Czy chwilówki mo?na odziedziczy? w spadku?

Wyobra? sobie sytuacj? – ca?e ?ycie jeste? oszcz?dnym i gospodarnym cz?owiekiem, stronisz od po?yczek i kredytów, nie ?yjesz ponad stan. Starasz si? przelicza? dwa razy ka?d? z?otówk?, a w sytuacjach kryzysowych korzystasz z pieni?dzy od?o?onych na czarn? godzin?. A? tu nagle dowiadujesz si?, ?e bli?sza lub dalsza osoba z Twojej rodziny, której ju? nie ma, zostawi?a po sobie spadek w postaci d?ugów, które Ty teraz jeste? zmuszony sp?aci?. Jak wybrn?? z takiej sytuacji? Czy po?yczone pieni?dze w banku, czy u Po?yczkodawcy mo?na odziedziczy??

Niemi?a niespodzianka

S? dwie takie sytuacje, kiedy dowiadujemy si? o d?ugach kogo? z rodziny. Jedn? z nich mo?emy przewidzie?, je?li ta osoba jest nam szczególnie bliska i mamy z ni? kontakt na co dzie? i wiemy, czy bierze po?yczki, czy nie. Druga sytuacja to, kiedy ??cz? nas jedynie wi?zy krwi z wujkiem, cioci?, kuzynem, a o d?ugach dowiadujemy si? wraz z chwil? jego ?mierci.

 

Spadek dziedziczymy nie tylko po najbli?szych cz?onkach rodziny, takich jak dziadkach czy rodzicach, ale równie? po najdalszym w linii kuzynostwie. Dlatego tak odziedziczony d?ug jest najcz??ciej dla nas wielkim zaskoczeniem i niemi?? niespodziank?. Jak to, nie mieli?my kontaktu z nasz? kuzynk? od kilkudziesi?ciu lat, a? tu nagle mamy sp?aca? jej d?ugi?! Du?o osób wypiera t? my?l i twierdzi, ?e to ich nie dotyczy, co niestety, w konsekwencji braku dzia?ania (z?o?enia stosownego o?wiadczenia w postaci aktu notarialnego), prowadzi do dziedziczenia d?ugów.

Jak wygl?da dziedziczenie d?ugów?

D?ugi to inaczej cz??? spadku, który otrzymujemy od osób b?d?cych cz?onkami naszej rodziny. Spadkiem mog? by? zarówno aktywa jak np. mieszkanie czy gotówka oraz pasywa, czyli d?ugi zmar?ego. Niestety nie ma mo?liwo?ci przyj?cia cz??ci spadku jak np. domu, a odrzucenia samych d?ugów np. niesp?aconych po?yczek wraz z odsetkami.
Warunkiem dziedziczenia spadku s? ??cz?ce nas wi?zy krwi, wi?c je?li jeste?my w zwi?zku ma??e?skim, spadek dziedziczy tylko jedna ze stron, ?on? b?d? m??, z którego rodziny jest zmar?y d?u?nik.

 

Na przyk?adzie – jak mo?na odziedziczy? spadek po dawno zapomnianym kuzynie? Umiera kuzyn, czyli syn brata naszego ojca, który pozostawi? w spadku same zobowi?zania finansowe wobec banku czy firm po?yczkowych wraz z odsetkami. Kuzyn by? kawalerem, ale mia? jedno nie?lubne dziecko. Matka dziecka, znaj?c sytuacj? materialn? jego ojca, odrzuci?a przez s?d (dziecko do 18 r. ?.) i notariusza d?ugi po zmar?ym Spadkodawcy. Nast?pni w kolejce s? rodzice zmar?ego, dziadkowie, rodze?stwo rodziców zmar?ego oraz ich dzieci i wnuki, w tym równie? dziecko nienarodzone, którego istnienie u kobiety ci??arnej, w czasie ?mierci Spadkodawcy, jest ju? potwierdzone.

