Czy tylko pierwsza po?yczka mo?e by? darmowa?

Po?yczki za darmo wprowadza do swej oferty coraz wi?cej firm pozabankowych. Promocje tego typu z zasady dotycz? tylko i wy??cznie nowych klientów. Zazwyczaj mog? oni liczy? na wsparcie finansowe w wysoko?ci 500 – 3000 z?otych. Oferty darmowych po?yczek mo?na przeanalizowa? za pomoc? porównywarki online.

Zanim zdecydujesz si? na darmow? chwilówk?…

… zapoznaj si? dok?adnie z umow? po?yczki. Dopiero gdy jej zapisy nie budz? ?adnych w?tpliwo?ci, mo?esz podpisa? dokument. Po?yczka za darmo jest darmowa tylko wtedy, gdy zostanie sp?acona w terminie. Dlatego te? przed zaci?gni?ciem zobowi?zania nale?y dok?adnie przeanalizowa? swoje mo?liwo?ci finansowe. Za zw?ok? w sp?acie naliczane s? dodatkowe op?aty, które sprawiaj?, ?e po?yczka przestaje by? darmowa. Niektórzy po?yczkodawcy (np. Wonga) oferuj? mo?liwo?? przed?u?enia terminu sp?aty. Jednak równie? takie rozwi?zanie generuje dodatkowe koszty.

Po?yczka za darmo przez Internet – jak si? o ni? ubiega??

W porównywarkach online dost?pne s? oferty firm po?yczkowych, które ?wiadcz? us?ugi za po?rednictwem Internetu. Aby otrzyma? darmow? chwilówk? przez Internet, wystarczy dost?p do sieci internetowej oraz aktywny rachunek bankowy. Wnioskowanie o po?yczk? jest darmowe. Uzupe?nianie wniosku trwa kilka minut, a w przypadku pozytywnej decyzji po?yczkowej ?rodki na koncie bankowym klienta mog? znale?? si? w kilkana?cie minut. Przed z?o?eniem wniosku warto sprawdzi? poprawno?? wprowadzonych danych, poniewa? podanie nieprawid?owych informacji mo?e by? jednym z powodów odrzucenia wniosku.

 

Wnioskowanie o darmow? po?yczk? jest bardzo proste:

  1. wystarczy wybra? interesuj?c? nas ofert?,
  2. nast?pnie przej?? na stron? internetow? po?yczkodawcy,
  3. uzupe?ni? formularz, wprowadzaj?c do wniosku swoje dane osobowe,
  4. po?yczkodawcy mog? wymaga? zatwierdzenia zgody na weryfikacj? danych w BIK, BIG, KRD, ERIF oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyznania po?yczki,
  5. kolejnym krokiem jest potwierdzenie to?samo?ci za pomoc? przelewu weryfikacyjnego (w wysoko?ci 1 gr lub 1 z?) b?d? specjalnej aplikacji weryfikacyjnej,
  6. pozostaje nam czeka? na decyzj? po?yczkodawcy,
  7. na konto wp?ywaj? ?rodki z przyznanej po?yczki.

Kto mo?e otrzyma? darmow? po?yczk??

Z oferty pierwszej darmowej po?yczki mog? skorzysta? wy??cznie osoby, które nigdy jeszcze nie mia?y styczno?ci z dan? firm? pozabankow?. Chwilówka za darmo jest jednorazowa, skierowana wy??cznie do nowych klientów. Ka?da kolejna po?yczka jest p?atna wed?ug indywidualnego cennika po?yczkodawcy.

 

Je?eli w przesz?o?ci korzystali?my ju? z darmowych po?yczek, jednym wyj?ciem, aby otrzyma? pieni?dze za 0 z?, jest skorzystanie z oferty kolejnej firmy po?yczkowej. Dla przyk?adu, je?li pierwsza po?yczka by?a udzielona przez Filarum, po kolejn? mo?na zg?osi? si? do Ale gotówka czy Halo Po?yczka. Z racji tego, i? na rynku jest wielu po?yczkodawców oferuj?cych pierwsz? darmow? po?yczk?, mo?emy liczy? na co najmniej kilkana?cie darmowych po?yczek. To pozwoli zaoszcz?dzi? nawet kilka tysi?cy z?otych.

Po?yczki za 0 z? – czy tylko pierwsze s? darmowe?

Darmowe po?yczki to tak?e po?yczki, które powinny by? zaci?gane rozs?dnie. Dodatkowe ?rodki z pewno?ci? pozwol? na sfinansowanie nag?ych wydatków, jednak kiedy? b?dzie trzeba je zwróci?. Je?eli ju? musimy po?yczy? pieni?dze, po?yczmy minimum, które pó?niej b?dzie ?atwiej sp?aci?.

 

Czy tylko pierwsze po?yczki s? darmowe? Niestety tak. Ka?da kolejna po?yczka obarczona jest dodatkowymi kosztami. Niektóre firmy po?yczkowe zach?caj? do ponownego skorzystania z ich oferty, kusz?c atrakcyjnymi promocjami. Na przyk?ad za sp?at? zobowi?zania w terminie oferuj? zwrot cz??ci kosztów zobowi?zania (np. 100 z?). Inne za? decyduj? si? na do??czanie upominków do po?yczek. Zazwyczaj tego typu akcje organizowane s? w okresie przed?wi?tecznym.

Po?yczka za darmo a inne produkty finansowe

Pierwsza darmowa po?yczka to oferta, z której korzysta coraz wi?cej osób. Kusz?ca wizja braku dodatkowych kosztów, wysoko?? sp?aty wynosz?ca dok?adnie tyle, ile po?yczyli?my… Po?yczka za darmo prezentuje si? naprawd? korzystnie na tle innych produktów finansowych.

 

Warto mie? ?wiadomo??, i? ?aden tradycyjny bank nie udziela kredytów na 0%. Je?eli spotkamy si? z tak? ofert?, koniecznie sprawd?my, czy kredyt nie wymaga op?acenia dodatkowego ubezpieczenia lub mar?y.

 

Podczas wnioskowania o tradycyjny kredyt bankowy nale?y liczy? si? z tym, ?e podmiot dok?adnie przeanalizuje sytuacj? finansow? osoby wnioskuj?cej. Instytucja sprawdzi m.in. przychody, rozchody, histori? kredytow? czy te? informacje z rejestrów d?u?ników. W przypadku firm po?yczkowych niektóre z nich nie korzystaj? z zasobów zgromadzonych np. w bazie BIK. Wiele po?yczek pozabankowych nie wymaga ?adnych za?wiadcze?.

 

Pieni?dze z chwilówek trafiaj? na konta klientów nawet w kilka minut. W przypadku pozosta?ych produktów finansowych czas oczekiwania mo?e by? d?u?szy. Dodatkowo w przypadku po?yczek pozabankowych ?rodki finansowe mo?na przeznaczy? na ka?dy, dowolny cel. Podczas starania si? o kredyt bankowy cz?sto wymagane jest podanie, na co potrzebne s? nam pieni?dze. Chocia? w tej ostatniej kwestii niektóre banki staraj? si? wprowadzi? do swej oferty niewielkie kredyty gotówkowe bez podawania celu.