Coraz wi?cej m?odych osób na rynku po?yczek

M?odzi Polacy coraz odwa?niej po?yczaj? pieni?dze. Wed?ug BIK w ci?gu roku przyby?o a? 33 tysi?ce nowych kredytobiorców w wieku 18-24 lat, co stanowi obecnie liczb? oko?o 630 tysi?cy osób z po?yczk? czy kredytem na koncie. Na szcz??cie wi?kszo?? ich zobowi?za? jest sp?acana w terminie i stanowi zaledwie 1% w?ród zad?u?e? Polaków. Na co i po co po?yczaj? m?odzi milenialsi? I czy wywi?zuj? si? ze sp?aty swoich zobowi?za? w terminie? Które po?yczki s? dla nich najlepsze?

Zmiany na rynku finansowym

Jeszcze do niedawna zdecydowan? wi?kszo?? kredytobiorców stanowi?y osoby w ?rednim wieku i starsze, dzisiaj sytuacja ulega nieco zmianie i coraz to m?odsze pokolenia zaczynaj? ju? po?ycza? pieni?dze.

 

W wieku 18-24 lat jest obecnie oko?o 3 mln osób, z czego oko?o 630 tysi?cy stanowi? kredytobiorcy. W porównaniu z ogó?em spo?ecze?stwa, w którym wg GUS z 31,5 mln Polaków, 15,3 mln posiada na swoim k?cie jaki? kredyt b?d? po?yczk?, m?odzi stanowi? zatem ok. 4% w?ród kredytobiorców.

 

Mimo ?e tendencja jest wzrostowa i z roku na rok liczba m?odych po?yczko i kredytobiorców ro?nie (z 597,2 tys. do 630,54 tys. osób) to nadal w do?? powolnym stopniu. Spowodowane jest to mi?dzy innymi tym, ?e wi?kszo??, bo 1/3 m?odych ludzi (w tym studentów) nadal pomieszkuje z rodzicami i zwleka z zamiarem za?o?enia w?asnej rodziny, wi?c ich koszta utrzymania dzi?ki temu, te? s? niewielkie. Jednak do 2025 roku sytuacja ma si? diametralnie zmieni?, bo dzisiejsze pokolenie Y (lata 80-te i 90-te XX wieku) ma wtedy stanowi? a? 75% potencja?u na rynku pracy.

Po jakie kredyty najcz??ciej si?gaj? m?odzi Polacy?

Osoby w wieku 18-24 lat, które w wi?kszo?ci nadal si? edukuj? i dopiero co zaczynaj? przygod? z pierwsz? prac?, ma na swoim koncie ??cznie 1,1 mln kredytów na sum? 7,3 mld z?otych.

 

Najcz??ciej branymi kredytami s? te konsumpcyjne i gotówkowe, w tym równie? po?yczki, co stanowi ok. 68% wszystkich zobowi?za? na 4,7 mld z?otych. Kolejne to linie debetowe na kartach kredytowych – 18% na ??czn? kwot? 221,4 tys. z?otych do sp?acenia oraz karty kredytowe – 12% na kwot? 225,3 tys. z?otych.

 

Je?li natomiast chodzi o ch?? usamodzielnienia si? i pierwsze mieszkanie, to tylko 1% z ogólnej puli kredytów zaci?ganych przez milenialsów, stanowi? kredyty hipoteczne na ??czn? sum? 2,2 mld z?otych.

A jak ze sp?at? zobowi?za? przez m?ode pokolenie?

„Biuro Informacji Kredytowej posiada informacje o wszystkich kredytobiorcach w Polsce, ma te? pe?ne dane o tym jak osoby te radz? sobie z obs?ug? kredytów. Baza BIK pozwala realistycznie pokaza? obiektywny obraz rzeczywisto?ci finansowej m?odych ludzi. Odsetek opó?nianych o 90 dni kredytów konsumpcyjnych m?odych ludzi spad? w minionym roku z 12,5 do 12 proc. i cho? osoby te dopiero zaczynaj? zbiera? do?wiadczenie w ?wiecie finansów, maj? o 1 pkt. proc. wi?cej opó?nianych kredytów konsumpcyjnych ni? reszta sp?acaj?cych” – mówi S?awomir Grzelczak, wiceprezes BIK i prezes BIG InfoMonitor.

