Czy w banku mo?na dosta? po?yczk? za darmo?

Banki regularnie kusz? potencjalnych klientów, oferuj?c im „kredyty z oprocentowaniem 0 z?” i „po?yczki z zerowymi odsetkami”. Niestety, po g??bszej analizie takich ofert cz?sto okazuje si?, ?e nie s? one ju? tak atrakcyjne, na jakie wygl?daj?. W artykule sprawdzimy, czy w banku mo?na otrzyma? darmow? po?yczk?. Podpowiemy równie? co w praktyce kryje si? pod kusz?co brzmi?cymi has?ami „kredyt z oprocentowaniem 0 procent”.

Analizuj?c oferty dost?pnych na rynku kredytów i po?yczek, wi?kszo?? osób zwraca uwag? przede wszystkim na ich oprocentowanie. W oczach wielu potencjalnych klientów ni?sze odsetki to ta?szy kredyt.

Czy tak rzeczywi?cie jest?

Niestety, takie my?lenie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywisto?ci. Nierzadko okazuje si?, ?e ni?ej oprocentowany kredyt w praktyce okazuje si? dro?szy ni? ten, obci??ony odsetkami w standardowej wysoko?ci. Jak to mo?liwe? Na ca?kowity koszt kredytu sk?adaj? si? bowiem nie tylko odsetki, ale równie? prowizja, ewentualna op?ata przygotowawcza czy ubezpieczenie. To w?a?nie suma wszystkich op?at. Brak odsetek w kredytach z oprocentowaniem 0% banki cz?sto rekompensuj? sobie zawy?on? prowizj?. Aby zobrazowa? t? zale?no??, pos?u?ymy si? konkretnym przyk?adem.

Je?li zaci?gniesz kredyt w wysoko?ci 5000 z? (na 12 miesi?cy) z oprocentowaniem 0% i prowizj? w wysoko?ci 15%, jego ca?kowity koszt wyniesie 750 z?.

W przypadku kredytu w takiej samej kwocie, z identycznym okresem sp?aty, z oprocentowaniem 10% oraz prowizj? w wysoko?ci 5%, za po?yczone pieni?dze zap?acisz 538,71 z?.

Warto??, która precyzyjnie obrazuje ca?kowity koszt po?yczenia pieni?dzy w skali roku jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Zawiera ona w sobie wszystkie koszty, zwi?zane z po?yczeniem pieni?dzy. Im ni?sze RRSO, tym ta?szy kredyt.

Darmowy kredyt w banku?

Czy banki oferuj? darmowe kredyty? Czy korzystaj?c z ich us?ug mo?na zaci?gn?? po?yczk? z RRSO w wysoko?ci 0%. Niestety, zaci?gni?cie bankowej po?yczki za 0 z? nie jest mo?liwe. Jedyn? opcj?, jak? oferuj? klientom banki s? kredyty z oprocentowaniem 0%. Cho? mo?e je postrzega? jako wyj?tkowo korzystne, rzeczywiste koszty takiego finansowania nie s? ju? wcale tak atrakcyjne.

Je?li zale?y Ci na tym, aby po?yczy? pieni?dze zupe?nie za darmo, skorzystaj z us?ug pozabankowej instytucji finansowej, udzielaj?cej darmowych chwilówek.

Po?yczka ta?sza ni? w banku

Cho? trudno w to uwierzy?, popularne chwilówki wcale nie musz? by? drogie. Co wi?cej, mog? by? one znacznie ta?sze ni? po?yczki w banku. Ta?sze, a nawet zupe?nie darmowe. Na rynku istnieje obecnie a? kilkana?cie serwisów, udzielaj?cych darmowych po?yczek. S? to produkty finansowe skierowane jedynie do nowych klientów. Celem ich udzielania jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) jak najwi?kszej liczby nowych klientów.

Siegaj?c po darmow? chwilówk?, b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?. Nie zap?acisz odsetek, prowizji, ubezpieczenia ani ?adnych innych kosztów oko?opo?yczkowych – RRSO darmowej chwilówki wynosi 0 proc.

Cho? firmy po?yczkowe nie zarabiaj? bezpo?rednio na udzielaniu darmowych po?yczek, ?ród?o zysku stanowi? dla nich klienci, którzy zostan? „na d?u?ej”. Np. ci, którzy po sp?acie pierwszej darmowej po?yczki si?gn? po kolejn?, oprocentowan? w standardowy sposób.

