Darmowa chwilówka czy kredyt bankowy?

Potrzebujesz pilnie pieni?dzy, jednak nadal zastanawiasz si? nad tym, czy podj?? decyzj? o zaci?gni?ciu po?yczki czy kredytu? Z tre?ci artyku?u dowiesz si? zatem, co ró?ni te dwa zobowi?zania mi?dzy sob? oraz które z nich mo?e by? dla Ciebie korzystniejszym rozwi?zaniem.

Kredyt a po?yczka wed?ug prawa

Umowa kredytowa podlega prawu bankowemu. Oznacza to, ?e jedynie banki mog? udziela? kredytów, do czego nie s? za? uprawnione instytucje pozafinansowe. Nawet je?eli posiadaj? one w swojej ofercie wsparcie finansowe nazywane kredytem, to tak naprawd? mamy do czynienia ze zwyk?? po?yczk?.

Co jest ta?sze?

Zestawiaj?c ze sob? ogromne banki oraz pozabankowe firmy po?yczkowe wydawa? nam si? mo?e, i? te drugie skazane s? na przegran?. Nic bardziej mylnego. W rzeczywisto?ci jest zupe?nie odwrotnie. Banki faktycznie nie posiadaj? w?asnych pieni?dzy przeznaczonych na kredyty, dysponuj? one pieni?dzmi innych osób, s? wi?c jedynie po?rednikami. Instytucje finansowe, zobligowane przez Kodeks Cywilny, na podstawie którego dzia?aj?, maj? zakaz dysponowaniem funduszami osób trzecich. Czy ma to wp?yw na cen? po?yczki? Maj?, i to kolosalny. Za?ó?my, ?e po?yczane pieni?dze s? jakim? konkretnym towarem, który trafia od producenta do klienta. Banki s? po?rednikiem, a instytucje po?yczkowe odpowiednikiem producenta. Gdzie wi?c klient zap?aci mniej, u producenta, czy po op?aceniu po?redników? Odpowied? nasuwa si? sama. To jest najwa?niejszy powód tak wysokich cen kredytów bankowych, jak i niskich cen po?yczek pozabankowych.
Forma przekazania ?rodków

Je?li zdecydujesz si? na wzi?cie kredytu, nie masz innych mo?liwo?ci otrzymania pieni?dzy ani?eli poprzez przelew na rachunek bankowy. Po?yczka jest natomiast elastyczna pod tym wzgl?dem. Pieni?dze mog? wi?c by? przekazane zarówno przelewem, jak i w postaci gotówkowej. Nie istnieje przy tym konieczno?? okre?lania ?cis?ego celu przeznaczenia po?yczonych ?rodków, co ma miejsce w przypadku kredytu. Kwota d?ugu mo?e by? wi?c wydana w dowolny sposób, zale?ny od preferencji klienta.

Formalno?ci oraz obowi?zkowe procedury

Pod wzgl?dem koniecznych do spe?nienia formalno?ci to równie? po?yczka jest zdecydowanie bardziej elastyczn? form? zapo?yczenia. Klient chc?c otrzyma? chwilówk? w instytucji po?yczkowej musi jedynie dostarczy? dowód (lub jego skan) osobisty, wype?ni? formularz osobowy, a tak?e potwierdzi? poznanie zasad umowy w?asnor?cznym podpisem.

W przypadku za? kredytu konieczne jest spe?nianie szeregu zawi?ych procedur. Przede wszystkim bank musi mie? uzasadnion? pewno??, ?e kredytobiorca jest osob? wiarygodn?, maj?c? zdolno?? sp?aty na czas zaci?gni?tego zobowi?zania. Nale?y wi?c wykaza? si? pozytywn? histori? w bazach informacji kredytowej (np. BIK). Aby taka sytuacja mia?a miejsce, klient powinien do tej pory sp?aca? wszystkie kredyty w wyznaczonym terminie, a tak?e móc wykaza? si? regularnym ?ród?em dochodu na wystarczaj?c? kwot?.

Po?yczka za darmo, a kredyt za…?

Kredyt bankowy jest znacznie trudniej dost?pny, jednak zazwyczaj warunki jego sp?aty s? korzystniejsze w porównaniu do chwilówek w pozabankowych instytucjach po?yczkowych. Czy oznacza to ni?sze koszty poniesione przez klienta? Nie koniecznie. Korzystniejsze warunki sp?aty oznaczaj? tylko jedno – w przypadku problemów ze sp?at? zobowi?zania bank przewiduje wiele mo?liwo?ci pomocy klientowi poprzez „dogadanie si?”. Najprostsz? metod? jest wzi?cie wakacji kredytowych – odroczenie jednej (czasem kilku) raty bez ponoszenia dodatkowych kosztów poza oprocentowaniem. Chwilówki dzia?aj? zupe?nie przeciwnie. W przypadku terminowych sp?at nie ponosimy ?adnych op?at. Gdy jednak powinie nam si? noga, naliczone zostan? bardzo du?e dodatkowe op?aty, zwi?zane z ponaglaniem klienta, a nawet windykacj?. Od tej regu?y wyst?puj? jednak czasem wyj?tki. Taka sytuacja mo?e mie? miejsce zw?aszcza w przypadku okresu promocyjnego, z którego obowi?zywania mog? skorzysta? nowi klienci instytucji po?yczkowych. Wystarczy, ?e w przesz?o?ci ich historie kredytowe nie budz? w?tpliwo?ci, a wówczas b?d? nawet ca?kowicie zwolnieni z ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych op?at. Wystarczy ?e przed up?yni?ciem terminu sp?aty skontaktuj? si? z przedstawicielem instytucji po?yczkowej i z?o?? wniosek o odroczenie raty.

Zanim wi?c podejmiesz ostateczn? decyzj?, zapoznaj si? dok?adnie z aktualn? ofert? po?yczek i kredytów, porównuj?c wszelkie obligatoryjne oraz potencjalne koszty. W Internecie warto ?ledzi? bie??ce zestawienia rankingowe, pozwalaj?ce dokona? b?yskawicznego porównania aktualnych ofert na rynku.

Miej jednak na uwadze fakt, ?e po?yczki chwilówki nara?aj? klienta na ogromne koszty w przypadku, je?eli nie jest on w stanie sp?aca? powsta?ych zobowi?za? na czas. Upewnij si? tak?e, czy umowa o kredyt lub po?yczk? nie zawiera dodatkowo p?atnych ubezpiecze?, których niekonieczne b?dziesz potrzebowa?. Jest to bowiem cz?sty sposób po?yczkodawców na nieuwa?nych klientów. Wystarczy ?e nie przeczytamy dok?adnie umowy i podpiszemy zgod? na ubezpieczenie po?yczki. Co w takiej sytuacji? Koszty ubezpieczenia pokrywane s? od razu w momencie przelewania pieni?dzy na konto klienta – s? one potr?cane. Je?eli wi?c wzi?li?my po?yczk? na 2 000 z?, na nasze konto trafi? mo?e jedynie 1500 z?. Jest to cz?sty proceder stosowany przez nieuczciwych po?yczkodawców. Jedyn? wi?c szans? uchronienia si? przed zbyt du?ymi kosztami po?yczek jest po?yczanie z g?ow?. Czytajmy wszystkie umowy, gdy? dotycz? one naszego bud?etu domowego.