 

Zad?u?enie m?odych Polaków utrzymuje si? na poziomie oko?o 5% z przeterminowanymi p?atno?ciami na niewielkie kwoty od 200 z? do maksymalnie 4000 z?, w porównaniu z przeci?tnym d?ugiem doros?ego Polaka, który utrzymuje si? na poziomie ok. 5600 z?otych i dotyczy 8,5% spo?ecze?stwa.

 

Niesp?acane w terminie d?ugi mo?na podzieli? na pozakredytowe, z którymi ma problem ok. 116 tys. osób z m?odego pokolenia, na ?redni? kwot? ok. 3,5 tys. z?otych oraz kredytowe, które dotycz? ok. 76 tys. osób na ?redni? kwot? ok. 6,2 tys. z?otych.

 

Co ciekawe najwi?kszy problem d?ugu dotyczy przeterminowanych op?at za us?ugi telekomunikacyjne, gdzie ponad 35 tys. osób zalega z rachunkami na ??czn? kwot? 94,9 mln z?otych, co stanowi ?rednio na osob? prawie 2700 z?otych zad?u?enia.

 

Drugie miejsce stanowi? d?ugi b?d?ce wynikiem dzia?ania s?du, a dotycz? one ok. 16 tysi?cy osób, z czego ponad 2,5 tysi?ca to osoby niewywi?zuj?ce si? z alimentów, zalegaj?c ?rednio na kwot? ok. 10,4 tys. z?otych.
Pozosta?e zad?u?enia dotycz? zakupów (d?ug na 14,5 mln z?otych) oraz mandatów za jazd? bez biletu ?rodkiem komunikacji publicznej (a? 9 tysi?cy osób zalega na kwot? ok. 11 mln z?otych).

 

Z powy?szego wyra?nie wida?, ?e m?odzi Polacy zdecydowanie wi?ksz? uwag? przywi?zuj? do sp?aty kredytów bankowych, jak np. hipotecznego na mieszkanie ni? mniejszych kwot dotycz?cych bie??cych rachunków czy nabytych gdzie? po drodze mandatów.

Po?yczki dla osób m?odych – najlepsze oferty

Jedno jest pewne, m?ode pokolenie, zwane „igrekami” czy milenialsami, to w przewa?aj?cej wi?kszo?ci osoby, które dopiero co rozpoczynaj? przygod? z doros?ym, samodzielnym ?yciem oraz powa?nymi decyzjami, dotycz?cymi finansów.

 

Osoby w wieku 18-24 lat to przewa?nie studenci, którzy mieszkaj? nadal z rodzicami i rozpoczynaj?cy swoj? pierwsz? prac?. Dlatego nadal tak ma?a cz??? z nich ma zaci?gni?te w bankach kredyty gotówkowe na wi?ksze kwoty kilkudziesi?ciu czy kilkuset tysi?cy z?otych, które mo?na by?oby przeznaczy? na zakup mieszkania czy samochodu. G?ównym powodem takiej sytuacji jest brak zdolno?ci kredytowej, wynikaj?cy z braku sta?ego dochodu i zatrudnienia.

 

Co zatem robi? w sytuacjach nag?ego lub planowanego wydatku, nie posiadaj?c jeszcze oszcz?dno?ci, a potrzebuj?c gotówki np. na wakacyjny wyjazd czy kurs prawo jazdy? Z pomoc? m?odym osobom przychodz? pozabankowe firmy po?yczkowe oferuj?ce pierwsz? chwilówk? za darmo, bez szczegó?owej weryfikacji zdolno?ci finansowej. Do takich firm nale?? m.in. Vivus, Filarum, Extra Portfel, Ale Gotówka, Via SMS. Pe?na lista po?yczek za 0 z?otych na dowód dost?pna jest tutaj >>

 

*Informacje przedstawione w publikacji pochodz? z Rejestru D?u?ników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, dane z ko?ca 2017 roku.