub 27,5% kwoty po?yczki.