Czy warto sp?aca? po?yczk? inn? po?yczk?? Jak nie wpa?? w pu?apk??

Najprostszym sposobem na sp?at? po?yczki w przypadku, gdy nie ma si? na to funduszy, jest zaci?gni?cie innej po?yczki. To naj?atwiejsze i najszybsze rozwi?zanie problemu, ale czy na pewno? W ko?cu jedynym, co zyskuje po?yczkobiorca, jest dodatkowy czas. Jednak z drugiej strony – mo?e to przynie?? dodatkowe i d?ugotrwa?e korzy?ci w postaci unikni?cia przykrego i bardzo kosztownego post?powania windykacyjnego. Nie zawsze da si? jednoznacznie odpowiedzie? na pytanie, czy sp?acanie po?yczki inn? po?yczk? jest dobra, ale z pewno?ci? warto si? pochyli? na tym zagadnieniem i przeanalizowa? wszystkie mo?liwo?ci, gdy? w niektórych sytuacjach jest to jedyny sposób na wybrni?cie z problemów.

Je?li kolejna po?yczka, to tylko ratalna

Chwilówka opiewaj?ca na kilka tysi?cy z?otych mo?e by? problemem – termin sp?aty up?ywa bardzo szybko, bo najcz??ciej po 30 dniach. Mo?na skorzysta? z chwilówek udzielanych na d?u?szy okres:
• w LendOn na 45 dni,
• w ExtraPortfel na 45 dni,
• w Wonga na 60 dni,
• w Szybka Gotówka na 60 dni.

Nie jest to jednak okres tak d?ugi, by móc spa? spokojnie i w wielu przypadkach mo?e po prostu nie wystarczy?. W takiej sytuacji mo?na skorzysta? z refinansowania, czyli de facto ze sp?aty po?yczki inn? po?yczk?. Zwykle wyd?u?a si? okres sp?aty o tyle samo dni, na ile zaci?gni?ta by?a pierwotna chwilówka, a operacja ta b?dzie kosztowa? tyle, ile zwyk?a chwilówka (sprawd? koszty przed?u?enia w artykule „Gdzie najtaniej przed?u?? okres sp?aty po?yczki?”). Innym sposobem jest zaci?gni?cie darmowej chwilówki w innej firmie, za któr? nie trzeba b?dzie ponosi? innych op?at.

Dalej jednak po?yczkobiorca b?dzie tkwi? w sytuacji, w której ma bardzo krótki czas na sp?at? zobowi?zania. Je?li jego kondycja finansowa jest na tyle powa?na, ?e nie b?dzie mia? mo?liwo?ci dokona? sp?aty, nie ma sensu przed?u?a? tego okresu, zw?aszcza ?e zwykle prowadzi to do wzi?cia kolejnej chwilówki i kolejnej… a? do utkwienia w p?tli kredytowej.

Lepiej sprawdzi si? po?yczka ratalna (niestety nie jest darmowa), któr? mo?na potem sp?aca? nawet w kilkudziesi?ciu ratach! Miesi?czne zobowi?zanie nie b?dzie wtedy tak du?e. Powstaje jednak pytanie: czy posiadaj?c niesp?acon? chwilówk?, inna firma mo?e udzieli? po?yczki ratalnej? Je?li po?yczkobiorca nie ma krytycznie niskiej zdolno?ci kredytowej, odmowa udzielenia po?yczki nie jest spraw? przes?dzon?. Zawsze mo?na skorzysta? z po?yczek spo?eczno?ciowych lub z po?yczek bez BIK (maj? mniejsze wymagania, cho? s? odrobin? dro?sze).

Mo?e skorzysta? z konsolidacji?

