Chwilówka na raty – kiedy ma to sens?

Po?yczka na raty cz?sto przypomina kredyt z banku, którego sp?ata podobnie roz?o?ona jest w czasie kilku lub kilkunastu miesi?cy od otrzymania gotówki. Aby otrzyma? kwot? kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych, trzeba spe?nia? okre?lone warunki, dostarczy? wymagane dokumenty i sp?aca? raty z?o?one z kapita?u i odsetek. Kiedy warto skorzysta? z takiej chwilówki na raty? I co lepiej wybra? – kredyt z banku czy po?yczk? z firmy pozabankowej?

Po co komu chwilówka na raty?

Potrzebuj?c pilnie wi?kszej kwoty gotówki, a nie dysponuj?c oszcz?dno?ciami na tzw. czarn? godzin?, mamy cz?sto problem, jak sobie z tym poradzi? w sytuacji kryzysowej. Najlepsz? i najbezpieczniejsz? opcj? b?dzie zawsze po?yczenie gotówki od znajomych b?d? rodziny, bo jest to zwykle transakcja bezkosztowa, oparta g?ównie na zaufaniu. Niestety nie ka?dy ma tyle szcz??cia i do wyboru pozostaje albo kredyt z banku, albo po?yczka z firmy pozabankowej.

 

Na co najcz??ciej potrzebujemy kwoty 5, 10 lub 15 tysi?cy z?otych? Sytuacje, którymi lubi zaskakiwa? nas ?ycie, a które wymagaj? od nas szybkiej gotówki, to cz?sto pilne wyjazdy, remont domu, naprawa samochodu czy problemy zdrowotne. W wi?kszo?ci tych przypadków liczy si? czas, a wi?c szybkie przyznanie po?yczki równie? ma tu znaczenie. Przy chwilówkach decyzj? otrzymujemy ju? w ci?gu doby od z?o?enia wniosku, w bankach natomiast bywa z tym ró?nie. Je?li zatem spe?niasz podstawowe warunki wymagane przy po?yczce ratalnej, warto si? na ni? zdecydowa? z g?ównego powodu – dzi?ki roz?o?eniu sp?aty w czasie, pozwala ona na utrzymanie p?ynno?ci finansowej. Szczególnie je?li posiadasz wystarczaj?cy, sta?y dochód, a bank odmówi? Ci kredytu na raty z powodu braku zdolno?ci kredytowej, to masz jeszcze szans? w jednej z firm po?yczkowych.

 

Wymagania wobec Wnioskodawcy to zwykle wiek powy?ej 18 lub 21 lat, sta?y, miesi?czny dochód na poziomie minimum 700 z?otych netto, obywatelstwo polskie wraz z miejscem zameldowania na terenie RP oraz pozytywna historia finansowa, szczegó?owo weryfikowana przez Po?yczkodawców w KRD, BIK, ERIF BIG czy BIG InfoMonitor S.A. Chwilówka na raty przyda si? równie? osobom zad?u?onym, które szukaj? jakiejkolwiek mo?liwo?ci wyj?cia z d?ugów. Comiesi?czny zastrzyk finansowy, nawet na poziomie kilkuset z?otych, mo?e pomóc podreperowa? domowy bud?et lub sp?aci? inne zobowi?zania wraz z odsetkami za nieterminowo?? w ich sp?acie np. przy 30-dniowych chwilówkach.

Chwilówka na raty, a koszty

Niezale?nie od tego, czy jest to kredyt w banku czy chwilówka na raty, jedno i drugie wi??? si? z kosztami, które podzieli? mo?na na pozaodsetkowe lub oko?okredytowe oraz odsetki doliczane co miesi?c do kapita?u. I to one w?a?nie decyduj? o sensie i op?acalno?ci w braniu po?yczki na raty. Do sta?ych, miesi?cznych kosztów nale?y zatem kwota kapita?u, czyli po?yczona gotówka plus odsetki oraz RRSO. Do jednorazowych, ale doliczanych zwykle do kwoty raty – op?aty pozaodsetkowe, takie jak prowizja za udzielenie po?yczki oraz op?ata przygotowawcza.

 

Chwilówka na raty jest zatem op?acalna jedynie wtedy, kiedy nie mamy zdolno?ci kredytowej w banku, a pilnie potrzebujemy pieni?dzy. Albo w przypadku, gdy przez niskie dochody miesi?czne, nie jeste?my w stanie sp?aci? chwilówki na raz i zmuszeni jeste?my roz?o?y? j? na raty. Lepiej czasami podzieli? sp?at? nawet ma?ej kwoty np. 2000 z?otych w 3 m-ce ni? popa?? w p?tl? zad?u?enia w przypadku wyd?u?ania jej sp?aty jako chwilówki z terminem do 30 dni, wraz z wysokimi, dodatkowymi odsetkami.

 

Na przyk?adzie popularnej firmy po?yczkowej Provident, op?aty te wygl?daj? nast?puj?co: kwota chwilówki na raty to 2400 z?otych do sp?aty w 12 ratach równych, ka?da po ok. 323 z?ote. Ca?kowita kwota do zap?aty to ok. 3 882 z?, w tym RRSO na poziomie 160,5%, oprocentowanie sta?e 10%, op?ata przygotowawcza 40 z?, op?ata za elastyczny plan sp?at ok. 377 z? oraz odsetki ok. 186 z? (kalkulacja z dnia 6.07.2018).

Jaka kwota na ile rat, aby by?o najkorzystniej?

Aby otrzyma? kwot? kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych w ramach chwilówki na raty, trzeba si? troch? napoci?. Ma?o która firma po?yczkowa przekazuje tak wysokie kwoty nowym klientom. Dopiero po 3, 4 czy 5 po?yczce u danego Po?yczkodawcy, mo?emy otrzyma? preferencyjne warunki dla wi?kszej ilo?ci gotówki, porównywalnej swoj? wysoko?ci? do kredytu bankowego. Aby wybra? najkorzystniejsz? ofert? spo?ród rankingu po?yczek na raty, warto kierowa? si? nie tylko wysoko?ci? kwoty, ale równie? przeliczy? nasze miesi?czne wydatki i mo?liwo?ci sp?aty takiej chwilówki. Dlatego, ?e najdro?sze zawsze okazuj? si? odsetki za nieterminow? sp?at? zad?u?enia.

 

I tak firmy po?yczkowe oferuj? zwykle gotówk? od 1000 do nawet 20 000 z?otych, z mo?liwo?ci? jej sp?aty w terminie od 2 do 24 miesi?cy. Im wi?cej rat, tym zwykle wi?ksze koszty dla nas. Dlatego najkorzystniejsz? opcj? w oddaniu gotówki Po?yczkodawcy z chwilówki na raty, jest jej szybsza sp?ata, w miar? naszych, miesi?cznych zdolno?ci finansowych.

 

Odpowiadaj?c na pytanie – kiedy warto wzi?? chwilówk? na raty, s? trzy takie sytuacje. Pierwsza to brak zdolno?ci kredytowej w banku np. ze wzgl?du na zbyt niskie dochody. Druga to brak mo?liwo?ci sp?aty chwilówki w terminie 30 lub 60 dni, ze wzgl?du na inne miesi?czne wydatki. Trzecia to wyj?cie awaryjne dla osób, które s? ju? zad?u?one i mog? jedynie otrzyma? kilkaset z?otych gotówki, roz?o?onej w ratach na kilka miesi?cy, a które pomog? w wyj?ciu z d?ugów.