Czy przelewy realizowane przez Blue Media s? bezpieczne?

Na polskim rynku ekspresowe przelewy wesz?y do powszechnego u?ytku dopiero kilka lat temu. Cho? mo?na powiedzie?, ?e zdoby?y nale?n? im popularno??, mog? budzi? obawy o bezpiecze?stwo wykonywania przelewów przez tego typu platformy – w ko?cu nale?y udost?pni? swoje dane bankowe, takie jak numer karty lub te? podczas wykonywania takiego przelewu zalogowa? si? na swoje konto bankowe. Czy p?atno?ci przez Blue Media nale?y si? obawia??

Czym s? Blue Media i do czego s?u???

Blue Media to firma, która za pomoc? specjalnej platformy online dostarcza Internautom us?ugi bardzo szybkich przelewów. Dzi?ki temu, p?atno?ci dokonywane za pomoc? tej platformy mog? zosta? zrealizowane niemal?e natychmiastowo. U?ytkownik Blue Media ma wi?c pewno??, ?e wys?any przelew dotrze do jego odbiorcy bardzo szybko, z pomini?ciem godzin sesji bankowych.

Najcz??ciej w?a?nie w taki sposób op?aca si? rachunki – Blue Media posiada umowy z ró?nymi dostawcami mediów, m.in. sieci? telefonii komórkowej Play. P?ac?cy za pomoc? tej platformy mog? u?y? karty p?atniczej, jak i „zwyk?ego” przelewu. W przypadku u?ycia karty, u?ytkownik musi poda? jej numer, dane jej posiadacza, a tak?e numer zabezpieczaj?cy CVV – wygl?da to podobnie jak w przypadku robienia zakupów przez Internet. Dodatkowo, przez Blue Media mo?na ustawi? nawet zlecenie sta?e i cykliczn? p?atno?? kart?. Je?li zdecyduje si? zap?aci? tradycyjnym przelewem – w trakcie p?atno?ci Blue Media przekieruje go na stron? internetow? w?a?ciwego banku i stamt?d musi dokona? on przelewu.

Do czego w po?yczkach potrzebne s? ekspresowe przelewy?

Najcz??ciej, ekspresowe przelewy Blue Media realizowane s? przez firmy po?yczkowe, które w ten w?a?nie sposób wyp?acaj? klientowi pieni?dze, tak aby dotar?y one do niego nie pó?niej ni? w ci?gu kilkunastu minut (w ko?cu os?awione ju? has?o „po?yczka w 15 minut” zobowi?zuje).

Poza tym, coraz cz??ciej wykorzystuje si? je do przeprowadzenia weryfikacji to?samo?ci klienta, jako alternatyw? dla zwyk?ego przelewu weryfikacyjnego oraz Szybkiej Weryfikacji dokonywanej przez aplikacje (np. Instantor lub KontoConnect). Ten pierwszy sposób ma niew?tpliw? wad?, a jest ni? do?? d?ugi czas oczekiwania na zaksi?gowanie tego przelewu. Poleganie na godzinach sesji bankowych mo?e by? spor? uci??liwo?ci? dla klienta, który chcia?by przej?? przez procedur? jak najszybciej, a nie czeka? nawet do nast?pnego dnia. Z kolei aplikacje weryfikuj?ce budz? w?tpliwo?ci w?ród tych, którzy nie chc? podawa? danych do logowania do bankowo?ci elektronicznej – nie s? to obawy s?uszne, ale nie sposób takiej obawy ocenia? negatywnie. Blue Media b?dzie wi?c doskona?? alternatyw? dla obu sposobów weryfikacji, a jednocze?nie zachowa ich najwa?niejsze cechy. Trzeba jednak pami?ta?, ?e jest to us?uga p?atna i kosztuje z?otówk?.

Jakie firmy korzystaj? z p?atno?ci Blue Media?

Weryfikacje przez Blue Media nie s? jeszcze dost?pne we wszystkich firmach po?yczkowych. Je?eli wi?c chcemy skorzysta? z takiej opcji, warto jeszcze przed z?o?eniem wniosku po?yczkowego sprawdzi?, jakie s? metody weryfikacji w konkretnej firmie.

Firmy, które oferuj? b?yskawiczn? weryfikacj? przez Blue Media to:

  • Miloan
  • Ekassa
  • TakTo Finanse
  • SuperGrosz (ta firma dopuszcza tak?e mo?liwo?? wykonania weryfikacji poprzez aplikacj?)

Czy Blue Media s? bezpieczne?

O ile w?tpliwo?ci po?yczkobiorców nie budzi wyp?acenie im pieni?dzy w?a?nie t? metod?, o tyle niektórzy mog? mie? obawy przez dokonaniem weryfikacji swojej to?samo?ci. G?ównym zarzutem padaj?cym pod adresem Blue Media jest obawa przed tym, ?e w czasie przekierowania do strony bankowej, login i has?o do bankowo?ci elektronicznej mo?e wpa?? w niepowo?ane r?ce. Czy s?usznie?

Podobnie, jak w przypadku Szybkiej Weryfikacji, przelewy Blue Media s? ca?kowicie bezpieczne. Najwa?niejszym argumentem przemawiaj?cym za t? tez? jest to, i? platforma to funkcjonuje na podstawie zgody Narodowego Banku Polskiego i w?a?ciwie od pocz?tku swego dzia?ania wspó?pracuje z bankami istniej?cymi na terenie Polski. Stosowane rozwi?zania techniczne s? wi?c dok?adnie takie same, jak w przypadku bankowo?ci elektronicznej. Jako instytucja, Blue Media podlegaj? tak?e pod kontrol? Komisji Nadzoru Finansowego. Dzi?ki uregulowaniom prawnym, dzia?aj? jako izba rozliczeniowa i agenta rozrachunkowego. Przelew przez Blue Media jest wi?c tak samo bezpieczny, jak przelew realizowany bezpo?rednio ze swojego konta bankowego. Rocznie Blue Media przetwarza ponad 100 mln transakcji i do tej pory nie napotka?o na ?adne problemy natury technicznej. Mo?na wi?c uzna?, ?e je?li ufamy bankowo?ci elektronicznej – powinni?my zaufa? tak?e Blue Media, bo te dwa sektory ?ci?le ze sob? wspó?pracuj?.