B??dny przelew i opó?nienie w sp?acie po?yczki – czy ponios? koszty?

Wystarczy chwila nieuwagi lub zm?czenie, by w tytule, kwocie lub numerze konta do przelewu znalaz?a si? pomy?ka, niezauwa?ona przed wys?aniem. Szczególn? ostro?no?? powinno zachowa? si?, gdy przelewy dotycz? rzeczy wa?nych – rachunków lub sp?aty zobowi?za? finansowych. Mo?e si? jednak zdarzy? tak, ?e sp?ata chwilówki lub innej po?yczki trafi nie tam, gdzie trzeba, a co za tym idzie – firma po?yczkowa mo?e nie otrzyma? sp?aty na czas. Co mo?e wtedy zrobi? po?yczkodawca? I czy w zwi?zku z b??dnym przelewem b?dzie musia? ponie?? koszty nieterminowej sp?aty?

Co, je?li pomyl? si? w nazwie odbiorcy lub w tytule?

Zarówno b??dny tytu? przelewu, jak i dane jego odbiorcy nie musz? stanowi? ?adnego problemu. S? to w?a?ciwie, je?li chodzi o sp?at? po?yczki online, najmniej wa?ne elementy. Dzieje si? tak dlatego, ?e nawet je?li pomylimy si? w tych polach, ale wpiszemy dobry numer konta bankowego odbiorcy, przelew i tak dotrze do w?a?ciwego adresata. Mo?emy mie? wi?c pewno??, ?e pieni?dze trafi? do firmy po?yczkowej na czas. Jakkolwiek, takiego b??du nie nale?y bagatelizowa?. Zazwyczaj firmy po?yczkowe same podaj? tytu? przelewu, który nale?y wpisa? i trzeba ?ci?le stosowa? si? do tej procedury, by mie? pewno??, ?e przelew zostanie zaksi?gowany tak, jak powinien. Poza tym w?a?ciwy tytu? przelewu (nie mówi?c ju? o dobrej nazwie adresata) potrzebny jest do celów rozrachunkowych, st?d te? mo?e by? konieczne oficjalne sprostowanie wystosowane do firmy po?yczkowej. W takim wypadku najlepszy b?dzie kontakt z firm? po?yczkow? niezw?ocznie po tym, jak zauwa?ymy pomy?k?.

B??dna kwota przelewu – co robi??

?le wpisana kwota przelewu b?dzie ju? bardziej problematyczna. Kwota wy?sza ni? nale?na spowoduje po prostu to, ?e firma po?yczkowa po prostu zwróci nadwy?k? na konto swojego klienta. Je?li wi?c tak si? przydarzy?o, wystarczy jedynie kontakt z infolini? i rzeczowe wyja?nienie sprawy. Gorzej, je?eli kwota sp?aty zostanie zani?ona. Firma po?yczkowa mo?e uzna?, ?e po prostu nie posiadamy wystarczaj?cej ilo?ci pieni?dzy na sp?at? lub unikamy sp?aty ca?o?ci. Ma w takim wypadku pe?ne prawo do tego, by zacz?? nalicza? karne odsetki za nieterminow? sp?at? i b?dzie to ca?kowicie zgodne z prawem. W tym przypadku równie? polecany jest natychmiastowy kontakt, wyja?nienie swojej pomy?ki i post?powanie zgodnie ze wskazówkami pracownika firmy. Zazwyczaj wystarczy po prostu jak najszybciej przela? brakuj?c? kwot?. Tak proste pozbycie si? k?opotu zaistnieje tylko w przypadku, gdy w pomy?ce zorientujemy si? szybko. Mo?e si? jednak zdarzy? tak, ?e zauwa?ymy j? dopiero po kilku dniach (bo firma wy?le nam ponaglenie), a wtedy t?umaczenia o pomy?ce b?d? w oczach firmy po?yczkowej zupe?nie niewiarygodne i nale?y liczy? si? z tym, ?e trzeba b?dzie ponie?? wszystkie koszty zwi?zane z nieterminow? sp?at?, równie? te naliczone za monit.

