Czy chwilówki 24h wyp?ac? nam pieni?dze w weekend i nocy?

Tekst ten powsta? w odpowiedzi na liczne pytania osób na forum, które pilnie poszukuj? gotówki od r?ki. Niezale?nie czy jest to weekend czy ?rodek tygodnia i pó?na godzina wieczorna, s? sytuacje kryzysowe, kiedy pieni?dze s? potrzebne od zaraz. Czy s? firmy po?yczkowe oferuj?ce chwilówki, które pracuj? przez 7 dni w tygodniu i noc?? Czy dostan? przelew na konto nawet w sobot? w pó?nych godzinach nocnych? Postaramy si? rozwia? Wasze w?tpliwo?ci na podstawie opinii po?yczkobiorców, którzy byli w podobnej sytuacji.

Chwilówka od r?ki nawet w nocy i weekend

Niestety w wi?kszo?ci przypadków „chwilówki 24h/7dni” to tylko has?o reklamowe pozabankowych firm po?yczkowych. Owszem, prawie wszystkie z nich dzia?aj? dzisiaj ca?odobowo, przyjmuj?c wnioski od klientów, ale ju? kolejne kroki w procesie udzielania po?yczki wymagaj? zaanga?owania pracowników firmy, którzy pracuj? zwykle do godziny 22-giej, cho? czasami te? w weekendy.

 

Drug? spraw? jest obs?uga przelewów przez banki, które zwykle nie pracuj? w weekendy. Je?li nawet uda nam si? przej?? pozytywnie weryfikacj? wniosku w dzie? weekendowy w godzinach pracy danej firmy po?yczkowej, nie gwarantuje to otrzymania pieni?dzy na konto bankowe. Cho? s? i banki, które realizuj? tzw. przelewy ekspresowe np. Blue Cash, równie? w weekendy i to w ci?gu kilku minut.

 

Du?o zale?y od tego, z którego banku korzystamy i czy równie? w weekendy wykonuje on automatyczne ksi?gowanie wewn?trzne, czyli pomi?dzy swoimi kontami np. z mBanku do mBanku czy z PKO do PKO. Wiedz?c zatem z jakiego banku korzysta firma po?yczkowa, istnieje wi?ksze prawdopodobie?stwo otrzymania pilnie potrzebnych pieni?dzy w ci?gu kilku najbli?szych godzin.

 

Jednak w przypadku transakcji wi?kszo?ci banków, przelewy wykonywane s? zwykle 3 razy dziennie w dni powszednie w godzinach pracy instytucji, co niestety z góry wyklucza otrzymanie po?yczki w weekend.

Które firmy dzia?aj? ca?odobowo przez 7 dni w tygodniu?

Jedyne co mamy zagwarantowane jako wnioskuj?cy o po?yczk?, to obs?ug? przez pozabankowe firmy po?yczkowe równie? w weekendy, w godzinach pracy po?yczkodawcy.

 

Najd?u?ej pracuj?c? firm? jest Vivus, który jest czynny w soboty i niedziele od godziny 6-tej do 23-ciej. Pozosta?a wi?kszo?? obs?uguj? swoich klientów g?ównie w godzinach od 8-ej do 22-giej.

 

Lista firm po?yczkowych udzielaj?cych po?yczek w weekendy to m.in.:

Tych firm, które pracuj? tak?e w weekendy, jest znacznie wi?cej, cho? z wi?kszo?ci? z nich mo?na kontaktowa? si? jedynie w soboty i jedynie do godzin tylko po?udniowych.

Gotówka z r?ki do r?ki, nawet w weekend

Wiemy ju?, ?e jest kilkadziesi?t po?yczkodawców, którzy weryfikuj? wnioski i przyznaj? chwilówki nawet w weekend do godziny 23-ciej. Jednak mimo to s? one uzale?nione od godzin pracy banków i ich systemu przelewów, dlatego zwykle musimy poczeka? do poniedzia?ku na pieni?dze przekazane nam drog? elektroniczn?.

 

Ale jest i na to rozwi?zanie. Firma Provident i spotkanie z jej przedstawicielem w domu wnioskuj?cego pilnie o gotówk?, równie? w weekend. ?ledz?c opinie po?yczkobiorców, którzy otrzymali w ten sposób pieni?dze z r?ki do r?ki, warto skorzysta?, je?li rzeczywi?cie nie mamy czasu czeka? do poniedzia?ku na przelew online. Warunkiem jest posiadanie dowodu osobistego i sta?ego dochodu, o który na pewno zapyta odwiedzaj?cy nas przedstawiciel firmy z umow? i potrzebn? nam gotówk?. Co ciekawe, Provident udziela po?yczki równie? osobom ju? zad?u?onym, a d?ug mo?na oddawa? w formie sp?at tygodniowych lub miesi?cznych.

Najwi?ksze prawdopodobie?stwo otrzymania po?yczki w weekend

Odpowiadaj?c na pytania osób szukaj?cych pilnie po?yczki w sobot? lub niedziel?, wszystko zale?y od kilku warunków:

  • Po pierwsze – czy dana firma po?yczkowa pracuje w weekend?
  • Po drugie – czy po?yczkodawca szczegó?owo weryfikuje zdolno?? kredytow? klienta w bazach informacji gospodarczej? Im d?u?szy i z?o?ony proces, tym mniejsze szanse na pozytywn? odpowied? i przelanie gotówki na konto wnioskuj?cego.
  • Po trzecie – czy nasz bank i bank firmy po?yczkowej obs?uguj? w weekendy przelewy ekspresowe np. typu Blue Cash?

Przegl?daj?c dyskusje na forach internetowych, pojawiaj? si? nazwy firm po?yczkowych, które wydaj? decyzj? prawie ?e od r?ki, w ci?gu 15 minut od chwili otrzymania wniosku od klienta, niezale?nie od tego czy jest to sobota czy niedziela, jednak nie w nocy po 23-ciej. W takich przypadkach po?yczona gotówka trafia na konto bankowe klienta, niestety i tak dopiero w pierwszy dzie? roboczy, czyli np. w poniedzia?ek, mimo otrzymania chwilówki w niedziel?. Powoduje to cz?sto niezadowolenie i reklamacje ze strony po?yczkobiorców, którzy naprawd? pilnie potrzebowali pieni?dzy, a otrzymali je dopiero dzie? pó?niej, mimo zapewnie? w reklamie. Dlatego warto zna? podstawowe warunki i w?o?y? nieco wysi?ku zawczasu w rozeznanie si?, które firmy po?yczkowe i banki pracuj? równie? w weekend, zanim b?dziemy pilnie potrzebowa? gotówki od r?ki.