Czym jest KRD, kiedy do niego trafiamy i jak wymaza? wpis?

Krajowy Rejestr D?ugów jest jednym z najwi?kszych postrachów wszystkich niesumiennych po?yczkobiorców. Jest to jedna z najwa?niejszych i najbardziej rozpoznawalnych baz danych gromadz?cych informacje dotycz?ce d?u?ników. W takim samym stopniu jest równie? podstawowym rejestrem, który zostanie sprawdzony w procesie oceniania wiarygodno?ci finansowej wnioskuj?ce o kredyt lub chwilówk?. Figurowanie w takiej bazie najcz??ciej eliminuje mo?liwo?? uzyskania finansowania w banku. Zwykle tak?e w firmie pozabankowej, cho? obecnie mo?na spotka? si? z tak zwanymi po?yczkami bez KRD, które mog? udzieli? finansowania d?u?nikowi. Warto wi?c wiedzie?, w jaki sposób gromadzone s? informacje w tej bazie, kto i w jaki sposób mo?e z niej korzysta?, a tak?e jak usun?? negatywny wpis.

Czym jest Krajowy Rejestr D?ugów?

Krajowy Rejestr D?ugów jest jednym z tak zwanych „rejestrów d?u?ników” lub „czarnych list”, na których najcz??ciej znajduj? si? informacje dotycz?ce niesumiennych p?atników. Pod wzgl?dem prawnym jest to spó?ka nale??ca do Biur Informacji Gospodarczej, funkcjonuj?ca obok innych podobnych, ale nie tak znanych, baz danych: BIG Infomonitor, Rejestr D?u?ników ERIF oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Wszystkie te rejestry dzia?aj? na podstawie przepisów ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku. KRD jest równie? patronem akcji Rzetelna Firma, poprzez któr? wyró?niane s? rzetelne, uczciwe i etyczne podmioty gospodarcze.

Co ciekawe (i cho? sama nazwa wskazuje na co? innego), KRD nie gromadzi tylko informacji o d?ugach, ale równie? i wszelkich innych dotycz?cych zobowi?za? pieni??nych wobec ró?nych podmiotów. Znajd? si? tam równie?, podobnie jak w BIK, informacje pozytywne dotycz?ce terminowego wywi?zywania si? ze zobowi?za?.

Jak dzia?a KRD?

KRD jest organem, który mo?e funkcjonowa? ca?kowicie internetowo. Dzi?ki temu dost?p do niego maj? zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, ale równie? i instytucje finansowe. Szybki dost?p do tego rejestru zapewnia mo?liwo?? niemal?e natychmiastowej weryfikacji historii p?atniczej i obecnej sytuacji finansowej osoby wnioskuj?cej o po?yczk? lub kredyt. W takim wypadku decyzja po?yczkowa mo?e by? gotowa ju? po kilkunastu minutach. Korzystaj? z tego firmy pozabankowe, których g?ówn? domen? dzia?ania s? szybkie po?yczki internetowe.

Kto mo?e wpisa? d?u?nika do KRD?

Podstaw? do wpisania d?u?nika do Krajowego Rejestru D?ugów jest przede wszystkim legalna wierzytelno??, do której posiada si? tytu? wykonawczy. Oznacza to, ?e wpisowi do KRD podlegaj? d?ugi, które s? prawnie wymagalne. Nie przeprowadza si? przy tym rozró?nienia na to, kto konkretnie uprawniony jest do wpisu. Mo?e to by? dos?ownie ka?dy, kto ma dokumentowe potwierdzenie istnienia d?ugu – osoba fizyczna, przedsi?biorstwo prywatne lub pa?stwowe, a nawet jednostki administracji pa?stwowej.

Aby wpisa? d?u?nika do KRD, konieczne jest równie? zaistnienie innych okoliczno?ci. Trzeba pami?ta?, by:

  • d?ug wynosi? przynajmniej 200 z?otych, je?li dotyczy osoby fizycznej oraz 500 z?otych, je?li d?ug le?y po stronie przedsi?biorstwa;
  • nale?no?? by?a wymagalna od co najmniej 60 dni;
  • przed zg?oszeniem do KRD by?y prowadzone aktywne czynno?ci maj?ce na celu odzyskanie pieni?dzy i musi to by? sposób rejestrowany, czyli przynajmniej raz powinno zosta? do d?u?nika wys?ane wezwanie do zap?aty listem poleconym;
  • od ostatniego wezwania do zap?aty min?? przynajmniej miesi?c;
  • w wezwaniu do zap?aty znalaz?a si? informacja o potencjalnym zg?oszeniu do KRD.

Czy osoba fizyczna ma dost?p do danych zgromadzonych w KRD?

Osoba fizyczna mo?e nie tylko aktywnie korzysta? z rejestru (czyli wpisywa? do niego zalegaj?cych mu ze sp?at? d?u?ników), ale ma równie? mo?liwo?? korzystania pasywnego, czyli zweryfikowania informacji zgromadzonych w tej bazie danych na w?asny temat. Aby by?o to mo?liwe, najpierw nale?y zarejestrowa? si? w ogólnodost?pnym, internetowym serwisie KRD. Za?o?enie w?asnego konta jest bezp?atne i jednorazowe – po tym mo?na uzyska? dost?p ka?dorazowo za pomoc? swojego numeru PESEL. Je?li konto b?dzie ju? aktywne, u?ytkownik ma mo?liwo?? pobrania dwóch rodzajów raportów – pierwszy na temat swojej sytuacji finansowej, a drugi – na temat zapyta? na w?asny temat wysy?anych do KRD przez ró?ne instytucje.

Czy mog? usun?? negatywny wpis w KRD?

Usuni?cie wpisu w KRD jest oczywi?cie mo?liwe. Nast?pi jednak tylko w szczególnych wypadkach, gdy:

  • wpis jest nieaktualny;
  • wpis jest b??dny;
  • d?ug zostanie sprzedany komu? innemu;
  • d?ug jest przedawniony.

Najpewniejszym sposobem na usuni?cie wpisu na temat d?ugu w KRD jest po prostu sp?acenie wszystkich zaleg?ych zobowi?za?. W takich sytuacjach by?y ju? wierzyciel ma prawny obowi?zek wymazania wpisu w ci?gu 14 dni od momentu sp?aty d?ugu. Podobnie dzieje si?, gdy d?ug zmieni w?a?ciciela – w takim przypadku równie? obowi?zuje 14-dniowy okres na aktualizacj? danych.

Pro?by o wykre?lenie z rejestru nale?y kierowa? na pi?mie bezpo?rednio do wierzycieli, a je?eli to nie poskutkuje – do KRD. Ostatni? instancj?, do której mo?na si? odwo?a? jest s?d cywilny. Warto równie? wspomnie?, ?e je?li wierzyciel nie zastosuje si? do pro?by i nie usunie spisu, mo?e zosta? ukarany kar? grzywny, która obecnie wynosi 30 tysi?cy z?otych.