Chwilówki – kiedy grozi nam komornik?

?atwo wzi??, trudniej odda? – tak te? jest w przypadku chwilówek i innych szybkich oraz ?atwych sposobów na po?yczenie pieni?dzy. G?ówn? zasad?, aby nie popa?? w spiral? zad?u?enia, jest sp?ata zobowi?za? finansowych w terminie. Tym bardziej ?e w przypadku po?yczek krótkoterminowych, koszty ich przed?u?enia s? spore i mog? tylko pogorszy? nasz? sytuacj?. Co zrobi?, je?li jest ju? za pó?no i d?ug poszed? dalej? Kiedy grozi nam windykacja, a kiedy komornik? Poznaj ró?nice i sposoby, które mog? uratowa? Ci? przed powa?nymi konsekwencjami braku sp?aty zobowi?za?.

Konsekwencje niesp?acenia chwilówki w terminie

Pierwsza chwilówka za darmo jest mo?liwa tylko wtedy, kiedy oddamy j? zwykle w terminie 30 lub 60 dni. Po przekroczeniu tego czasu na sp?at?, zaczyna pojawia? si? problem, który – gdy go zaniedbamy – mo?e szybko zrujnowa? nas finansowo. Pami?tajmy jednak, ?e w przypadku trudno?ci finansowych, mo?emy stara? si? u po?yczkodawcy o przed?u?enie terminu p?atno?ci, co owszem b?dzie wi?za?o si? z dodatkowym kosztem, ale jest o wiele bardziej bezpieczne i op?acalne ni? unikanie sp?aty d?ugu.

 

We?my dla przyk?adu firm? Vivus, która w przypadku nieterminowo?ci w oddaniu pieni?dzy po?yczkodawcy, nawet niewielkiej kwoty chwilówki, podejmuje nast?puj?ce kroki:

    • automatyczne naliczanie odsetek za czas opó?nienia w sp?acie w wysoko?ci 14% w skali roku,
    • rozpocz?cie procesu windykacji poprzez kontakt telefoniczny oraz listowne i SMS-owe, odp?atne monity,
    • przekazanie informacji o zad?u?eniu do Biur Informacji Gospodarczej, co zmniejsza znacz?co zdolno?? kredytow? po?yczkobiorcy,
    • prawo do dochodzenia zwrotu po?yczki na drodze post?powania s?dowego i w efekcie egzekucja komornicza.

Pozosta?e firmy udzielaj?ce pozabankowo po?yczek, stosuj? jeszcze dodatkowo inne sposoby na odzyskanie d?ugu jak np. windykacj? terenow? (m.in. Lendon, Provident) czy cesj? wierzytelno?ci na podmiot trzeci.

Kiedy rozpoczyna si? windykacja d?ugu?

Pierwsze kroki w odzyskiwaniu d?ugu nast?puj? bardzo szybko, bo ju? po kilku dniach od braku sp?aty chwilówki w terminie. Ca?y proces windykacji zaczyna si? zwykle niewinnie od delikatnych upomnie? i monitów drog? SMS-ow? lub mailow?. Po bardziej ju? inwazyjne dla po?yczkobiorcy – telefony od wierzyciela czy listy polecone, które nawet po dwukrotnym odrzuceniu, uwa?ane s? za przyj?te.

 

Ka?de dzia?anie windykacyjne, a jest ich przewa?nie wi?cej ni? jedno, powi?kszaj? d?ug wobec po?yczkodawcy. Dlatego im szybciej sp?acimy d?ug, tym lepiej i tym mniejsze koszty post?powania windykacyjnego zap?acimy. Dodatkow? zalet? „dogadania si?” na pocz?tkowym etapie w opó?nieniu w sp?acie po?yczki, jest mo?liwo?? jej roz?o?enia na raty lub innego korzystnego dla klienta rozwi?zania. Pó?niej jest tylko gorzej.

