Chwilówki d?ugoterminowe – jakie firmy po?yczaj? na najd?u?szy okres?

Darmowe chwilówki, bez odsetek i op?at prowizyjnych, znajduj? si? w ofercie wszystkich firm udost?pniaj?cych po?yczki online. „Pierwsza po?yczka za darmo” sta?o si? ju? niemal?e has?em przewodnim pozabankowych firm po?yczkowych. Najcz??ciej takie po?yczki dost?pne s? na miesi?c, co raczej wyczerpuje definicj? po?yczek krótkoterminowych. A co, je?li te 30 dni to za ma?o?

Potrzebuj? po?yczki na d?u?ej…

Chwilówki na 45 lub 60 dni s? niezaprzeczalnym udogodnieniem dla klienta. Taka sama (a czasem nawet i wi?ksza) kwota do oddania w ci?gu nawet dwukrotnie d?u?szego czasu? Nic, tylko korzysta?. Trzeba zdawa? sobie oczywi?cie spraw? z tego, ?e jest to do?? oczywista kolejna strategia marketingowa firm po?yczkowych, która wynik?a z pewnego rodzaju rewolucji po?yczkowej w naszym kraju. Wi?kszo?? firm oferuje ju? chwilówki na dowód, chwilówki bez za?wiadcze?, a nawet chwilówki bez BIK i dla zad?u?onych. Naturaln? kolej? rzeczy zosta?o wi?c wprowadzenie kolejnej rzeczy, która przyci?gn??aby klientów.

 

Czy trzeba obawia? si?, ?e to sytuacja typu „co? za co?”? Raczej nie, o ile po?ycza si? z g?ow? i jest si? pewnym, ?e po?yczk? si? sp?aci. D?u?szy termin sp?aty dotyczy równie? po?yczek pierwszych, czyli darmowych. Je?eli sp?acone b?d? w terminie, czyli zgodnie z umow?, klient nie straci nic, a zyska troch? wi?cej swobody finansowej. Je?eli za? tego nie zrobi – b?dzie musia? ponie?? nie tylko  koszty karne, ale tak?e i standardowe koszty po?yczki, które b?d? tym wi?ksze im d?u?szy okres sp?aty – to oczywiste, ?e chwilówka d?ugoterminowa b?dzie w tym wypadku dro?sza ni? ta 30-dniowa. Ale te koszty dotycz? tylko niesumiennych klientów, a po?yczaj?cy odpowiedzialnie klient nie ma si? czego obawia?.

 

Warto tutaj zaznaczy? tak?e, ?e op?aty pozaodsetkowe, najcz??ciej prowizja, nie zwi?ksz? si? znacznie w przypadku chwilówki p?atnej. Dzi?ki ustawie antylichwiarskiej nie mog? one przekroczy? maksymalnego poziomu i w tym wypadku, nie ma mo?liwo?ci, by zosta?y one podniesione do niebotycznych rozmiarów.

…gdzie mog? tak? dosta??

Wszystkie przedstawione chwilówki d?ugoterminowe nie wymagaj? ?adnych dodatkowych formalno?ci i mo?na je uzyska? w taki sam, w?a?ciwie ju? ustandaryzowany sposób. Dobr? wiadomo?ci? jest równie? fakt, i? takie chwilówki oferowane s? g?ównie przez firmy, które mog? sobie na to pozwoli? bez uszczerbku dla swoich finansów – firmy du?e, pewne i b?d?ce sta?ymi bywalcami rankingów chwilówek. Idzie wi?c za tym pewna jako??.

 

Jakie firmy udzielaj? najlepszych chwilówek na wi?cej ni? 30 dni?

  • LendOn – w tym wypadku mo?na po?yczy? na 45 dni, bez wzgl?du na to, czy jest to po?yczka pierwsza czy kolejna. Dodatkowo, LendOn dopuszcza tak?e mo?liwo?? od?o?enia sp?aty po?yczki o 10, 20 lub 30 dni.
  • ExtraPortfel – ta firma równie? oferuje chwilówki na 45 dni, gdzie przy pierwszej chwilówce po?yczymy a? 2000 z?otych. W po??czeniu z okresem sp?aty nie musi to stanowi? obci??enia miesi?cznego bud?etu.
  • MoneyMan – chwilówka w MoneyMan to a? 61 dni na oddanie pieni?dzy wyst?puj?cy w dwóch pakietach START i SUPER START skierowanych odpowiednio do nowych i sta?ych klientów.
  • Szybka Gotówka – to absolutny rekordzista, je?li chodzi o termin sp?aty. Nowi klienci, po?yczaj?c 6000 z?otych, mog? odda? j? po 60 dniach, za? stali – po 65. W razie dalszych problemów ze sp?at?, mo?na skorzysta? z refinansowania chwilówki w Szybka Gotówka.
  • Wonga – ta firma jest zdecydowanie liderem zaufania, je?li chodzi o szybkie po?yczki online. Nie wa?ne, czy jeste?my nowymi klientami czy ju? tam po?yczali?my, mo?emy odda? pieni?dze po 60 dniach, po?yczaj?c 1500 lub 2500 z?otych. Koszt pierwszej po?yczki to jedynie 10 z?otych.
  • Szybka Moneta – firma oferuje po?yczk? w maksymalnej wysoko?ci 2100 z?otych z okresem sp?aty 61 dni. Po?yczka ta nie jest niestety darmowa, ale posiada na prawd? atrakcyjne warunki. Kwota, któr? po?yczamy, nie zale?y od tego czy jeste?my nowymi klientami czy nie.

Warto czy nie warto?

Zalety skorzystania z chwilówki na wi?cej ni? 30 dni s? jasne. To przede wszystkim mniejsze ryzyko tego, ?e po?yczki z jakiego? powodu nie uda si? sp?aci?, a przez to mo?na unikn?? negatywnych konsekwencji braku sp?aty. Jest to wi?c doskona?e rozwi?zanie dla tych, którzy maj? bardziej lub mniej napi?ty bud?et miesi?czny i, cho? potrzebuj? pieni?dzy, zdaj? sobie spraw? z tego, ?e nie dadz? rady wcisn?? do tego bud?etu jeszcze sp?aty po?yczki. Zapewnia to te? wi?ksz? stabilno?? finansow?, mo?liwo?? lepszego rozplanowania wydatków i poczucie bezpiecze?stwa, bez poczucia ?ycia „z no?em na gardle”.

S? jakie? powody przemawiaj?ce przeciwko takim po?yczkom? Có?, s?, ale zale?? od indywidualnego podej?cia klienta.  Zdarza si?, ze w niektórych przypadkach wyst?puje pewne rozlu?nienie spowodowane odleg?o?ci? terminu sp?aty. Bliski termin sp?aty mo?e za? zadzia?a? mobilizuj?co i wymóc planowanie wydatków. Ka?dy po?yczkobiorca powinien jednak zdawa? sobie spraw? z konsekwencji niesp?acenia po?yczki jeszcze przed jej zaci?gni?ciem i zastanowi? si?, czy po?yczone pieni?dze nie poprowadz? w ko?cu do spirali zad?u?enia.