Problemy ze sp?at? po?yczek, je?li nie wynikaj? z powa?nych przyczyn, zwykle maj? swoje ?ród?o w tym, ?e po?yczkobiorca posiada kilka aktywnych chwilówek. Kwota pojedynczej po?yczki nie musi by? wysoka, ale skumulowane mog? przewy?sza? mo?liwo?ci finansowe po?yczkobiorcy, tym bardziej ?e termin ich sp?aty up?ywa bardzo szybko. W takim przypadku warto si?gn?? po kredyt lub po?yczk? konsolidacyjn?, która umo?liwia zaci?gni?cie zobowi?zania finansowego nawet osobom maj?cym nisk? zdolno?? kredytow?. Ca?o?? zobowi?zania b?dzie roz?o?one wtedy na niskie, miesi?czne raty.

Je?li chodzi o kredyt konsolidacyjny, to w konsolidacji mo?na po??czy? ró?ne produkty finansowe, takie jak kredyt gotówkowy lub kredyt samochodowy, a nawet niesp?acona karta kredytowa. Inaczej jest w przypadku pozabankowej po?yczki konsolidacyjnej, w której mo?na konsolidowa? wy??cznie inne po?yczki pozabankowe. Ma to miejsce w przypadku po?yczek w Ekassa – w tej firmie mo?na skorzysta? z konsolidacji w wysoko?ci 16 000 z?otych, z czego oko?o 12 tysi?cy z?otych zostanie bezpo?rednio przekazane do instytucji, w których posiada si? zobowi?zania. W ten sposób, na sp?at? zaleg?o?ci mo?na zyska? dodatkowych 12 miesi?cy, a nowe zobowi?zanie sp?aca? w ratach. Mo?na tak?e zyska? dodatkow? gotówk?, któr? albo si? spo?ytkuje, albo od?o?y jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby mia?o si? problemy ze sp?at? raty.

Sp?ata po?yczki po?yczk? – to trzeba wiedzie?

Wszystkie typy rozwi?zania problemów ze sp?at? po?yczki to dodatkowe koszty, których niestety si? nie uniknie. Nie jest to te? magiczny sposób na to, by problemów si? pozby?, bo kolejn? po?yczk? równie? pr?dzej czy pó?niej trzeba b?dzie sp?aci?. Oprócz zaci?gni?cia innej po?yczki lub konsolidacji, po?yczkobiorca ma jeszcze inne mo?liwo?ci, m.in. roz?o?enia chwilówki na raty lub zmiany harmonogramu sp?aty w przypadku po?yczki ratalnej.

Warto bardzo dok?adnie przyjrze? si? swojej sytuacji finansowej i okre?li?, które rozwi?zanie b?dzie lepsze. W szczególno?ci nale?y uwzgl?dni? pewne kwestie. Przede wszystkim to, jak d?ugotrwa?e s? to problemy. Je?li przewiduje si? tylko chwilowe perturbacje, dobrze zastanowi? si? nad po?yczk? rataln?, której pocz?tkowa sp?ata mo?e wymaga? sporych ci?? bud?etowych, ale za to pó?niej sp?aca? spokojnie. Je?li nie ma szans na trwa?? popraw? w najbli?szym okresie, decyzja b?dzie trudniejsza i by? mo?e warto odwo?a? si? do innych ?rodków, by nie wpa?? w spiral? zad?u?enia. Mo?e te? si? zdarzy?, ?e po?yczkobiorca oczekuje du?ego wp?ywu pieni??nego w najbli?szej przysz?o?ci – wtedy równie? dobrze rozwa?y? zaci?gni?cie po?yczki i jej szybk? sp?at?. Jednak nawet w takiej sytuacji nale?y zachowa? ostro?no??.

Najwi?ksz? pewno?? sp?aty da natomiast rozs?dek jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki i dok?adna kalkulacja pozwalaj?ca pozna? swoje mo?liwo?ci finansowe. By? mo?e równie? wartym zastanowienia si? jest wielostopniowe zabezpieczenie si? przed konsekwencjami wynikaj?cymi z braku sp?aty, np. w formie ubezpieczenia po?yczki – mówi si? przecie?, ?e przezorny zawsze ubezpieczony.