Nie tak ?atwo pomyli? si? w numerze konta bankowego

Wbrew pozorom, numer konta bankowego nie jest kombinacj? przypadkowych cyfr. Dwie pierwsze s? sum? kontroln? pozosta?ych i powsta?y w wyniku zastosowania specjalnego algorytmu. Zamienienie jednej cyferki w numerze spowoduje, ?e dwie pierwsze liczby nie b?d? si? zgadza?y z pozosta?ymi. Podobnie stanie si?, je?eli wpiszemy mniej cyfr, ni? jest to konieczne. System bankowy po prostu takiego przelewu nie przyjmie i poinformuje o tym w stosownym komunikacie. Gorzej, je?eli pomy?ka b?dzie tak niefortunna, ?e b??dny numer konta bankowego istnieje, a taki przelew mo?e by? zrealizowany.

Co robi?, je?li nasz przelew trafi do kogo? innego?

Istnieje mo?liwo?? anulowania takiego przelewu, je?li zorientujemy si? w pomy?ce jeszcze przed godzin? sesji bankowej. Je?li to si? nie uda, to trzeba wiedzie?, ?e posiadacz rachunku bankowego nie ma obowi?zku jego nieustannego monitorowania. Nie ma równie? obowi?zku wykorzystywania bankowo?ci elektronicznej, a przez to mo?e nie wiedzie? nawet, ?e otrzyma? przelew, który by? przeznaczony dla innego odbiorcy. Je?eli wi?c sami nie zajmiemy si? wyja?nieniem pomy?ki, przypadkowy adresat mo?e tego nie ujawnia?. Jakkolwiek, je?eli zwrócimy si? z oficjaln? pro?b? o zwrot pieni?dzy, musi nam t? kwot? niezw?ocznie zwróci? pod gro?b? kary za przyw?aszczenie i bezpodstawne wzbogacenie si?. Pomy?kowy odbiorca przelewu ma wi?c obowi?zek zwróci? pieni?dze niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w podanym przez nas terminie.
Nie mo?na wyst?pi? o zwrot pieni?dzy samemu, poniewa? nie ma sposobu, by dowiedzie? si?, komu zosta?y przelane nasze pieni?dze (ochrona danych osobowych), a ponadto, system ELIXIR nie weryfikuje imienia i nazwiska adresata. W takim wypadku nale?y zwróci? si? do swojego banku, a ten sam skontaktuje si? z odbiorc? przelewu (je?eli by? to przelew wewn?trzny) lub z w?a?ciwym bankiem adresata.

Czy musz? ponie?? koszty braku sp?aty?

Czy w przypadku, gdy w wyniku naszego b??du przelew dostanie kto? inny, a termin sp?aty po?yczki minie, po?yczkobiorca b?dzie musia? ponie?? konsekwencje niesp?acenia po?yczki? Niestety, tak. Firma po?yczkowa z pewno?ci? zacznie nalicza? kar? za nieterminow? sp?at?, a w przypadku niesp?acenia darmowej chwilówki, równie? op?aty prowizyjne i odsetki. Warto jednak skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? i przedstawi? stosowne dokumenty potwierdzaj?ce pomy?k? i podj?te dzia?ania. W takim przypadku instytucja pozabankowa mo?e odst?pi? od windykacji i wyznaczy? nowy termin sp?aty. Nie nale?y jednak oczekiwa?, ?e odst?pi od naliczenia kosztów.

Nie zwlekajmy ze sp?at?

Po?yczkobiorca mo?e napotka? ró?ne problemy ze sp?at?, niekoniecznie wynikaj?ce z jego z?ej woli. Czekaj?c ze sp?at? po?yczki do ostatniej chwili, musi on liczy? si? z tym, ?e zdarz? si? rzeczy nieoczekiwane, tzw. z?o?liwo?? rzeczy martwych. Mog? przytrafi? si? problemy z dostaw? pr?du lub Internetu, zak?ócenia w pracy bankowej, awaria bankowo?ci elektronicznej, przerwa techniczna w banku zwi?zana z pracami konserwacyjnymi lub w?a?nie wykonanie b??dnego przelewu. Zostawiaj?c sp?at? po?yczki na ostatni? chwil?, nara?amy si? nie tylko na b??d, ale te? na to, ?e je?eli takowy si? przydarzy, nie b?dziemy mieli ani czasu, ani mo?liwo?ci, by go naprawi?.