Chwilówki z najni?szym RRSO

Analizuj?c koszty chwilówki, wiele osób zwraca uwag? przede wszystkim na jej oprocentowanie. To spory b??d. Warto?ci?, która precyzyjnie okre?li, ile w praktyce zap?acisz za po?yczone pieni?dze jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W artykule rozszyfrujemy ten tajemniczy skrót. Podpowiemy tak?e, gdzie szuka? chwilówek z najni?szym RRSO.

Jednym z kluczowych czynników, które wp?ywaj? na wybór konkretnej po?yczki, jest jej koszt. Warto wiedzie? jednak, ?e ca?kowity koszt po?yczenia pieni?dzy nie jest tym samym, co oprocentowanie po?yczki.

Oprocentowanie a ca?kowity koszt po?yczki

Na ca?kowity koszt chwilówki sk?ada si? z regu?y kilka elementów. W przypadku po?yczek pozabankowych b?d? to:
• odsetki,
• prowizja,
• op?ata przygotowawcza,
• op?ata za obs?ug? domow? (w przypadku po?yczek z obs?ug? domow?),
• ewentualne ubezpieczenie.

Wybór po?yczki jedynie na podstawie jej oprocentowanie oka?e si? wi?c spor? gaf?. Zw?aszcza bior?c pod uwag? fakt, ?e w wi?kszo?ci firm po?yczkowych wysoko?? odsetek kszta?tuje si? na podobnym poziomie. Ich maksymaln? wysoko?? reguluje bowiem prawo.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy antylichwiarskiej maksymalna wysoko?? odsetek w stosunku rocznym nie mo?e przekroczy? dwukrotno?ci odsetek ustawowych (zgodnie z art. 359 § 2 i 2 ze zn. 1 kodeksu cywilnego). Odsetki ustawowe równe s? wysoko?ci sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych (tj. 5%). W praktyce oznacza to, ?e odsetki za udzielenie chwilówki nie mog? by? wy?sze ni? 10 proc. w skali roku.

RRSO – sprawd?, ile zap?acisz za po?yczone pieni?dze

Je?li chcesz wiedzie?, ile tak naprawd? zap?acisz za po?yczone pieni?dze, zwró? uwag? na warto?? RRSO, czyli rzeczywist? roczn? stop? oprocentowania po?yczki. RRSO zawiera w sobie nie tylko odsetki, ale równie? wszystkie inne op?aty, zwi?zane z udzieleniem finansowania – prowizj?, ewentualne koszty obs?ugi domowej czy ubezpieczenia. Im ni?sze RRSO, tym ta?sza po?yczka.

Wysokie RRSO po?yczek pozabankowych

Warto?ci RRSO chwilówek s? z regu?y zdecydowanie wy?sze ni? te, okre?laj?ce koszty po?yczek bankowych. Przyczyn? takiego stanu rzeczy nie s? jednak tylko i wy??cznie wy?sze op?aty. Pami?taj, ?e RRSO okre?la koszt finansowania w skali roku. Pozabankowe po?yczki krótkoterminowe (w przeciwie?stwie do po?yczek bankowych) to produkty z okresem sp?aty do 30 (lub 60) dni. W takim przypadku RRSO ju? z zasady oka?e si? zdecydowanie wy?sze. Aby analiza warto?ci RRSO okaza?a si? precyzyjna i wiarygodna, zestawiaj ze sob? jedynie produkty o tym samym okresie sp?aty (np. chwilówki na 30 dni czy po?yczki ratalne na 12 miesi?cy).

Po?yczki z najni?szym RRSO

Wbrew obiegowej opinii, popularne chwilówki wcale nie musz? by? drogie. Cho? trudno w to uwierzy?, na rynku istnieje sporo po?yczek z RRSO 0%. Niemo?liwe? A jednak. Zerowe RRSO posiadaj? darmowe chwilówki, których udziela obecnie a? kilkadziesi?t serwisów. Si?gaj?c po darmow? po?yczk?, nie zap?acisz odsetek, prowizji, ubezpieczenia oraz ?adnych innych op?at oko?opo?yczkowych. Po?yczaj?c 1000 z?, dok?adnie tyle samo b?dziesz musia? zwróci? po?yczkodawcy. Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowa splata zobowi?zania. Je?li chcesz unikn?? dodatkowych kosztów, upewnij si?, ?e w ci?gu 30 (lub 60 dni) zdo?asz zgromadzi? ca?? potrzebn? do sp?aty kwot?.

Darmowe chwilówki dla nowych klientów

Darmowe po?yczki zosta?y stworzone specjalnie z my?l? o nowych klientach. Celem ich udzielania jest przyci?gni?cie (i zatrzymanie) jak najwi?kszej liczby po?yczkobiorców. Cho? instytucje finansowe nie zarabiaj? bezpo?rednio na udzielaniu chwilówek za 0 z?, istotnym ?ród?em zysków staj? si? dla nich stali klienci. Np. ci, którzy po sp?acie pierwszej darmowej po?yczki si?gn? po kolejn? – oprocentowan? w standardowy sposób.

W zale?no?ci od firmy b?dziesz móg? po?yczy? za darmo od 100 a? do 6000 z?. Pami?taj, ?e kwoty darmowych chwilówek w ka?dej z firm mog? ulega? zmianie. Cz?sto zdarza si?, ?e wychodz?c naprzeciw potrzebom swoich klientów, serwis decyduje si? na podwy?szenie darmowe limitu. Czasem – z istotnych dla siebie przyczyn – ca?kiem rezygnuje z udzielania darmowego finansowania. Zanim si?gniesz po chwilówk? za 0 z?, upewnij si? wi?c, ?e taki produkt finansowy (w interesuj?cej Ci? kwocie) wci?? jest dost?pny w ofercie wybranej firmy.

?atwo po?yczy?, trudniej sp?aci?

Mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo przyci?ga do firm po?yczkowych wielu klientów, spragnionych taniej gotówki. Niestety, wielu z nich podejmuje decyzje o zaci?gni?ciu finansowania nieodpowiedzialnie i zbyt pochopnie. Kieruj?c si? impulsem i potrzeb? chwili, tacy klienci zaci?gaj? po?yczki, na które zwyczajnie ich nie sta?. Zgromadzenie kilku tysi?cy, a nawet kilkuset z?otych w ci?gu 30 dni nie zawsze jest bowiem zadaniem prostym. Zw?aszcza dla osób, które ?yj? od pierwszego do pierwszego, a ich bud?et jest bardzo napi?ty.

Nie wszyscy wiedz?, ?e w przypadku opó?nienia w sp?acie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki i obci??y? po?yczkobiorc? standardowymi op?atami oko?opo?yczkowymi. Przed?u?aj?ce si? opó?nienie mo?e skutkowa? tak?e naliczeniem odsetek, procedur? windykacyjn?, a w skrajnych przypadkach skierowaniem sprawy na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego.