Czym jest zdolno?? kredytowa i jak j? policzy??

Dla sporej liczby klientów firm po?yczkowych i banków dosy? mgliste mog? by? poj?cia zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej. Bardzo cz?sto oba terminy u?ywane s? zamiennie, co jest du?ym b??dem – cho? oba id? ze sob? w parze. S? to jednak podstawowe wymogi, jakie przed potencjalnymi po?yczkobiorcami stawiaj? instytucje finansowe. Warto wi?c pozna? oba te poj?cia, by wiedzie? jakie si? ma szanse na kredyt lub po?yczk?.

Zdolno?? a wiarygodno?? kredytowa

Wiarygodno?? kredytowa okre?la to, w jakim stopniu dana osoba oka?e si? po?yczkobiorc? zaufanym. W kilku prostych s?owach – zale?y ona od tego w jaki sposób wcze?niej wywi?zywa? si? ze swoich zobowi?za? finansowych: rat, kredytów, limitów debetowych. Najlepiej odwzorowuje to rejestr BIK w którym odnotowany jest ka?dy ruch kredytowy konsumenta. Tymczasem zdolno?? kredytow? stanowi? mo?liwo?ci finansowe klienta do sp?aty zaci?gni?tej po?yczki, zale?ne od kilku czynników, takich jak jego zarobki czy profil zawodowy.

Dochody a zdolno?? kredytowa w firmach pozabankowych

Bardzo cz?sto wymaga si? od klientów banków, by otrzymywali oni dochody pochodz?ce z umowy o prac? na czas nieokre?lony, i pracowali w aktualnym miejscu przez co najmniej 3 miesi?ce. S? co prawda banki, które uznaj? renty/emerytury lub nawet umow? zlecenie, ale ?aden bank nie uzna dochodów takich jak zasi?ki, stypendia, umowy o dzie?o czy dochody z programu 500+. W firmie po?yczkowej wygl?da to inaczej i wszystkie wymienione dochody s? liczone do zdolno?ci kredytowej, bez znaczenia w jaki sposób te dochody s? otrzymywane.

Co wchodzi w sk?ad wzoru obliczeniowego zdolno?ci kredytowej?

Miesi?czny dochód netto rodziny/gospodarstwa domowego. To suma wszystkich dochodów, które otrzymuje gospodarstwo domowe, najcz??ciej dotycz? one ma??onków. Firmy po?yczkowe, je?li wymagaj? potwierdzenia swoich dochodów, to zwykle dotyczy to ostatnich 3 miesi?cy. Do wniosku b?dzie wi?c liczona ?rednia z tego okresu i dotyczy to równie? dochodów pochodz?cych ze ?wiadcze? spo?ecznych.

Liczba osób w rodzinie. Rzadko kiedy jako osoby nale??ce do gospodarstwa domowego liczone s? wi?cej ni? dwie osoby doros?e, czyli najcz??ciej ma??e?stwo. Oczywi?cie, do zdolno?ci kredytowej banki nie wliczaj? dochodów uzyskiwanych na dzieci, lub dochodów uzyskiwanych przez dzieci doros?e albo inne mieszkaj?ce w tym samym domu osoby.

Miesi?czne sta?e wydatki. To wszystkie koszty sta?e: op?aty za czynsz i media oraz koszty utrzymania (?ywno??, odzie? itp.). Banki przyjmuj?, ?e w przypadku jednej osoby, minimalny koszt utrzymania b?dzie wynosi? 600 z?otych, w przypadku dwóch – 1000 z?otych, a w przypadku 5 osób – ok. 2500 z?otych. Firmy po?yczkowe oczywi?cie stosuj? ni?sze progi i czasami, by otrzyma? po?yczk? rataln? wystarczy po prostu mie? 600 z?otych dochodu, a nie ?rodków na utrzymanie.

Zobowi?zania (raty, kredyty, itp.). Oczywi?cie, im mniej tych zobowi?za? tym lepiej. Do zobowi?za? licz? si? tak?e aktywne karty kredytowe, nawet je?li s? rzadko u?ywane lub nieu?ywane wcale. Nie nale?y zapomina? te?, ?e liczy si? równie? fakt por?czenia kredytu komu? innemu, nawet je?li nie my musimy sp?aca? raty.

Bufor bezpiecze?stwa. To przelicznik pozwalaj?cy zabezpieczy? klienta przed nag?? utrat? p?ynno?ci finansowej, na wypadek gdyby zdarzy?y mu si? dodatkowe, drobne wydatki. Najcz??ciej ten przelicznik stanowi 0,8 kwoty, która pozosta?a po odj?ciu wydatków od dochodów i jest stosowany g?ównie przez banki, które nie pozwalaj? na to, by miesi?czna rata kredytu by?a wpi?ta w miesi?czny bud?et „na styk”.

Inne kryteria, od których zale?y zdolno?? kredytowa

Przedstawiony powy?ej wzór jest oczywi?cie bardzo uproszczony, bior?cy pod uwag? tylko równanie „dochody minus wydatki”. Banki najcz??ciej stosuj? jeszcze dodatkowe przeliczniki, której niejako nadaj? wagi wcze?niej liczonym kryteriom.

Inaczej b?dzie wygl?da?a waga sumy dochodów, je?li wnioskodawca b?dzie otrzymywa? dochody pochodz?ce z zatrudnienia opartego na umowie o prac? na czas nieokre?lony, a inaczej je?li jest to inny typ umowy – umowa zlecenie, umowa o dzie?o, a nawet prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Regularno?? dochodów i ich stabilno?? jest traktowana jako czynnik wa?niejszy ni? sama wysoko?? dochodów. Dzieje si? tak równie? dlatego, ?e szczególnie w przypadku po?yczki ratalnej, ?atwiej jest w takiej sytuacji przeprowadzi? symulacj? przysz?ej sytuacji finansowej po?yczkobiorcy, co np. w przypadku pracy o umow? na dzie?o b?dzie nie?atwe, albo nawet niemo?liwe.

Z powy?szego powodu równie cz?sto nadaje si? odpowiedni? wag? wiekowi po?yczkobiorcy. Ryzyko utraty pracy, drastycznego obni?enia dochodów lub wyst?pienia sytuacji uniemo?liwiaj?cych terminow? sp?at? mo?e si? zmienia? w zale?no?ci od grupy wiekowej. W ten sposób najbardziej premiowany jest tak zwany wiek ?redni, który cechuje si? najwi?ksz? stabilizacj? finansow? i rodzinn?. Banki nie dyskryminuj? ?adnych klientów i o kredyt wnioskowa? mo?e osoba w ka?dym wieku, o ile jest pe?noletnia (cho? oczywi?cie znajdzie to swoje odbicie w przeliczniku zdolno?ci kredytowej), natomiast firmy pozabankowe najcz??ciej ju? na wst?pie wykluczaj? pewne grupy wiekowe z grona swoich potencjalnych po?yczkobiorców, ustalaj?c doln? i górn? granic? wieku.

Bufor bezpiecze?stwa najwa?niejszy dla po?yczkobiorcy

Staraj?c si? o po?yczk? warto pami?ta? o zapominanym cz?sto buforze bezpiecze?stwa, który w razie nag?ych wydatków mo?e ustrzec po?yczkobiorc? od utraty p?ynno?ci finansowej i niemi?ych konsekwencji braku sp?aty po?yczki lub kredytu, a to konsekwencje powa?ne (zobacz artyku?: Nie sp?acam po?yczki – jakie dodatkowe koszty ponios??)