Chwilówki bez BIK

Jedn? z kluczowych zalet pozabankowych instytucji finansowych jest otwarto?? na potrzeby mniej wiarygodnych klientów. Popularn? chwilówk? mo?e otrzyma? osoba bardzo m?oda, dojrza?a, pozyskuj?ca dochody z niestandardowych ?róde?, a nawet… bezrobotna. Do kieszeni firm po?yczkowych z powodzeniem si?gaj? równie? osoby, posiadaj?ce negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej.

Czym jest BIK?

Wbrew obiegowej opinii BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej nie jest kolejnym rejestrem d?u?ników. Instytucja ta zbiera, gromadzi i udost?pnia informacje na temat opó?nie? oraz terminowo sp?acanych rat kredytów i po?yczek. Nie wszyscy wiedz?, ?e a? 90 proc. zgromadzonych w BIK-u informacji to informacje pozytywne! Je?li sp?acasz swoje zobowi?zania w terminie, istnieje ogromna szansa, ?e Twoja historia kredytowa jest wzorcowa. Je?li posiadasz d?ugie opó?nienia w regulowaniu rat, mo?esz mie? powa?ne k?opoty. Takie zaleg?o?ci przek?adaj? si? bowiem na pogorszenie historii kredytowej. A to istotnie wp?ywa na obni?enie wiarygodno?ci w oczach banków i firm po?yczkowych.

Po?yczki bez BIK — banki a firmy po?yczkowe

Osoby, które na skutek nietrafionych decyzji finansowych zmagaj? si? z niskim scoringiem i negatywn? histori? kredytow? w BIK-u, maj? w?a?ciwie zerowe szanse na po?yczenie pieni?dzy w banku. Dla banków ?atka „spó?nialskiego kredytobiorcy” stanowi zbyt du?e ryzyko i ju? na wst?pie przekre?la szanse na wymarzony kredyt. Dzi?ki firmom po?yczkowym, wykazuj?cym zdecydowanie bardziej liberalne podej?cie, osoby „skre?lone przez banki” maj? szans? na pozyskanie dodatkowych ?rodków. Szybko, wygodnie i bez formalno?ci.

Po?yczka bez BIK — nie we wszystkich firmach

Warto doda? tutaj, ?e nie wszyscy po?yczkodawcy udziel? chwilówki osobie, posiadaj?cej negatywn? histori? w BIK-u. Sposób badania zdolno?ci kredytowej oraz okre?lenie poziomu ryzyka, jaki mo?e zaakceptowa? dana firma, s? unikalne dla ka?dej z nich oraz zale?ne od wewn?trznych regulacji. Je?li zale?y Ci na tym, aby po?yczy? pieni?dze pomimo niskiego scoringu, nie wybieraj „pierwszego lepszego” serwisu. Kluczem do sukcesu jest tu znalezienie podmiotu, który weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty, nie zagl?da do rejestrów BIK-u lub nie uzale?nia swojej decyzji od pozyskanych informacji. Czasem zdarza si? bowiem, ?e cho? firma po?yczkowa weryfikuje BIK, negatywna historia kredytowa nie oznacza automatycznie odmownej decyzji. Najszybszym i najprostszym sposobem na znalezienie firmy, która udzieli po?yczki pomimo niskiej oceny punktowej, jest analiza stworzonego przez nas zestawienia. Wszystkie serwisy, które obejmuje to wiarygodne, dzia?aj?ce zgodnie z prawem podmioty, gwarantuj?ce wysok? jako?? us?ug.

Po?yczka bez BIK — nie dla najbardziej zad?u?onych

Je?li jeste? osob? zad?u?ona, która oprócz negatywnej historii kredytowej zmaga si? równie? z egzekucj? komornicz?, Twoje szanse na pozyskanie po?yczki bez BIK-u s? bardzo ma?e. Firmy udzielaj?ce chwilówek osobom z niskim scoringiem akceptuj? jedynie okre?lony (cz?sto stosunkowo niewielki) poziom ryzyka. Po?yczenie pieni?dzy osobie z du?ym zad?u?eniem nie b?dzie wi?c mo?liwe. W takim przypadku najlepszym rozwi?zaniem b?dzie znalezienie po?yczkodawcy, który udziela chwilówek z zaj?ciem komorniczym. Zestawienie firm, które po?ycz? pieni?dze osobom z komornikiem, znajdziesz tutaj.

Po?yczki bez BIK — co jeszcze warto wiedzie??

Tak?e dla firm po?yczkowych osoby posiadaj?ce negatywn? histori? kredytow? ju? „na starcie” s? mniej wiarygodne. Idealnie, je?li mniejsza wiarygodno?? podyktowana niskim scoringiem jest równowa?ona przez inne czynniki. Jakie? Mo?e by? to np. stabilne ?ród?o dochodów, wysokie zarobki, d?ugi sta? pracy u danego pracodawcy, czy brak wpisów w rejestrach d?u?ników. Analizuj?c zdolno?? do sp?aty, po?yczkodawcy bior? pod uwag? bowiem a? kilkana?cie ró?nych czynników. A te sk?adaj? si? na ogólny obraz wnioskuj?cego, decyduj?cy o jego wiarygodno?ci i co za tym idzie zdolno?ci do sp?aty.