Ile mo?na po?yczy??

W zale?no?ci od firmy, maksymalna wysoko?? darmowej po?yczki wynosi od 100 (Freezl) a? do 6000 (Szybka Gotówka).

Maksymalne kwoty darmowych po?yczek w innych serwisach kszta?tuj? si? w nast?puj?cy sposób:

AleGotówka – 2000 z?
MoneyMan – 1500 z?
NetCredit – 3000 z?
• LendOn – 2500 z?
Kuki – 3000 z?
ExtraPortfel – 2000 z?
• Visset – 1000 z?
Miloan – 1500 z?
POLO?yczka – 1000 z?
Vivus – 3000 z?
• Chwilówkomat – 2000 z?
Filarum – 1000 z?
Wandoo – 2500 z?
• SMART Po?yczka – 3000 z?
Via SMS – 1500 z?
• Credit.pl – 2000 z?
?atwy Kredyt -1500 z?
• Solven – 1000 z?
Ferratum – 2000 z?
Po?yczka Plus – 2000 z?
• SohoCredit – 1000 z?
• Alfa Kredyt – 2000 z?
HaloPo?yczka – 2000 z?

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer, tablet lub smartfon z dost?pem do internetu, dowód osobisty, w?asne konto w banku oraz aktywny numer telefonu komórkowego. Wszystkie niezb?dne kroki wykonasz przez internet, a pieni?dze mo?esz otrzyma? ju? w ci?gu 15 minut. Nawet w sobot? lub niedziel?.

Gdzie jest haczyk?

Wielu potencjalnych klientów podchodzi sceptycznie do kwestii darmowego finansowania, doszukuj?c si? haczyków i dodatkowych kosztów, o których po?yczkodawca „zapomnia?” wspomnie?. Si?gaj?c po po?yczk? za 0 z? musisz wiedzie?, ?e jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. Je?li zwrócisz pieni?dze na czas, mo?esz by? absolutnie pewien, ?e po?yczkodawca nie obci??y Ci? dodatkowymi kosztami. Zwrot po?yczonych ?rodków w terminie mo?e by? jednak sporym wyzwaniem. Zw?aszcza dla osób, które ?yj? od pierwszego do pierwszego, a ich bud?et jest bardzo napi?ty. Na sp?at? darmowej po?yczki b?dziesz mia? – w zale?no?ci od firmy – 30, 45, 60 lub 61 dni. Trzeba przyzna?, ?e jest to stosunkowo krótki czas na wygenerowanie kilku tysi?cy, a cz?sto nawet kilkuset z?otych. Aby unikn?? d?ugofalowych (i kosztownych) konsekwencji opó?nie? w sp?acie, warto dok?adnie przemy?le? swoj? decyzj?.

Je?li spó?nisz si? ze zwrotem pieni?dzy, po?yczkodawca b?dzie móg? anulowa? promocyjne warunki po?yczki i obci??y? Ci? op?atami w standardowej wysoko?ci. To jednak nie wszystko. Za ka?dy dzie? opó?nienia naliczy tak?e odsetki, a w przypadku przed?u?aj?cej si? zw?oki – rozpocznie procedur? windykacyjn?. Je?li jego dzia?ania nie przynios? oczekiwanych rezultatów, przeka?e spraw? do zewn?trznej firmy, specjalizuj?cej si? w egzekwowaniu nale?no?ci lub skieruje j? na drog? s?dow?. A z tej ju? tylko krok do kosztownego i wyj?tkowo stresuj?cego post?powania egzekucyjnego.

Je?li po?yczkodawca wspó?pracuje z BIK-iem, przeka?e instytucji informacje o zad?u?eniu. A te wp?yn? na obni?enie scoringu, pogorszenie historii kredytowej i zmniejszenie wiarygodno?ci w oczach banków i pozabankowych instytucji finansowych. Je?li kwota d?ugu wyniesie co najmniej 200 z?, a opó?nienie w sp?acie – 60 dni, wierzyciel mo?e umie?ci? Twoje dane w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej, zwanych potocznie rejestrami d?u?ników. Taki wpis utrudni nie tylko zaci?gni?cie kolejnego zobowi?zania finansowego, ale równie? wykonanie tak prozaicznych czynno?ci, jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy internetu.

Czytaj równie?: Darmowa chwilówka czy kredyt bankowy?