Czego nie robi? wybieraj?c po?yczk? na raty?

Po?yczki online, równie? te w systemie ratalnym, s? tak rozpowszechnionym produktem finansowym, ?e zwykle bywaj? zaci?gane bez g??bszego zastanowienia i dobrej oceny nie tylko swojej zdolno?ci kredytowej, ale równie? i parametrów po?yczki. Taka postawa nie uchroni przed pope?nieniem b??dów, które cz?sto dodatkowo powielane s? wcze?niejszymi do?wiadczeniami. Warto minimalizowa? ryzyko wyst?pienia ewentualnych problemów ze sp?at? po?yczki i wiedzie?, jakich b??dów si? wystrzega?.

Nie ograniczajmy si? tylko do jednej oferty

Decyduj?c si? na wsparcie finansowe w postaci po?yczki ratalnej, trzeba pami?ta?, ?e rynek pozabankowy jest do?? znacznie rozwini?ty i mo?na na nim znale?? naprawd? wiele ró?nych ofert. Wybór pierwszej lepszej po?yczki – bo poleca? j? znajomy lub oferuje tak? kwot?, jaka nas interesuje – nie jest rozs?dnym krokiem. By? mo?e, dzi?ki po?wi?ceniu odrobin? wi?kszej ilo?ci czasu na poszukiwania idealnego po?yczkodawcy, trafimy na korzystniejsz? ofert?, bardziej dopasowan? do naszej sytuacji finansowej lub po prostu ta?sz?. Z pomoc? mo?e przyj?? ranking po?yczkowy lub porównywarka. Szczególnie ta druga opcja jest korzystna w przypadku, gdy w szybki sposób chcemy otrzyma? wiedz? w pigu?ce i zestawi? wszystkie interesuj?ce nas parametry.

Koszty po?yczkowe nie zawsze s? najwa?niejsze

Dla wielu osób najlepsza po?yczka ratalna jest po prostu t? najta?sz?. Dwa proste ruchy na porównywarce po?yczkowej pozwol? na uszeregowanie po?yczek wed?ug ca?kowitych kosztów. Czy to wystarczy, by wybra? t? odpowiedni?? Oczywi?cie, ?e nie, cho? naturalnie wysoko?? op?at po?yczkowych ma znaczenie. Warto jednak zastanowi? si? nad tym, dlaczego koszty s? niskie. Cz?sto bowiem w zamian za ni?sze op?aty firma po?yczkowa b?dzie wymaga? czego? innego – wysokich zarobków lub bardzo dobrej historii kredytowej. W takim przypadku trzeba si? równie? liczy? z tym, ?e wy?sze mog? by? koszty za opó?nienia w sp?acie, a firma po?yczkowa mo?e nie oferowa? przed?u?enia okresu sp?aty, zmiany harmonogramu czy mo?liwo?ci skorzystania z wakacji po?yczkowych. Te parametry równie? s? bardzo wa?ne.

Wybór jak najd?u?szego okresu sp?aty

D?ugi, a nawet bardzo d?ugi okres sp?aty to du?e udogodnienie. Dla wielu po?yczkobiorców oznacza przede wszystkim ni?sz? rat?, która mo?e by? dopasowana do bud?etu domowego. Cho? najbardziej popularne s? po?yczki na 12 oraz 24 miesi?ce, mo?na spotka? si? równie? ze znacznie d?u?szym okresem sp?aty. Znajdziemy go w nast?puj?cych firmach:

Dobrze jest skorzysta? z mo?liwo?ci sp?acania zobowi?zania przez nawet 5 lat, ale takie rozwi?zanie nie jest pozbawione wad. Przede wszystkim, to wieloletnie upo?ledzenie swojej zdolno?ci kredytowej, które mo?e skutecznie pozbawi? mo?liwo?ci skorzystania z innej formy zobowi?zania. Poza tym nikt nie jest w stanie w pe?ni przewidzie? swojej sytuacji finansowej w tak odleg?ej przysz?o?ci, nie mówi?c ju? o tym, ?e wybieraj?c od razu najd?u?szy okres sp?aty, pozbawia si? mo?liwo?ci skorzystania z wyj?cia awaryjnego – np. wyd?u?enia harmonogramu sp?aty.

Ch?? jak najszybszej sp?aty zobowi?zania

Na drugim biegunie le?y ch?? jak najszybszego pozbycia si? balastu w postaci po?yczki i sp?aty zobowi?zania w najmniejszej mo?liwej liczbie rat, nawet je?li b?dzie to wymaga? solidnego „zaci?ni?cia pasa” i nadmiernego oszcz?dzania. Naturalnie ma to swoje plusy – po?yczkobiorca szybko pozb?dzie si? zobowi?zania, a dodatkowo za po?yczk? w takiej samej kwocie zap?aci mniej. Niestety, wysoka rata mo?e by? zbytnim obci??eniem dla miesi?cznego bud?etu i nawet je?li uda si? j? sp?aca? przez pierwsze dwa lub trzy miesi?ce, w kolejnych mo?e si? to nie uda?. Wystarczy bowiem drobne potkni?cie lub niespodziewany, nawet ma?y wydatek, by zacz?? zalega? z p?atno?ci? raty.

Przyk?adowo, po?yczka w wysoko?ci 10 tysi?cy z?otych i okresie sp?aty 12 miesi?cy w Zaplo to rata w wysoko?ci 1371 z?otych, a w firmie Super Grosz – 1336 z?otych. To du?o, zw?aszcza je?li przyj??, ?e 12 miesi?cy nie jest tak krótkim okresem.

Wi?cej gotówki nie zawsze znaczy lepiej

Jedn? z wi?kszych zalet po?yczek na raty jest to, ?e mog? one zaproponowa? znacznie wy?sze kwoty ni? chwilówki. Obecnie w wi?kszo?ci firm mo?emy liczy? na kwoty mieszcz?ce si? w zakresie 10-20 tysi?cy z?otych, bez konieczno?ci zabezpieczania po?yczki. Podobnie jak w przypadku chwilówek, których kwoty mog? by? niewiele ni?sze (np. w firmie Kuki, gdzie dost?pne jest a? 10 tysi?cy z?otych), dobrze jednak rozwa?y? to, czy rzeczywi?cie tak wysoka kwota jest potrzebna. Nie tylko poci?gnie to za sob? wy?sze koszty, ale by? mo?e zmusi tak?e do tego, by finansowanie rozci?gn?? na ca?y dost?pny okres sp?aty – a rata po?yczki i tak b?dzie wzgl?dnie wysoka. Co wi?cej, wysoka kwota po?yczki to równie? i wi?kszy potencjalny d?ug, który zawsze, nawet maj?c dobr? sytuacj? finansow?, trzeba wzi?? pod uwag?.

Nade wszystko kwota po?yczki powinna by? dopasowana do w?asnych potrzeb. S? oczywi?cie sytuacje, w których tak wysoka kwota jest naprawd? potrzebna, ale trzeba bardzo uwa?a? na to, by po?yczki nie bra? na zapas i na zasadzie „mo?e si? przyda”. Oprócz rozs?dku i odpowiedzialno?ci po?yczkobiorc? idealnego powinien jeszcze cechowa? umiar – i dotyczy on zarówno kwoty po?yczki, jej okresu sp?aty, ale te? i ilo?ci zaci?ganych zobowi?za?.