Czy aby otrzyma? po?yczk?, trzeba mie? sta?y dochód?

Je?li potrzebujemy szybko gotówki i nie mamy mo?liwo?ci po?yczenia od rodziny czy znajomych, wybieramy zwykle pomoc w postaci po?yczki chwilówki. Jednak, aby otrzyma? nawet kilkaset z?otych gotówki, trzeba spe?nia? pewne warunki. Po?yczkobiorca musi by? osob? pe?noletni? zamieszkuj?c? na terenie RP, cz?sto jako obywatel polski, posiada? dowód osobisty, konto w banku i numer telefonu. W wi?kszo?ci przypadków powinien tak?e mie? sta?y, comiesi?czny dochód czy to w postaci wynagrodzenia z pracy czy renty lub emerytury. Nie wszyscy jednak spe?niaj? te warunki. Czy osoba bezrobotna ma w ogóle szans? otrzyma? po?yczk?? Które pozabankowe firmy po?yczkowe udzielaj? chwilówek na dowód?

Podstawowe warunki dla osoby staraj?cej si? o po?yczk?

Jest kilka obowi?zkowych punktów, które trzeba spe?ni?, aby w ogóle z?o?y? wniosek o po?yczenie pieni?dzy, dotycz? one – i pierwszej chwilówki i po?yczki na raty. Nale?? do nich:

  • pe?noletnio??, uko?czone 18 lub 20/21 lat (w zale?no?ci od po?yczkodawcy),
  • obywatelstwo polskie,
  • miejsce zamieszkania na terenie RP,
  • posiadanie konta w banku, numeru telefonu i e-mail.

 

Pozosta?e dwa warunki – czy to sta?y dochód czy brak zad?u?enia i obecno?ci w bazach informacji gospodarczej, zale?? ju? bezpo?rednio od samej firmy udzielaj?cej po?yczek pozabankowych.

 

S? tacy po?yczkodawcy, u których posiadanie sta?ego, udokumentowanego za?wiadczeniem z zak?adu pracy w przypadku wynagrodzenia lub z ZUS-u w przypadku renty/emerytury, jest obowi?zkow? pozycj? nie do przeskoczenia. S? jednak i firmy, które udzielaj? po?yczek równie? na sam dowód, bior?c pod uwag? wyp?acalno?? klienta, co wida? w jego historii sp?aty zobowi?za? zweryfikowanej dok?adnie w KRD, BIK, czy ERIF BIG. Dla ostatnich istotne mog? równie? okaza? si? inne ?ród?a dochody jak np. comiesi?czny zasi?ek na dziecko 500+, co nie jest oficjalnie okre?lone, a wychodzi w trakcie rozmów z konsultantem firmy.

Chwilówka na dowód jako jedyna opcja bez dochodu

Na li?cie firm udzielaj?cych po?yczek wy??cznie na dowód znajduj? si? m.in. Vivus, Filarum, Wandoo, NetCredit czy Via SMS.

 

Zagl?daj?c g??biej do jednej z ofert po?yczkobiorców, czytamy jakie inne warunki w zamian za brak sta?ego dochodu, trzeba koniecznie spe?ni?, ?eby otrzyma? chocia?by pierwsz? chwilówk?.

 

Na przyk?adzie firmy Vivus: nale?y by? obywatelem polskim bez ograniczenia czynno?ci prawnych (czyt. nieubezw?asnowolnion?), mie? sta?e miejsce zamieszkania na terenie RP oraz uko?czone 20 lat (maksymalnie 78). Dodatkowo nale?y posiada? zdolno?? kredytow?, brak zad?u?enia i widnienia w bazach informacji gospodarczej – bez tego nie mamy szans na po?yczk?. I oczywi?cie, tak jak w przypadku wszystkich, innych po?yczkodawców – posiada? konto osobiste w banku, numer telefonu oraz adres e-mail. W zwi?zku z tym, ?e Vivus nie wymaga sta?ego dochodu, to w zamian nie mo?na posiada? ?adnej niesp?aconej po?yczki u tego po?yczkodawcy.

 

S? i jeszcze inne warunki, na które zwracaj? uwag? firmy oferuj?ce po?yczki na dowód. Przyk?adowo, je?li nie mamy ani umowy o prac?, ani umowy cywilnoprawnej, ani ?wiadczenia renty czy emerytury, warte uwagi pozostaj? tak?e inne, sta?e i co miesi?czne wp?ywy na nasze konto, takie jak np. zasi?ki od pa?stwa.

 

Jednak niezale?nie od tego w wi?kszo?ci przypadków ?adna osoba zad?u?ona, która nie ma sta?ego dochodu, nie otrzyma po?yczki.

Inne ?ród?a dochodu ni? praca

Zawsze najlepszym i najpewniejszym klientem, zarówno dla banku jak i dla po?yczkodawcy udzielaj?cego chwilówek, pozostanie pracownik – czy to na umow? o prac?, dzie?o czy zlecenie. Jednak w ?yciu bywa ró?nie i bezrobocie mo?e dotkn?? ka?dego z nas z dnia na dzie?. Co wtedy, kiedy nie mo?emy liczy? na pomoc bliskich, a pojawi si? jeszcze dodatkowy kryzys jak np. awaria auta lub problemy ze zdrowiem?

 

W dzisiejszych czasach coraz wi?cej osób korzysta z pomocy pa?stwa. Czy to zasi?ek dla bezrobotnych, program 500 plus na dzieci czy inne ?ród?o comiesi?cznego dofinansowania. Je?li jest to sta?y dochód, to mo?na zaryzykowa? i przedstawi? go jako gwarancj? dla sp?aty po?yczki, o któr? si? ubiegamy. Po?yczkodawcy ró?nie si? do tego odnosz? i wszystko zale?y bezpo?rednio od danej firmy czy uzna taki dochód czy jednak nie.

 

W?a?ciwie oferta po?yczek na dowód bez dochodu dotyczy g?ównie chwilówek i mniejszych kwot do maksymalnie kilku tysi?cy z?otych. ?adna z firm po?yczkowych nie chce podejmowa? ryzyka „w ciemno”, szczególnie kiedy nie mamy gwaranta w postaci sta?ego dochodu na jej sp?at?.

 

Pami?tajmy te?, ?e to g?ównie my jako po?yczkobiorcy ponosimy ca?? odpowiedzialno?? za oddanie d?ugu, niezale?nie z jakich ?róde? finansowych b?dziemy musieli skorzysta?, czy to z zasi?ku czy wynagrodzenia z pracy na czarno, aby go sp?aci?. Dlatego, je?li ju? na etapie sk?adania wniosku wiemy, ?e nie sta? nas aktualnie na zaci?gni?cie po?yczki, warto si? wstrzyma? i poszuka? innych rozwi?za? albo je?li jest to mo?liwe zrezygnowa? z wydatku, na który maj? zosta? przeznaczone po?yczone pieni?dze. W ten sposób unikniemy p?tli zad?u?enia, która mo?e tylko pogorszy? nasz? i tak ju? ci??k? sytuacj? finansow?.