Brak terminowej sp?aty chwilówki – czym to grozi?

Zarówno pozabankowe po?yczki ratalne, jak i popularne chwilówki to produkty finansowe, które ??czy mo?liwo?? szybkiego otrzymania gotówki. Nadal wi?kszo?? po?yczkobiorców nie analizuje swojej sytuacji i mo?liwo?ci finansowych, licz?c na „szybk? gotówk?”. Podpisanie umowy po?yczki bez upewnienia si?, ?e b?dzie si? j? w stanie sp?aci?, mo?e okaza? si? po pewnym czasie „strza?em w kolano”. Czym grozi brak terminowej sp?aty chwilówki? Z jakimi konsekwencjami nale?y si? liczy??

W jaki sposób wierzyciel mo?e upomnie? si? o swoje pieni?dze?

Umowa po?yczkowa powinna zawiera? ostateczny termin zwrotu chwilówki (z regu?y jest to 30 lub 60 dni). Data ta okre?la ostatni dzie?, w którym po?yczkobiorca mo?e zwróci? zobowi?zanie wraz z naliczonymi kosztami (wyj?tkiem s? darmowe chwilówki). Osoba, która spó?ni si? z terminow? sp?at? po?yczki, musi liczy? si? z przykrymi konsekwencjami. W stosunku do niej wszcz?ta zostaje tzw. procedura windykacyjna.

Ka?dy podmiot ma swoj? wewn?trzn? procedur? windykacyjn?, która mo?e ró?ni? si? mi?dzy poszczególnymi po?yczkodawcami. Celem podj?tych dzia?a? jest zach?cenie po?yczkobiorcy do sp?aty po?yczki wraz z nale?nymi odsetkami. Firmy po?yczkowe rozpoczynaj? procedur? windykacyjn? od wysy?ania do nierzetelnych klientów monitów. Mog? to by? listy polecone, wiadomo?ci SMS oraz e-maile. Po?yczkodawca mo?e tak?e kontaktowa? si? z d?u?nikiem telefonicznie.

Ka?dy wys?any monit to dodatkowe obci??enie dla po?yczkobiorcy. Ustawa antylichwiarska zak?ada, ?e maksymalne koszty wynikaj?ce z braku terminowej sp?aty po?yczki, mog? by? równe nie wi?cej ni? 6-krotno?? stopy lombardowej NBP. Obecnie wynosi ona 2,5%, a wi?c w skali roku nie mo?e by? to wi?cej ni? 15%.

Firmy windykacyjne – gdy d?ug pozostaje niesp?acony

Z regu?y firmy po?yczkowe, których dzia?ania windykacyjne nie przynosz? po??danych efektów, przekazuj? spraw? do zewn?trznej firmy windykacyjnej. Zewn?trzna windykacja polega na tym, ?e to nie po?yczkodawca próbuje nak?oni? po?yczkobiorc? do sp?aty zaleg?ego zobowi?zania, lecz zewn?trzna firma.

Firmy windykacyjne staraj? si? na wszelkie mo?liwe sposoby odzyska? pieni?dze. Z regu?y s? nieugi?te i jedynym argumentem, który do nich przemawia, jest sp?ata po?yczki wraz z odsetkami. Windykatorzy mog? wielokrotnie dzwoni? do d?u?nika, a rozmowy z przedstawicielami firmy zazwyczaj s? bardzo stresuj?ce. Firmy windykacyjne mog? tak?e wysy?a? listy z ponagleniem do sp?aty. Nierzadkie s? tak?e wizyty w domach d?u?ników (tzw. windykacja terenowa).

Ka?da osoba, która zwleka ze sp?at? swojego zobowi?zania, nie powinna unika? kontaktu z firmami windykacyjnymi. S? one, co prawda, stresuj?ce, jednak na drodze rozmów mo?na wynegocjowa? np. korzystne warunki sp?aty d?ugu w ratach. Unikanie kontaktu, nieodbieranie telefonów, blokowanie po??cze? – rozwi?zania te by? mo?e przynios? pozorny spokój, jednak nie s? najlepszym wyj?ciem z sytuacji. Decyzja o rozmowach z windykatorami mo?e tak?e zapobiec przekazania sprawy na drog? post?powania s?dowego.

Post?powanie s?dowe w przypadku zwlekania ze sp?at? zobowi?zania

Je?eli procedura windykacyjna firmy po?yczkowej ani zewn?trznego windykatora nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawa mo?e trafi? na drog? post?powania s?dowego. Aktualnie wi?kszo?? firm po?yczkowych korzysta z Elektronicznego Post?powania Upominawczego, kieruj?c swoj? spraw? do e-S?du. Sprawa jest wi?c nieco uproszczona dla po?yczkodawców. Z regu?y e-S?d wydaje nakaz zap?aty, który d?u?nik otrzymuje w formie pisemnej. Jest to zobowi?zanie do zap?aty zobowi?zania w ci?gu maksymalnie 14 dni. D?u?nik ma prawo do wniesienia odwo?ania od tej decyzji. Nale?y jednak wiedzie?, i? nakaz zap?aty wydany przez s?d jest prawomocnym tytu?em egzekucyjnym. Opatrzenie klauzul? wykonalno?ci skutkuje tym, ?e na podstawie nakazu mo?na rozpocz?? egzekucj? komornicz?.

Sprawa mo?e tak?e zosta? wniesiona do tradycyjnego s?du, co b?dzie skutkowa?o otrzymaniem klasycznego nakazu zap?aty, równie? z tytu?em wykonalno?ci.

Post?powanie komornicze w praktyce

Niesp?acone obowi?zania trafiaj? do komornika. To on zajmuje si? egzekucj? d?ugu. Komornik ma prawo na poczet d?ugu m.in. do zablokowania ?rodków na rachunku bankowym, zaj?cia cz??ci wynagrodzenia d?u?nika czy te? zaj?cia nieruchomo?ci lub ruchomo?ci, które nale?? do po?yczkobiorcy. Komornik mo?e tak?e zaj?? pieni?dze z emerytury lub renty.

Negatywne wpisy do BIG i BIK

Ka?da osoba, która zwleka ze sp?at? zobowi?zania w terminie, powinna liczy? si? z tym, ?e wpis o tym mo?e trafi? do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) oraz Biura Informacji Kredytowej (BIK). Taka sytuacja sprawia, ?e w przysz?o?ci po?yczkobiorca ma problemy z zaci?gni?ciem kolejnej po?yczki pozabankowej lub tradycyjnego kredytu w banku. Wyj?tkiem s? po?yczki bez BIK lub BIG. D?u?nicy z negatywnymi wpisami w biurach informacji nie mog? tak?e otrzyma? sprz?tu RTV lub AGD na raty. Ponadto problemy mog? pojawi? si? przy podpisywaniu umowy o abonament telefoniczny lub na Internet. Wpisy w BIG lub BIK mog? nie?? za sob? negatywne konsekwencje i znacz?co utrudni? pó?niejsze starania o otrzymanie jakiegokolwiek wsparcia finansowego od banku oraz firmy po?yczkowej.