Czy emeryt lat 75 dostanie chwilówk??

Jednym z warunków, jakie musi spe?ni? Po?yczkobiorca, jest wiek. Minimum to pe?noletnio?? wnioskuj?cego o po?yczk?, czasami nawet 21 lat, a? po maksymalny wiek 70 lub 75 lat w wi?kszo?ci firm pozabankowych. Jak zatem otrzyma? chwilówk?, maj?c ju? sko?czone 75 lat lub wi?cej? Czy otrzymuj?c sta?y, miesi?czny dochód w postaci emerytury i nie b?d?c dotychczas d?u?nikiem, mam szans? na szybk? po?yczk?? Poznaj oferty firm po?yczkowych, które mog? Ci w tym pomóc.

Warunki wnioskuj?cego o po?yczk? chwilówk?

Wi?kszo?? z nas my?li, ?e chwilówk? dostanie ka?da osoba, która tylko zapyta, poka?e dowód osobisty i z?o?y odpowiedni wniosek w pozabankowej firmie po?yczkowej. Niestety i jednocze?nie na szcz??cie, tak to nie dzia?a. Aby otrzyma? nawet niewielk? kwot? gotówki w wysoko?ci kilkuset z?otych, trzeba spe?nia? podstawowe warunki i przej?? pozytywnie weryfikacj? w bazach informacji gospodarczej.

 

Dla pierwszej czy nawet kolejnej chwilówki do 3000 z?otych, Wnioskodawca musi:

  • by? osob? pe?noletni? (konieczno?? posiadania dowodu osobistego), b?d? mia? uko?czone powy?ej 20-21 lat,
  • posiada? adres e-mail i numer telefonu komórkowego,
  • posiada? osobiste konto bankowe,
  • by? obywatelem RP,
  • posiada? sta?y, miesi?czny dochód,
  • najlepiej posiada? pozytywn? histori? kredytow?, bez zaleg?o?ci w sp?atach i bez zad?u?e?,
  • nie przekracza? wieku 75 lat, mimo spe?nienia wszystkich powy?szych warunków predysponuj?cych do otrzymania po?yczki.

Po co jest kryterium wiekowe?

Tak, jak minimalny wiek 18 lat i osi?gni?cie przez dziecko pe?noletnio?ci i przez to zdolno?ci do czynno?ci prawnych jest oczywisty w przypadku starania si? o chwilówk? czy kredyt. Tak, ograniczenie wiekowe, ze wzgl?du na dojrza?y wiek, mo?e budzi? oburzenie i sprzeciw osób starszych. Bo mimo to, ?e posiadaj? one sta?y, miesi?czny dochód w postaci emerytury, to s? dyskwalifikowani w staraniach o dodatkow? gotówk? np. na remont mieszkania. Maksymalne kryterium wiekowe ustalane jest nie tylko w przypadku chwilówek, ale tak?e i przede wszystkim przy kredytach bankowych. Maksymalny tzw. wiek regulaminowy w bankach to zwykle 65 plus, czyli dotyczy osób ju? nie pracuj?cych, a pobieraj?cych emerytur?, które jest ich jedynym ?ród?em utrzymania.

 

Wszystko oczywi?cie zale?y tak?e od wysoko?ci tego ?wiadczenia, ale Po?yczkodawcy nie ukrywaj?, ?e osoba starsza to zdecydowanie wi?ksze ryzyko w nie sp?aceniu zobowi?zania ze wzgl?du na chorob? czy ?mier? po?yczaj?cego. Dlatego w przypadku osób w wieku 65-70 lat, banki ?ycz? sobie dodatkowych zabezpiecze? w postaci por?czycieli czy ubezpieczenia kredytu. Jeszcze do niedawna, emeryci byli najliczniejsz? grup?, która po?ycza?a chwilówki w firmach pozabankowych. Aktualnie sytuacja uleg?a nieco zmianie ze wzgl?du na coraz wy?sze emerytury (waloryzacje) i polepszenie przez to standardu ?ycia osób starszych. Co ciekawe, dzisiaj coraz cz??ciej to w?a?nie m?ode osoby prosz? o pomoc swoich rodziców czy dziadków na emeryturze, ze wzgl?du na coraz to trudniejsz? sytuacj? materialn?.

Firmy po?yczkowe, które przyznaj? chwilówki emerytom 75+

Mimo ?e wi?kszo?? pozabankowych firm po?yczkowych ustala górn? granic? wiekow? dla Po?yczkobiorców, s? i takie, dla których liczy si? przede wszystkim wysoko?? emerytury i brak zad?u?enia w sp?acie zobowi?za? finansowych. Do firm, które nie skre?laj? osób w wieku 75+ nale?? m.in.:

Jednak mimo to, ?e Po?yczkodawców, którzy wychodz? naprzeciw potrzebom osób starszych, jest coraz wi?cej, najcz??ciej oferta ich dotyczy chwilówek do 2000 z?otych, czyli takich, które bez problemu powinien sp?aci? emeryt.
Co jest weryfikowane przy chwilówce dla emeryta? Przede wszystkim jego potwierdzenie otrzymywania sta?ego dochodu, w postaci za?wiadczenia z ZUS-u dotycz?cego wysoko?ci emerytury lub wyci?g z konta bankowego z ostatnich trzech miesi?cy. Po?yczkodawca podlega tak?e standardowej procedurze weryfikacji historii kredytowej w bazach typu KRD, BIK czy ERIF BIG.

Po?yczki dla emerytów coraz popularniejsze

W zwi?zku z rosn?cym popytem na szybkie po?yczki oraz liczb? pozabankowych firm po?yczkowych, oferuj?cych coraz to atrakcyjniejsze warunki dla swoich klientów. Zwi?ksza si? przez to równie? ilo?? Po?yczkodawców, którzy zwracaj? si? ze swoj? chwilówk? ku osobom starszym w wieku powy?ej 70 lat, czyli takich, które maj? do?? spory problem na zaci?gni?cie, cho? niewielkiego kredytu w banku.

 

Dzisiejsi emeryci s? coraz aktywniejsz? grup? osób, która je?li ma wystarczaj?co si? i zdrowia, pragnie spe?nia? swoje pasje czy podró?owa?. Na przeszkodzie staje tylko brak wystarczaj?cej gotówki i nawet kwota po?yczki w wysoko?ci kilkuset czy tysi?ca z?otych to szansa na spe?nienia marzenia. Na szcz??cie rynek finansowy równie? si? zmienia i dostosowuje do nowych konsumentów, w?ród których emeryci to coraz wi?ksza grupa.