Czy mog? sp?aci? po?yczk? za inn? osob??

Po?yczk? online ?atwo jest zaci?gn??, ale o wiele trudniej sp?aci? – o tym fakcie przekona?o si? ju? wielu po?yczkobiorców. Cz?sto mog? jednak liczy? na pomocn? d?o? rodziny lub znajomych, którzy sk?onni s? udzieli? po?yczki prywatnej na sp?at? lub sp?aci? po?yczk? samodzielnie w czyim? imieniu. O ile udzielenie po?yczenie lub darowanie pieni?dzy prywatnie nie sprawia problemu interpretacyjnego, o tyle sp?ata po?yczki za kogo? mo?e budzi? w?tpliwo?ci, czy jest to dopuszczalne.

Sp?ata po?yczki bez zgody po?yczkobiorcy niemo?liwa

Czasami mog? mie? miejsce sytuacje, w których chcieliby?my sp?aci? po?yczk? za kogo?, kto wcale tej sp?aty nie chce – bo kieruje nim wstyd, duma lub niech?? do obci??ania kogo? swoimi zobowi?zaniami finansowymi. Cz?sto zdarza si? równie? tak, ?e osoba chc?ca sp?aci? po?yczk? nie ufa w?a?ciwemu po?yczkobiorcy i mo?e mie? s?uszne podejrzenia, ?e ten po?yczone pieni?dze spo?ytkuje nie na sp?at? zobowi?zania, a na inne, zb?dne rzeczy. Osoba u?yczaj?ca swoich funduszy chce wi?c mie? pewno??, ?e jego ?rodki trafi? tam, gdzie powinny.

Niestety, posiadaj?c jedynie szcz?tkowe informacje o po?yczce (np. tylko nazw? firmy) nie mamy w?a?ciwie ?adnej mo?liwo?ci, bo w jakikolwiek sposób dowiedzie? si?, w jaki sposób dokona? sp?aty. Firma po?yczkowa ma bowiem ustawowy obowi?zek chroni? dane osobowe swoich klientów i nie ujawnia? je ?adnym osobom trzecim, nawet je?li s? blisko spokrewnione z po?yczkobiorc? lub pozostaj? z nim w zwi?zku ma??e?skim. Tajemnica bankowa zabrania podawania szczegó?ów dotycz?cych zobowi?zania, a te s? przecie? niezb?dne do sp?aty po?yczki. Po?yczkobiorca móg?by w takim wypadku zaskar?y? tak? czynno??, a z kolei firma po?yczkowa musia?aby ponie?? odpowiedzialno?? karn?.

Firmy po?yczkowe nie zawsze mówi? „nie”

Sytuacj? odmienn? jest ta, w której sp?aca si? po?yczk? za wyra?n? zgod? lub na pro?b? samego po?yczkobiorcy. Ten ma prawo dysponowa? swoimi danymi jak chce i nie ma ?adnych przeciwwskaza?, by o istnieniu po?yczki powiedzia? innej osobie, a nawet by poda? odpowiednie dane umo?liwiaj?ce sp?at? po?yczki – numer konta bankowego, kwot? do sp?aty. Podobnie dzieje si? w przypadku, gdy ze swojego konta bankowego op?acamy czyje? rachunki lub sp?acamy raty za zakupy. Nie jest to przecie? zabronione. W taki sam sposób mo?na sp?aci? po?yczk? – trzeba tylko uwa?a? na to, by koniecznie w tytule przelewu wpisa? numer umowy po?yczkowej, tak by firma po?yczkowa nie mia?a problemu z identyfikacj? sp?aty i z powi?zaniem jej z konkretnym po?yczkobiorc?. Dobrze jest jednak wcze?niej skontaktowa? si? z firm? i poinformowa? o tym, ?e zobowi?zanie zostanie sp?acone z konta bankowego nale??cego do innej osoby. Prawdopodobnie firma poinstruuje po?yczkobiorc?, w jaki sposób wykona? przelew, by mo?na by?oby go bez problemu uzna? za dokonan? sp?at?. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e to po?yczkobiorca musi skontaktowa? si? z pracownikiem firmy – inna osoba, tak jak pisali?my, nie uzyska od firmy ?adnych informacji.

Podobnie sprawa wygl?da w banku, w którym raty kredytu zazwyczaj sp?acane s? z tego samego konta, w którym kredytobiorca posiada rachunek bankowy. Co prawda bank, podobnie jak i firma po?yczkowa, nie mo?e udzieli? informacji o kredycie, ale ka?dy mo?e i?? do banku i wp?aci? odpowiedni? sum? pieni?dzy na konto bankowe kredytobiorcy, o ile tylko posiada odpowiednie dane: imi? i nazwisko oraz numer konta bankowego.

Sp?ata po?yczki b?dzie uznana za darowizn?

Tak samo, jak po?yczenie pieni?dzy, równie? sp?ata po?yczki ze swojego konta bankowego b?dzie traktowana jako darowizna. W takim wypadku po?yczkobiorca odniesie w ko?cu korzy?? maj?tkow?, wi?c musi zap?aci? od tego nale?ny podatek w wysoko?ci 2%. Z tego obowi?zku zwolnione s? osoby, które otrzyma?y darowizn? od najbli?szej rodziny: ma??onka, wst?pnych (rodziców, dziadków), zst?pnych (dzieci, wnuków), synowej lub zi?cia, ojczyma lub macochy, a nawet te?ciów. Kwota takiej darowizny nie mo?e przekracza? 9637 z?otych w ci?gu 5 lat. W przypadku chwilówki jest to kwota optymalna (najwy?sza na rynku chwilówka, udzielana przez firmy Kuki i Po?yczka Plus to 8000 z?otych). Je?eli mia?aby by? to kwota wy?sza i chcieliby?my, by by?a zwolniona z opodatkowania, grono mo?liwych darczy?ców zaw?zi?oby si? do ma??onka, rodzica, brata lub siostry, a tak?e dzieci. Konieczne by?oby jednak zg?oszenie tej darowizny do Urz?du Skarbowego.

D?ugi równie? mo?na przej??

Konsekwencje braku sp?aty s? bardzo powa?ne. Jednak?e nawet wtedy, je?eli zobowi?zanie finansowe si? przeterminuje, mo?na sp?aci? za kogo? d?ugi, a nawet go przej??. Wed?ug prawa dopuszczalne jest, aby osoba trzecia zast?pi?a d?u?nika, czyli de facto sama, dobrowolnie, si? nim sta?a. Mo?e to nast?pi? na podstawie umowy pomi?dzy wierzycielem a t? osob?, oczywi?cie za zgod? samego d?u?nika, a tak?e na podstawie umowy pomi?dzy t? osob? a d?u?nikiem za wyra?n? zgod? wierzyciela. Je?eli za? udowodnimy firmie po?yczkowej, ?e jeste?my wyp?acalni, mo?e ona si? zgodzi?, by?my przej?li d?ug bliskiej nam osoby i za ni? go sp?acili.