Co zrobi?, je?li wniosek po?yczkowy zosta? odrzucony?

Do?? rozpowszechnione mniemanie o po?yczkach online najcz??ciej dotyczy ich dost?pno?ci dla ró?nych grup spo?ecznych i zawodowych. Wed?ug niektórych opinii otrzyma j? ka?dy, kto tylko si? po ni? zg?osi. Tymczasem przyznawalno?? po?yczek nie jest stuprocentowa – wnioskodawca mo?e spotka? si? z odmow? udzielenia po?yczki niejednokrotnie. To niew?tpliwie przykra sytuacja, która mo?e wynika? z ró?nych przyczyn, ale nie zawsze musi oznacza? dla po?yczkobiorcy sytuacj? bez wyj?cia. Jakie mamy mo?liwo?ci, gdy spotkamy si? z decyzj? odmown??

Dok?adne wype?nienie wniosku po?yczkowego

Odmowa udzielenia po?yczki mo?e wynika? z kwestii formalnych. Przyczyn? mog? by? b??dne dane we wniosku po?yczkowym, wynikaj?ce najcz??ciej ze zwyk?ej pomy?ki lub niedba?ego wype?nienia wniosku. Negatywn? decyzj? po?yczkow? spowoduje równie? niedokonanie weryfikacji po?yczkowej lub u?ycie do tego celu nieswojego konta, przez co dane bankowe nie b?d? zgadza? si? z danymi we wniosku.

Je?eli przyczyn? odmowy by?o niedopatrzenie, jest to przeszkoda bardzo ?atwa do usuni?cia – wystarczy z?o?y? wniosek jeszcze raz, tym razem sprawdzaj?c kilkukrotnie poprawno?? danych. Czasami jednak nale?y odczeka? jaki? czas, gdy znów b?dzie dost?pne z?o?enie wniosku. Przewa?nie taka mo?liwo?? jest dost?pna od razu, ale warto wcze?niej zapozna? si? z praktyk? konkretnej firmy – o tym, po jakim czasie mo?na po raz wtóry wnioskowa? o po?yczk?, pisali?my ju? w artykule „Kiedy mog? z?o?y? kolejny wniosek o po?yczk??”.

Odpowiedzialne po?yczanie przede wszystkim

O odpowiedzialno?ci w kontek?cie po?yczania mówi si? bardzo du?o – najcz??ciej jednak odnosi si? ona do po?yczkobiorcy i skupia na jego mo?liwo?ciach finansowych. Tymczasem propagowaniem odpowiedzialno?ci i etyki moralnej zajmuj? si? tak?e firmy po?yczkowe. Wymaga tego nie tylko pojemny rynek i regulacje prawne, ale równie? przynale?no?ci do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych lub programu Rzetelna Firma. W zwi?zku z tym wi?kszo?? wiod?cych marek, takich jak LendOn, Wonga, Ferratum, czy Filarum (oraz wiele, wiele innych), zbada zdolno?? kredytow? wnioskodawcy i je?eli uzna, ?e nie mo?e on sp?aci? po?yczki lub narazi si? na ruin? finansow?, mo?e, cho? nie musi odmówi? udzielenia po?yczki. Oczywi?cie wymagania firm po?yczkowych s? du?o ni?sze ni? w przypadku banków, ale zdolno?? kredytowa nie jest bez znaczenia. W zwi?zku z tym odmowa mo?e by? spowodowana:

  • bardzo niskimi zarobkami,
  • zad?u?eniem,
  • z?? histori? p?atnicz? (wi?kszo?? firm dopuszcza jednak niewielkie zaleg?o?ci w BIK),
  • wcze?niejszym niesp?aceniem po?yczki w firmie, w której si? po?ycza?o.

W tym wypadku zakres ruchu po?yczkobiorcy jest ograniczony, ale nie w takim stopniu, by uzyskanie po?yczki by?o niemo?liwe. Przyjrzyjmy si? zatem wszystkim mo?liwo?ciom.

Nie w ka?dej firmie uzyskamy decyzj? odmown?

Najlepsz? w swojej prostocie mo?liwo?ci? jest skorzystanie z us?ug innej instytucji. Ka?da z nich ma prawo do tego, by samodzielnie okre?li? warunki udzielania po?yczki – taka sama zdolno?? czy wiarygodno?? kredytowa w jednej firmie nie pozwoli na otrzymanie finansowania, a w innej ju? tak. Aby unikn?? wielokrotnego sk?adania wniosków w ró?nych instytucjach, warto wcze?niej zapozna? si? z tymi wymogami na stronie internetowej firmy lub w porównywarce po?yczkowej zestawiaj?cej zaufane i najkorzystniejsze oferty.

Dobrze jest zwróci? uwag? na kilka szczegó?ów. Je?li mamy z?? histori? p?atnicz?, nale?y zorientowa? si?, które firmy przymykaj? oko na niewielkie zaleg?o?ci w BIK (np. Kuki), a które nie bior? pod uwag? tego rejestru (CreditStar, LendOn, Miloan, Via SMS). Dodatkowo mo?na jeszcze skupi? si? na tzw. po?yczkach bez KRD, inaczej zwanych po?yczkami dla d?u?ników, po?yczkach pod zastaw samochodu (Motopo?yczka, Autokapita?), lub po?yczkach z por?czeniem (Rapida Money).

Co, je?li problemem nie jest zad?u?enie, a niskie dochody? Wyj?ciem z sytuacji mo?e by? wybór po?yczki ratalnej zamiast chwilówki lub po?yczenie ni?szej kwoty.

Po?rednik finansowy sam wybierze najlepsz? po?yczk?

Je?li nie chce si? ?mudnie poszukiwa? po?yczki adekwatnej do swoich mo?liwo?ci finansowych, dobrym krokiem b?dzie wybór internetowego po?rednika po?yczkowego, jakim jest np. firma Credy. Dzi?ki wnikliwej analizie wniosku po?rednik od razu skieruje wniosek do firmy, która z najwi?kszym prawdopodobie?stwem udzieli po?yczki. Dzi?ki temu, firmy specjalizuj?ce si? w po?rednictwie mog? pochwali? si? skuteczno?ci? na poziomie ok. 95%. Niew?tpliw? zalet? jest równie? to, ?e procedura po?yczkowa nie odbiega znacz?co od tej standardowej, stosowanej przez prawie wszystkie instytucje. Niestety, istniej? równie? pewne ograniczenia – po?rednicy zwykle nie bior? pod uwag? dost?pnych kwot po?yczek i okresów sp?aty, a sami ustalaj? maksymalne pu?apy. W firmie Credy klienci mog? na tej zasadzie skorzysta? z chwilówki z wysoko?ci 2000 z?otych z okresem sp?aty nieprzekraczaj?cym 30 dni.

Czasami lepiej nie po?ycza?

Rozczarowanie zwi?zane z negatywn? decyzj? po?yczkow? mo?e sk?oni? do zbyt pochopnych i nieprzemy?lanych decyzji. W wielu sytuacjach powinno jednak da? do my?lenia i spowodowa? g??bsz? analiz? swoich finansów oraz potrzeb. Po bardziej wnikliwym spojrzeniu mo?e bowiem okaza? si?, ?e po?yczka nie jest tak potrzebna, jak wydawa?o si? wcze?niej lub stanowi zbyt du?e ryzyko. Pami?tajmy, ?e pieni?dzmi z po?yczki zwykle cieszymy si? bardzo krótko, a konsekwencje zad?u?enia mog? ci?gn?? si? za po?yczkobiorc? nawet kilka lat.