BIK czy BIG – co ma wi?kszy wp?yw na przyznanie po?yczki?

Rejestry Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej s? zmor? dzisiejszych po?yczkobiorców. O ile przyzwyczaili?my si? ju?, ?e aby otrzyma? atrakcyjn? ofert?, nie trzeba zarabia? milionów ani przedstawia? ?adnych za?wiadcze? o dochodach. Weryfikacja wiarygodno?ci kredytowej jest jednak wa?nym punktem analizy wniosków po?yczkowych, a firmy po?yczkowe przyk?adaj? du?? wag? do informacji, jakie mog? w powy?szych rejestrach znale??. Co wi?c stanie si?, je?li posiadamy negatywne wpisy w którym? z tych rejestrów?

Jakie dane zbieraj? BIK i BIG? Podstawowe ró?nice

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jak sama nazwa wskazuje, gromadzi informacje na temat zaci?ganych zobowi?za? finansowych i ich sp?aty przez osoby fizyczne i firmy. W tym rejestrze mog? si? wi?c znale?? zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne, zebrane ze wszystkich instytucji finansowych wspó?pracuj?cych z t? baz? danych: banków, firm po?yczkowych, SKOK-ów. Firma po?yczkowa sprawdzaj?ca wnioskodawc? w BIK mo?e w nim znale?? informacje dotycz?ce rodzaju zaci?ganych przez niego kredytów, po?yczek, ich wysoko?ci oraz terminowo?ci sp?aty. Na tej podstawie przyznawane s? punkty i tworzony jest tzw. scoring. Im wi?cej zebranych punktów, tym wi?ksza jest wiarygodno?? kredytowa po?yczkodawcy.

BIG nie jest natomiast jednym rejestrem, a okre?leniem zbiorczym na kilka innych baz danych: KRD, ERIF oraz InfoMonitor. Wszystkie wymienione s? bazami d?u?ników, swoistymi „czarnymi listami”. Co wa?ne, w takiej bazie b?d? znajdowa? si? nie tylko informacje dotycz?ce kredytów i po?yczek, ale równie? wszystkich innych zobowi?za? – mi?dzy innymi op?at za media, ?wiadczone us?ugi, zaleg?o?ci wobec organów administracyjnych.

Niski scoring w BIK a szanse na po?yczk?

Nie zawsze ma?a liczba zgromadzonych w BIK punktów kredytowych b?dzie oznacza? to, ?e po?yczkobiorca jest niesumienny i nieterminowo wywi?zuje si? ze swoich zobowi?za?. Czasami jest on wynikiem tego, ?e po?yczkobiorca nigdy wcze?niej nie mia? do czynienia z ?adnym produktem kredytowym, lub nale?y do niekorzystnej statystycznej grupy kredytowej (np. z powodu niskiego wieku lub sektora zatrudnienia). Ten przypadek nie b?dzie przeszkod? w tym, by uzyska? po?yczk?. Gorzej, je?li w BIK widniej? wpisy negatywne – zachowanie firmy mo?e by? wtedy ró?ne. Ogólna systematyka post?powania mo?e wygl?da? nast?puj?co:

  • Firma po?yczkowa nie udziela po?yczki. W niektórych instytucjach brak wiarygodno?ci kredytowej jest przeszkod? nie do przeskoczenia. Jednocze?nie s? to zwykle firmy, które mog? zaproponowa? najlepsze warunki. B?dzie to np. Wonga.
  • Firma dopuszcza niewielk? ilo?? negatywnych wpisów. Cz?st? praktyk? firm po?yczkowych jest lekkie przymykanie oka na niezbyt przychyln? histori? kredytow? w BIK. B?dzie to oczywi?cie niewielka ilo?? przeterminowanych zobowi?za? lub te? niewielkie ich kwoty. Firmy, które spojrz? ?askawiej na klienta to mi?dzy innymi Kuki i Vivus.
  • Firma nie bierze pod uwag? rejestru BIK w analizie wniosku. Po?yczki bez BIK zostan? udzielone w firmach: LendOn, Szybka Gotówka, CreditStar, ExtraPortfel, Miloan, Via SMS, Ale Gotówka.

D?u?nicy nie maj? ?atwo

W zdecydowanie gorszej sytuacji s? osoby zad?u?one i posiadaj?ce wpisy w ERIF lub KRD nale??cych do Biur Informacji Gospodarczej. Co prawda, nie zawsze da si? jednoznacznie stwierdzi?, czy osoba widniej?ca na li?cie d?u?ników po?yczki na 100% nie mo?e otrzyma?, ale zwykle, je?li jaka? firma zdecyduje si? udzieli? finansowania, b?dzie jednocze?nie stara?a si? uzyska? inne zabezpieczenie. Najcz??ciej b?d? to wysokie dochody, znacznie przewy?szaj?ce kwoty dopuszczalne przy po?yczkach bez BIK. Rzadziej b?dzie to po?yczka z por?czeniem lub pod zastaw. Jeszcze rzadziej – po?yczka spo?eczno?ciowa. Trzeba pami?ta?, ?e ka?dy d?u?nik traktowany jest bardziej indywidualnie ni? osoby ze z?? histori? kredytow?, a jego wniosek weryfikowany wnikliwiej. Kilkaset z?otych d?ugu mo?e nie by? przeszkod?, ale kilkana?cie lub kilkadziesi?t tysi?cy b?dzie ni? na pewno. W istocie jednak ?aden d?u?nik nie mo?e mie? pewno?ci, czy po?yczk? rzeczywi?cie otrzyma.

Po?yczka z por?czeniem dla d?u?ników

O ile posiadaj?c negatywn? histori? w BIK, wnioskodawca nie musi ucieka? si? do zapewnienia gwarancji sp?aty po?yczki, o tyle w przypadku zad?u?enia mo?e si? to okaza? konieczne, zw?aszcza je?li d?u?nik nie posiada odpowiedniej zdolno?ci kredytowej. Problemem mo?e okaza? si? fakt, ?e nie wiele jest na rynku po?yczek tego typu. Najbardziej znan? i godn? polecenia jest Rapida Money, w której mo?na po?yczy? 25 tysi?cy z?otych. Kolejn? przeszkod? na drodze do finansowania jest te? fakt, ?e uzyskanie por?czenia od innej osoby mo?e by? trudne, a nawet niemo?liwe.

Po?yczki bez BIK i BIG podwójnym ryzykiem

Negatywne wpisy w BIK i w BIG nie bior? si? znik?d, a po?yczkobiorca powinien mie? ?wiadomo?? tego, ?e po?yczka udzielona pomimo trudnej historii sp?at poprzednich, b?dzie najwi?kszym obci??eniem w?a?nie dla niego. Sam fakt, ?e firma po?yczkowa zechce mu po?yczki udzieli?, nie oznacza, ?e jest mu ona nale?na i automatycznie zapewnia sp?acenie d?ugu. Podstaw? decyzji po?yczkowej powinna by? rzetelna i bezstronna analiza w?asnych mo?liwo?ci.