 

Ka?dy kolejno z cz?onków rodziny zmar?ego d?u?nika, otrzymuje równo czas 6 miesi?cy od momentu otrzymania informacji o jego kolejno?ci w dziedziczeniu spadku na z?o?enie o?wiadczenia u notariusza, b?d?cego niepodwa?alnym dokumentem na wy??czenie go z dziedziczenia.

Przyj?cie lub odrzucenie spadku, w tym d?ugów

Spadkobierca ma zawsze dwie, dowolne mo?liwo?ci – mo?e spadek przyj?? w ca?o?ci (przyj?cie proste lub przyj?cie z dobrodziejstwem inwentarza) lub go ca?kowicie odrzuci?. Aby tego dokona?, Spadkobierca musi z?o?y? stosowane o?wiadczenie o przyj?ciu b?d? odrzuceniu spadku, w tym d?ugów, w ci?gu 6 miesi?cy od dnia, w którym dowiedzia? si? powo?aniu do niego. Najcz??ciej termin ten liczony jest od daty, kiedy Spadkobierca otrzyma? informacj? (równie? s?own?) o ?mierci Spadkodawcy. Brak takiego o?wiadczenia w okre?lonym terminie uznawane jest automatycznie za przyj?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli równie? z d?ugami do sp?acenia.

 

O?wiadczenie takie sk?ada si? przed s?dem lub przed notariuszem w formie pisemnej b?d? ustnej. Spadkobierca, który tego dokona? w okre?lonym dla niego czasie pó? roku od terminu dowiedzenia si? o dziedziczeniu, zostaje wy??czony z ca?ej procedury, a dowodem jest dla niego najcz??ciej akt notarialny lub decyzja s?du. Sytuacja nieco si? komplikuj? w przypadku dzieci nieletnich, w których imieniu to rodzice odrzucaj? spadek.

 

Konieczne w tym przypadku jest otrzymanie zgody w postaci wyroku s?du dla nieletnich, w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dopiero, posiadaj?c taki dokument, mo?na uda? si? do notariusza, aby doko?czy? procedur? i z?o?y? o?wiadczenie o odrzuceniu spadku przez dziecko. Wa?ne jest, ?e w ca?ym tym procesie uczestnicz? oboje rodziców, chyba ?e jedno z nich ma ograniczon? w?adz? rodzicielsk?. Równie? ze wzgl?du na ró?ny czas oczekiwania na rozpraw? w s?dzie, okres pó? roku na odrzucenie spadku zostaje zawieszony, a? do momentu otrzymania wyroku.
Po z?o?eniu stosownego o?wiadczenia Spadkobierca jest traktowany tak, jakby nie do?y? momentu otwarcia spadku, a w jego miejsce wchodz? nast?pni zst?pni z rodziny zmar?ego.

D?ugi s? dziedziczne

Niestety, d?ugi nie umieraj? wraz z d?u?nikiem i s? dziedziczone. Przechodz? one jako spadek nie tylko na najbli?sz? rodzin?, która cz?sto zna sytuacj? finansow? zmar?ego i zrzeka si? d?ugów od razu zawczasu, ale równie? na dalszych krewnych, którzy zostaj? zaskoczeni tym faktem.

 

Spadek, w tym d?ugi mo?na odziedziczy? na dwa sposoby – przyj?? ca?o?? po zmar?ym albo z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. W tym drugim przypadku sytuacja komplikuje si?, gdy jest wi?cej Spadkobierców ni? jeden, bo musi wtedy doj?? do spisania inwentarza, a d?ugi (pasywa) sp?aca si? tylko do wysoko?ci aktywów spadku.
Trzeci? opcj? jest ca?kowite zrzekni?cie si? spadku wraz z d?ugami u notariusza lub przed s?dem albo i przed s?dem i u notariusza jak mamy do czynienia z osob? nieletni?.

 

Niezale?nie od rodzaju i wysoko?ci d?ugów – czy to jednorazowy kredyt bankowy na kilkadziesi?t tysi?cy z?otych czy kilka chwilówek na mniejsze kwoty, ka?dy spadek (d?ug) trzeba odrzuci? w okre?lony ?ci?le sposób i okre?lonym terminie 6 miesi?cy.