Chwilówki stacjonarne – jak nie da? si? naci?gn???

Po?yczki online s? dzisiaj jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Ich prostota i ?atwo?? zaci?gni?cia niewymagaj?ca praktycznie ?adnego wysi?ku, zdoby?a powszechne uznanie klientów. S? jednak grupy spo?eczne, które cho? zastanawiaj? si? nad zaci?gni?ciem po?yczki, nie chc? lub nie mog? zrobi? tego przez Internet. S? to przede wszystkim osoby starsze, cz?sto nie posiadaj?ce dost?pu do us?ug internetowych lub nie umiej?ce si? pos?ugiwa? komputerem. Niektórzy preferuj? tak?e kontakt osobisty i wierz? w fachowo?? po?redników, którzy pomog? w wyborze najlepszej oferty. Czy rzeczywi?cie tak b?dzie? I na co nale?y uwa?a??

Po?rednik to nie zawsze fachowiec

Gdy kierujemy si? do po?rednictwa kredytowego lub po?yczkowego, ufamy w to, ?e po drugiej stronie lady znajdzie si? osoba kompetentna, posiadaj?ca rozleg?? wiedz? dotycz?c? wszystkich zagadnie? zwi?zanych z po?yczaniem. Mo?na mniema?, ?e broker przedstawi nam ofert? najlepsz?, a przy okazji wyt?umaczy dok?adnie umow? po?yczkow? i nie narazi nas na niepotrzebne koszty. Tymczasem, cz?sto bywa tak, ?e osoby pracuj?ce w po?rednictwie nie s? ani wykszta?cone kierunkowo, ani te? zbytnio zwi?zane z bran??. Jak wi?c rozró?ni? fachowca od osoby nie ca?kiem wykwalifikowanej?

Cech?, która mo?e wskaza? na profesjonalizm jest to, ?e placówka stacjonarna mo?e zaoferowa? swojemu klientowi bardzo szerok? ofert? po?yczkow?, w?ród której mo?emy znale?? liderów bran?y, b?d?cych jednocze?nie najbardziej rzetelnymi firmami pozabankowymi. Je?eli wi?c dostaniemy do wyboru kilka ofert, a w?ród nich znajd? si? takie jak Vivus, LendOn, czy Wonga, mo?emy si? domy?la?, ?e broker jest pracownikiem nie tylko umiej?tnym, ale te? reprezentuje zaufan? firm? po?rednicz?c?. Z czego to wynika? Po?rednik nie mo?e dowolnie przedstawia? klientom ofert wybranych firm i zawiera? w ich imieniu umów po?yczkowych. Aby to mog?o nast?pi?, potrzebna jest wcze?niejsza umowa z konkretn? firm?. Oczywistym jest, ?e po?rednik niefachowy lub budz?cy jakiekolwiek wyja?nienia nie ma szans na wspó?prac? z du?? firm?, która kolaboracji z nierzetelnym kontrahentem b?dzie unika?a. Profesjonalny po?rednik b?dzie równie? w stanie zapewni? swoim klientom korzystne warunki wynikaj?ce b?d? to z kontaktu z tanim po?yczkodawc?, b?d? z wynegocjowaniem lepszych warunków wspó?pracy.

Niezale?no?? po?rednika? Nie zawsze to oczywisto??

Kolejn? wa?n? kwesti? jest wzi?cie pod uwag? tego, ?e po?rednik zarabia na sprzeda?y produktów, a wi?c b?dzie mu zale?a?o na tym, by sprzeda? jak najwi?cej tych najbardziej korzystnych dla siebie, nie za? dla klienta. W zale?no?ci od tego jak b?d? wygl?da?y umowy wspó?pracy, mo?e on proponowa? klientom po?yczki jednej firmy. Owszem, mo?e zdarzy? si? tak, ?e broker zaproponuje kilka ofert ró?nych marek, ale w praktyce wszystkie mog? nale?e? do tego samego w?a?ciciela i jedynie wyst?powa? pod ró?nymi nazwami. Nie w ka?dym przypadku b?dzie to op?acalne dla klienta, który w ten sposób mo?e narazi? si? na zdecydowanie wy?sze kwoty prowizji. Na szcz??cie, coraz cz??ciej s?yszy si? g?osy, ?eby jak najszybciej t? kwesti? uregulowa?. Przeciw takiemu post?powaniu protestuj? nie tylko organizacje konsumenckie, ale równie? i firmy po?yczkowe, które nie chc? by? kojarzone z tego typu praktykami.

P?acimy podwójnie

Za komfort zaci?gni?cia po?yczki „twarz? w twarz” niestety trzeba p?aci? dodatkowo. Koszty odmienne od tych proponowanych przez po?yczki online b?d? wynika? z dwóch powodów. Po pierwsze, po?rednictwo podpisuje umow? z firm? po?yczkow? nie na warunkach standardowych, a na takich ustal? mi?dzy sob? w trakcie negocjacji. Tak wi?c oferta jednej firmy b?dzie inna w internecie, a inna stacjonarnie. Po drugie, celem dzia?alno?ci po?rednictwa jest zarobek, wi?c trzeba si? tak?e liczy? z tym, ?e poniesie si? dodatkowe koszty prowizji dla brokera. Trzeba te? pami?ta? o tym, ?e nie zawsze jest ona ujawniana. Po zestawieniu dost?pnych po?yczek za pomoc? porównywarki po?yczkowej, mo?e okaza? si?, ?e oferty online s? znacznie bardziej korzystne.

Po?yczki online dost?pne tak?e stacjonarnie

Pragn?c zapozna? si? z ofert? po?yczkow? stacjonarnie, nie zawsze trzeba korzysta? z us?ug po?rednika. Niektóre z firm po?yczkowych posiadaj? w?asne oddzia?y – tak np. dzia?a marka KredytOK lub najbardziej znany (a przez to tak?e zaufany) Provident. Takie firmy posiadaj? swoje strony internetowe, a tak?e jest mo?liwo?? sprawdzenia rzetelno?ci i uczciwo?ci ich dzia?alno?ci poprzez sprawdzenie rejestru KRS czy wpisu do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych.

Po?yczki z obs?ug? domow? alternatyw? dla po?yczek przez po?rednika

Oczywi?cie, nie brakuje naprawd? uczciwych po?redników, a nawet mo?na powiedzie?, ?e takich jest na polskim rynku wi?kszo??. Przeci?tnemu klientowi, zanim nie nabierze wprawy, mo?e by? jednak trudno odró?ni? jedne od drugich lub jego dost?p do nich mo?e by? ograniczony np. ze wzgl?du na miejsce zamieszkania. Mo?na jednak skorzysta? z po?yczek quasi-stacjonarnych, czyli takich z obs?ug? domow?. Na polskim rynku najwi?kszym powa?aniem cieszy si? obecnie firma Provident, która oferuje ca?o?ciow? obs?ug? w domu klienta: podpisanie umowy, wyp?at? pieni?dzy i sp?at? po?yczki. Taka forma b?dzie jeszcze bardziej komfortowa dla klienta – nie tylko osobi?cie wyja?ni wszystkie swoje w?tpliwo?ci, ale równie? „na swoim terenie” poczuje si? pewniej.