Czy komornik mo?e zaj?? rent? i emerytur??

Niesp?acona chwilówka to problem dotykaj?cy, wbrew pozorom, nie tylko osoby m?ode, które ch?tnie korzystaj? z szybkich internetowych po?yczek. Cz?sto uzyskuj? je równie? osoby starsze, które po?yczkami pozabankowymi ratuj? si? w trudnej sytuacji materialnej, a by? mo?e finansuj? zakup leków czy leczenia. Firmy po?yczkowe coraz cz??ciej podnosz? górn? granic? wieku po?yczkobiorcy, a cz??? z nich nie wprowadza ?adnych ogranicze? wiekowych – oczywi?cie poza pe?noletno?ci?. Z tego powodu równie? i problem z komornikami pojawia si? coraz cz??ciej.

Gdzie po?ycz? emeryci i renci?ci?

Osoby starsze nie s? najbardziej po??danymi klientami firm po?yczkowych. Z jednej strony powodem mog? by? niskie pobory emerytalne, z drugiej – zaawansowany wiek, a wi?c i niestety wi?ksze ryzyko ?mierci. W rezultacie najcz?stsz? praktyk? firm po?yczkowych jest ustalenie górnej granicy wieku na poziomie 65-75 lat. ?rednia d?ugo?? ?ycia wyd?u?a si? jednak równie? w Polsce, podobnie jak i standard ?ycia. Osoby w podesz?ym wieku coraz cz??ciej korzystaj? z nowoczesnych technologii, wycieczek zagranicznych, czy innych uciech.

 

Dlatego te? i po?yczkodawcy ch?tniej u?yczaj? pieni?dzy takim osobom, szczególnie je?li ci licz? na chwilówki. Mo?na si? wi?c spotka? z granic? wieku wynosz?c? 80 lat. Taki próg wiekowy ustalony jest mi?dzy innymi u po?yczkodawców takich jak Aasa czy Ratka.pl. Zdecydowanie wi?cej jest równie? tych firm po?yczkowych, które nie wprowadzaj? ?adnych ogranicze? wiekowych. S? to:

Firmy takie jak Monedo Now, Efino, Hapipo?yczki i Super Grosz s? firmami, które udzielaj? po?yczek ratalnych, a wi?c i wy?szych kwot po?yczek – od 10 000 do 15 000 z?otych. W takim wypadku, je?li nie sp?aci si? po?yczki, egzekucja b?dzie bardziej dotkliwa, a zaj?cie komornicze na dochodach bardziej d?ugotrwa?e.

Czy post?powanie komornicze ró?ni si? ze wzgl?du na wiek?

Egzekucja komornicza i wszystkie czynno?ci, które mo?e podj?? ten urz?dnik pa?stwowy, s? regulowane przez zapisy Kodeksu post?powania cywilnego. Ten niestety nie rozró?nia sposobów post?powania komorniczego ze wzgl?du na wiek. Ka?da osoba, niezale?nie od tego ile ma lat, jest wi?c równa wobec prawa i powinna by? traktowana sprawiedliwie i w taki sam sposób.

 

Komornik ma wi?c takie same uprawnienia i mo?e wykona? dok?adnie takie same czynno?ci jak wobec osób m?odszych. Mo?e on dokona? zaj?cia zarówno na koncie bankowym, na dochodach d?u?nika, jak i na nale??cych do niego dobrach (oczywi?cie z pewnymi wyj?tkami, dotycz?cymi m.in. rzeczy osobistych).

Ile komornik mo?e zaj?? z renty lub emerytury?

Komornik, który dokonuje zaj?cia na emeryturze d?u?nika, zgodnie z prawem powinien zostawi? d?u?nikowi 75% minimalnej emerytury. W 2018 roku minimalna emerytura (po marcowej waloryzacji) wynosi 1029,80 z?otych W zwi?zku z tym, wysoko?? kwoty wolnej od zaj?cia wyniesie 640,30 z?otych netto. Wszystko znajduj?ce si? powy?ej tej kwoty mo?e zosta? zaj?te, nawet je?li emerytura jest bardzo wysoka.

 

Warto te? zaznaczy?, ?e na wysoko?? kwoty wolnej od zaj?cia nie wp?ywa ani wysoko?? d?ugu, ani te? liczba prowadzonych wobec d?u?nika post?powa? komorniczych. Nawet je?eli dojdzie do tak zwanego zbiegu egzekucji (czyli dzia?ania dwóch komorników w tej samej sprawie), wskazana suma musi pozosta? wolna od zaj?cia. Renta nale?na z tytu?u cz??ciowej niezdolno?ci do pracy równie? ma prawo zosta? zaj?ta. Od marca tego roku wynosi ona 772,35 z?otych, a po dokonaniu zaj?cia, komornik ma obowi?zek pozostawi? z niej kwot? gwarantowan? w wysoko?ci 579,27 z?otych.

Ile mo?e zaj?? komornik z konta bankowego rencisty lub emeryta?

Kwota wolna od zaj?cia w przypadku ?rodków zgromadzonych na koncie emeryta lub rencisty jest dok?adnie taka sama jak w przypadku osoby zatrudnionej. W sytuacji emeryta lub rencisty kwot? woln? od zaj?cia nie oblicza si? od minimalnej emerytury, lub renty, a od minimalnego wynagrodzenia obowi?zuj?cego w danym roku. Zgodnie z przepisami, które obowi?zuj? od 2016 roku, komornik musi pozostawi? emerytowi lub renci?cie równowarto?? 75% minimalnej p?acy krajowej, która w tym roku wynosi 2100 z?otych. W zwi?zku z tym kwot? woln? od zaj?cia pozostaje 1575 z?otych. Co wa?ne, taka kwota obowi?zuje niezale?nie od tego ile bie??cych rachunków bankowych, lokat, czy kont oszcz?dno?ciowych posiada d?u?nik. Kwota wolna od zaj?cia jest kwot? sta??, nie za? przypadaj?c? na jeden rachunek.