 

Je?eli wszelkie ponaglenia i monity nie przynios?y rezultatu, po?yczkodawca przekazuje spraw? dalej – albo do dalszej windykacji w dziale swojej firmy albo do zewn?trznej firmy windykacyjnej, co generuje ju? du?o wi?ksza koszta.

 

W mi?dzyczasie dane d?u?nika trafiaj? do rejestrów biur informacji gospodarczej, takich jak BIK, KRD, ERIF BIG czy BIG InfoMonitor S.A.

Ostateczno??, czyli egzekucja komornicza mienia

Po bezskutecznej windykacji – czy to wewn?trznej w firmie wierzyciela, czy zleconej na zewn?trz, sprawa zad?u?enia trafia do s?du i dotyczy to ka?dego, niesp?aconego zobowi?zania na minimum 200 z?otych.

 

W czasie post?powania s?d sprawdza zasadno?? d?ugu, sytuacj? d?u?nika i je?eli uzna zasadno?? roszcze? wierzyciela, wzywa go jeszcze raz do sp?aty zad?u?enia. Kiedy to nie nast?pi, kolejnym krokiem jest wystawienie tytu?u egzekucyjnego, który po miesi?cu uzyskuje klauzul? wykonalno?ci i jest przekazywany w r?ce komornika. O ca?y tym procesie, osoba zad?u?ona zostaje poinformowana oficjalnym pismem z s?du.

 

Co dalej? I jak wygl?da egzekucja komornicza? W wi?kszo?ci zale?y to od samego komornika, z którym przyjdzie nam mie? do czynienia. Komornik, na podstawie informacji dotycz?cych posiadanego przez d?u?nika maj?tku, ma prawo do jego zaj?cia w celu sp?aty d?ugu. Do maj?tku zaliczaj? si? zarówno nieruchomo?ci – dom czy mieszkanie, jak i ruchomo?ci – samochód, sprz?t elektroniczny, meble itp. Co wi?cej, egzekucji podlega równie? pensja osoby zad?u?onej czy inny, sta?y dochód jak np. renta czy emerytura, na szcz??cie tylko do 25% wysoko?ci minimalnego ?wiadczenia.

 

Co jest jeszcze istotne przy egzekucji komorniczej, ?e to g?ównie wierzyciel decyduje, który maj?tek d?u?nika zabra?. Z licytacji komorniczej wy??czone s? natomiast przedmioty codziennego u?ytku, bielizna, po?ciel, ksi??ki, sprz?t rehabilitacyjny czy sprz?t potrzebny do wykonywania pracy.

 

Z drugiej strony, ukrywanie przez d?u?nika maj?tku powoduje kolejne, powa?ne konsekwencje w postaci nawet kary wi?zienia – przepis art. 300 Kodeksu karnego:

 

§ 1. Kto, w razie gro??cej mu niewyp?acalno?ci lub upad?o?ci, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ?e usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi?cie lub pozornie obci??a albo uszkadza sk?adniki swojego maj?tku, podlega karze pozbawienia wolno?ci do lat 3.

 

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia s?du lub innego organu pa?stwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ?e usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywi?cie lub pozornie obci??a albo uszkadza sk?adniki swojego maj?tku zaj?te lub zagro?one zaj?ciem, b?d? usuwa znaki zaj?cia, podlega karze pozbawienia wolno?ci od 3 miesi?cy do lat 5”.

 

Odpowiadaj?c na pytanie tytu?owe – kiedy grozi nam komornik? Sprawa jest do?? prosta i oczywista. Za ka?de, niesp?acone zobowi?zanie finansowe w wysoko?ci 200 z?otych mo?emy odpowiada? przed s?dem, który w efekcie mo?e wyda? tytu? do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Wtedy nie tylko stracimy maj?tek czy ?rodki do ?ycia w postaci dochodu, ale równie? mo?e grozi? nam wi?zienie za ukrywanie mienia. Na szcz??cie mo?na takich sytuacji unikn??, próbuj?c ju? zawczasu negocjowa? sp?at? zad?u?enia w firmie po?yczkowej, co przynosi najlepszy, mo?liwy skutek.