Darmowa po?yczka – co warto wiedzie??

Nag?e, niespodziewane wydatki mog? stan?? na drodze ka?dego z nas. Jak zorganizowa? dodatkowe pieni?dze w takich sytuacjach? Pewnym wyj?ciem mo?e by? szybka po?yczka online udzielana przez firmy po?yczkowe. Jest to doskona?e rozwi?zanie, szczególnie gdy zdecydujemy si? na darmow? chwilówk?, która umo?liwia oddanie dok?adnie tylu pieni?dzy, ile po?yczyli?my.

 

Czy rzeczywi?cie darmowe po?yczki s? w pe?ni pozbawione jakichkolwiek op?at? Czy mo?e to tylko reklama firm po?yczkowych, która nie ma pokrycia w rzeczywisto?ci? Rzetelni po?yczkodawcy zawsze jasno przedstawiaj? warunki oferowanych us?ug. Je?eli wi?c proponuj? darmow? po?yczk?, faktycznie powinna ona taka by?. Konieczne jest spe?nienie kilku warunków. Jakich? O tym poni?ej.

Co wybra?: kredyt w banku czy po?yczk? w firmie pozabankowej?

Pierwsz? my?l?, któr? pojawia si?, gdy na naszej drodze stanie niespodziewany wydatek, jest: a mo?e niewielki kredyt w banku? Tradycyjne banki wzbudzaj? wi?ksze zaufanie ni? firmy po?yczkowe, które ?wiadcz? swoje us?ugi w Internecie. Wbrew pozorom zdecydowanie si? na kredyt gotówkowy wcale nie musi by? bardziej op?acalne ni? decyzja o po?yczce online.

 

Zdecydowana wi?kszo?? tradycyjnych banków nie oferuje darmowych kredytów. Tylko niektóre podmioty czasami wprowadzaj? tego typu promocje do swej oferty. Z regu?y jednak warto?? kredytu powi?kszona jest o odsetki i inne koszty.

 

Je?eli szukamy produktu, który otrzymamy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, mo?emy zdecydowa? si? na darmow? po?yczk? online. Na rynku mo?na znale?? wiele firm pozabankowych, które udzielaj? tego typu produktów.

 

Najwi?ksz? zalet? tego typu produktu jest to, ?e wystarczy wype?ni? wniosek na stronie internetowej po?yczkodawcy, a po jego zaakceptowaniu pieni?dze trafi? bezpo?rednio na nasze konto nawet w kilkana?cie minut. Nie musimy wi?c nawet wychodzi? z domu. Zanim zdecydujemy si? podpisa? tak? umow?, koniecznie zapoznajmy si? z jej warunkami, aby upewni? si?, czy faktycznie mamy do czynienia z darmow? po?yczk?.

Czy darmowa po?yczka jest w ogóle mo?liwa?

Pierwsza po?yczka za darmo to darmowa po?yczka dla nowych klientów. Mo?liwo?? skorzystania z takiej oferty maj? wy??cznie klienci, którzy po raz pierwszy zaci?gaj? zobowi?zanie w danej firmie po?yczkowej. Zazwyczaj tego typu po?yczki mo?na zaci?gn?? na 30, 45 lub 60 dni. Wi?kszo?? po?yczkodawców oferuje kwot? 3.000 z?otych. Wyj?tkiem jest Szybka Gotówka, w której mo?na otrzyma? darmowe wsparcie finansowe nawet do 6.000 z?otych (maksymalnie na 65 dni). Decyduj?c si? na tak? po?yczk?, zwracamy dok?adnie tyle, ile po?yczyli?my.

 

Aby jednak po?yczka by?a naprawd? darmowa, konieczne jest spe?nienie dwóch podstawowych warunków. Oto one:

  1. po?yczka musi zosta? sp?acona w terminie, ka?dy dzie? zw?oki generuje op?aty,
  2. z oferty darmowej po?yczki mog? skorzysta? wy??cznie nowi klienci, u jednego po?yczkodawcy mo?na wi?c za darmo po?yczy? tylko jeden raz.

Pami?tajmy jednak, aby nie decydowa? si? na po?yczk? bez dok?adnej analizy rynku. By? mo?e inny po?yczkodawca oferuje d?u?szy okres sp?aty? Albo mo?liwo?? zaci?gni?cia wi?kszej kwoty po?yczki? W takich przypadkach pomocny jest wspomniany wcze?niej ranking darmowych po?yczek online.

Na co uwa?a?, decyduj?c si? na po?yczk? online?

Ka?dy klient ma prawo dok?adnie zapozna? si? z ofert? po?yczkow? danego podmiotu. Firma po?yczkowa ma wi?c obowi?zek poinformowa? potencjalnego po?yczkobiorc? o warunkach udzielenia danej po?yczki.

 

Przed podpisaniem umowy nale?y koniecznie zwróci? uwag? na rodzaj po?yczki (chwilówka czy po?yczka na raty), czas trwania umowy, termin sp?aty zobowi?zania, warto?? ca?kowitej kwoty do sp?aty, wysoko?ci oprocentowania oraz ewentualne dodatkowe koszty (np. ubezpieczenie). Jak rozpozna?, czy po?yczka faktycznie jest darmowa? Jej RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) musi by? równa 0%.

 

Warto równie? pami?ta? o tym, ?e zgodnie z obowi?zuj?cym prawem ka?dy klient ma 14 dni od dnia zawarcia umowy po?yczki na odst?pienie od niej bez konieczno?ci podawania powodu. Je?eli wi?c rozmy?limy si? po kilku dniach, mo?emy zrezygnowa? z po?yczki. Warunki odst?pienia od umowy zawarte s? w samej umowie lub za??czniku do niej.

Darmowe po?yczki – jak firmy po?yczkowe na nich zarabiaj??

Szybka po?yczka nazywana chwilówk? to zobowi?zanie, które nale?y sp?aci? w krótkim terminie, zazwyczaj w jednej racie. Mog? z niej skorzysta? nawet osoby o w?tpliwej historii kredytowej. W ci?gu 30, 45 lub 60 dni nale?y sp?aci? ca?e zad?u?enia. Przed wnioskowaniem o po?yczk? warto zastanowi? si?, czy b?dziemy w stanie wygospodarowa? odpowiedni? sum? pieni?dzy na sp?at? zobowi?zania w terminie.

 

Je?eli po?yczka nie zostanie sp?acona w terminie, naliczone zostan? dodatkowe op?aty. Gdy zaci?gniemy inne zobowi?zanie na sp?at? poprzedniego zad?u?enia, mo?emy pa?? ofiar? spirali zad?u?enia.

 

Darmowa pierwsza po?yczka to reklama dla firm po?yczkowych. Niektórzy klienci zadowoleni z us?ug danego podmiotu, ch?tnie ponownie skorzystaj? z jego oferty, nawet ponosz?c dodatkowe op?aty. Po?yczkodawcy zarabiaj? mi?dzy innymi na naliczaniu dodatkowych kosztów (np. za przed?u?enie terminu sp?aty, opó?nienia w sp?acie).