Chwilówka podobna do Via SMS – po?yczka za darmo na 1000 z?

 

Chcesz zaci?gn?? darmow? chwilówk? w wysoko?ci 1000 z?? Dzi? podpowiemy Ci którego po?yczkodawc? wybra?, aby otrzyma? pieni?dze szybko i bez dodatkowych formalno?ci.

Darmow? chwilówk? w wysoko?ci 1000 z? mo?esz otrzyma? w kilkunastu firmach po?yczkowych.
Jedn? z nich jest ViaSMS – polski oddzia? mi?dzynarodowej grupy finansowej Via SMS Group, która dzia?a od 2009 roku w 7 krajach europejskich.

 

Chwilówka w ViaSMS

ViaSMS oferuje klientom krótkoterminowe po?yczki w wysoko?ci od 100 do 4000 z?.
Je?li b?dzie to Twoja pierwsza chwilówka w ViaSMS, mo?esz otrzyma? a? 1500 z? zupe?nie za darmo. Jedyn? op?at?, jak? b?dziesz musia? ponie?? jest op?ata weryfikacyjna w wysoko?ci 1 grosza.

 

Dla kogo po?yczka w ViaSMS?

Po?yczka w ViaSMS jest dedykowana osobom, które:

 • posiadaj? polskie obywatelstwo,
 • s? w wieku pomi?dzy 20 a 65 lat,
 • posiadaj? sta?y dochód ,
 • nie posiadaj? negatywnej historii kredytowej.

 

Jak zaci?gn?? po?yczk? w ViaSMS?

Cho? wydawa? by si? mog?o, ?e po?yczk? w firmie ViaSMS mo?na otrzyma? poprzez SMS, to tylko pozory. Aby wnioskowa? o dodatkow? gotówk? niezb?dny b?dzie dost?p do internetu.
Pierwszym krokiem powinno by? za?o?enie konta klienta na stronie internetowej po?yczkodawcy oraz wype?nienie i wys?anie wniosku o po?yczk?.

Nast?pnie po?yczkodawca poprosi Ci? o zweryfikowanie danych osobowych poprzez wykonanie przelewu na jego konto. Kwota przelewu jest symboliczna i wynosi jedynie 1 grosz.
Je?li dane w?a?ciciela rachunku b?d? zgodne z tymi, które zadeklarowa?e? we wniosku, pracownik firmy po?yczkowej b?dzie móg? dokona? dalszej analizy wniosku.
Decyzja po?yczkowa w ViaSMS zapada z regu?y po kilkunastu minutach od moment przes?ania wniosku, a pieni?dze – w przypadku pozytywnej decyzji – „l?duj?” na koncie po?yczkodawcy równie szybko.

 

Po po?yczk? do Filarum

Kolejn? firm?, w której po?yczysz za darmo nawet 1000 z? jest Filarum. Filarum jest jednym z liderów rynku po?yczek pozabankowych. Firma dzia?a w Polsce od listopada 2013 roku i dzi?ki swojej uczciwo?ci oraz wysokim standardom etycznym niemal od razu zyska?a przychylno?? klientów. O sukcesie firmy Filarum ?wiadczy Laur Klienta, który firma otrzyma?a w 2014 roku, zaledwie rok po debiucie na polskim rynku.
Je?li nigdy wcze?niej nie zaci?ga?e? po?yczki w Filarum b?dziesz móg? wnioskowa? o kwot? 1000 z?. Po maksymalnie 30 dniach b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy dok?adnie tyle samo. Za dodatkow? gotówk? nie zap?acisz wi?c ani z?otówki.

Maksymalna kwota po?yczki w Filarum wynosi 4000 z?. Tyle pieni?dzy mog? otrzyma? klienci, którzy zaci?gn?li i terminowo sp?acili ju? kilka po?yczek.
Na sp?at? chwilówki w Filarum, b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni. Ca?? po?yczon? kwot? nale?y sp?aci? jednorazowo, dlatego zanim podpiszesz umow? po?yczkow? upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie zrobi? to w terminie.

 

Kto mo?e otrzyma? po?yczk? w Filarum?

Po?yczk? w Filarum mo?e otrzyma? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • ma nie mniej ni? 20 i nie wi?cej ni? 76 lat,
 • posiada adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski,
 • posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz numer konta.

Uwaga: Filarum mo?e zweryfikowa? dane po?yczkobiorcy w bazach Rejestru D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitora, Krajowego Rejestru D?ugów oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej. Firma sprawdza równie? Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

 

Jak zaci?gn?? po?yczk? w Filarum?

Aby zaci?gn?? po?yczk? w Filarum potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty i dost?p do internetu. Wszystkie czynno?ci z powodzeniem wykonasz nie ruszaj?c si? sprzed ekranu w?asnego komputera. Trzeba przyzna?, ?e jest to rozwi?zanie nie tylko wygodne, ale równie? pozwalaj?ce zaoszcz?dzi? spor? ilo?? cennego czasu. Zw?aszcza, ?e po pozytywnej decyzji po?yczkowej mo?esz otrzyma? pieni?dze ju? w ci?gu 15 minut!
Kolejn? sprawdzon? firm?, oferuj?c? darmowe chwilówki w wysoko?ci 1000 z? jest Soho Credit

 

Darmowa po?yczka w Soho Credit

Soho Credit dzia?a w Polsce od 2012 roku. Poza obecno?ci? na polskim rynku, firma udziela po?yczek tak?e mieszka?com ?otwy, Litwy i Hiszpanii.
Soho Credit stawia na elastyczno??, przejrzysto?? zasad i rzetelno?? umów. Dzi?ki takiemu podej?ciu mo?e pochwali? si? szerokim gronem lojalnych, zadowolonych klientów.

W Soho Credit mo?esz zaci?gn?? pierwsz?, darmow? po?yczk? w wysoko?ci 1000 z?.
Maksymalna kwota po?yczki dla lojalnych klientów wynosi u tego po?yczkodawcy 4000 z?.
Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

 

Dla kogo po?yczka w SohoCredit?

Po?yczka w Soho Credit jest dla osób, które:

 • posiadaj? polskie obywatelstwo,
 • posiadaj? miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w chwili sk?adania wniosku maj? uko?czone 20 lat,
 • w chwili sk?adania wniosku nie uko?czy?y 76 lat,
 • uzyska?y pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej.

Uwaga: Soho Credit mo?e zweryfikowa? dane po?yczkobiorcy w bazach Rejestru D?u?ników ERIF, BIGInfo Monitora, Krajowego Rejestru D?ugów oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej.

 

Zanim podpiszesz umow?

Je?li planujesz zaci?gni?cie szybkiej po?yczki, skorzystaj z us?ug firmy o stabilnej, ugruntowanej pozycji na rynku. Taki wybór b?dzie gwarancj? uczciwo?ci, doskona?ego serwisu oraz najwy?szych standardów etycznych. Wybieraj?c wiarygodnego, sprawdzone po?yczkodawc? nie padniesz ofiar? nadu?y? czy oszustw, tak bardzo powszechnych na rynku pozabankowych produktów finansowych.

Wszystkie promocje chwilówek znajdziecie na stronie g?ównej – Tylko najlepsze firmy po?yczkowe udzielaj?ce po?yczek przez internet!