Bezpieczny PESEL. Warto skorzysta? z takiej us?ugi?

Niepisana zasada mówi?ca o tym, ?e je?li co? jest popularne, to do?? szybko znajd? si? osoby, które b?d? chcia?y to wykorzysta? w niecny sposób, jest aktualna. Zw?aszcza w dobie Internetu, który osobom nieuczciwym daje spore pole do nadu?y?. Nic wi?c dziwnego, ?e dzia?alno?? oszustów dotyczy równie? po?yczek online, a wiele osób ma obawy przed tym, ?e taka po?yczka mo?e zosta? zaci?gni?ta na ich nazwisko przez osob? do tego nieuprawnion?. O tym, na czym polega taki proceder i jak ustrzec si? przed oszustami, pisali?my w artykule „Po?yczka internetowa – jak unikn?? oszustw?”. Dzi? do ?rodków bezpiecze?stwa dodamy jeszcze jedn? metod?, jak? jest Bezpieczny PESEL.

Czym jest us?uga Bezpieczny PESEL?

Us?uga ta powsta?a w wyniku wspólnej inicjatywy Zwi?zku z Firm Po?yczkowych oraz CRIF – firm? tworz?c? informatyczne rozwi?zania analizy ryzyka kredytowego. Ide? przy?wiecaj?c? tej inicjatywie by?a ochrona konsumentów przed oszustwami finansowymi polegaj?cymi na kradzie?y to?samo?ci. Jej celem jest wi?c uniemo?liwienie skorzystania z us?ug finansowych osobom, które w celu zaci?gni?cia po?yczki mog? pos?ugiwa? si? skradzionym dowodem osobistym.

Bezpieczny PESEL dzia?a na zasadzie blokady danych. Osoba, która dokona?a odpowiedniego wpisu w tej bazie, o?wiadcza, i? nie chce i nie planuje zaci?ga? po?yczki i je?eli kiedykolwiek jej osobisty numer PESEL pojawi si? we wniosku po?yczkowym, najprawdopodobniej jest to oszustwo. Do takiej bazy mo?na zg?osi? równie? fakt utracenia dowodu w wyniku jego zagubienia lub kradzie?y. Wystarczy wybra? odpowiedni? opcj?: „Zastrze?enie – prewencja” lub „Zastrze?enie – utrata”.

Z tej bazy korzystaj? prawie wszystkie firmy po?yczkowe, a w szczególno?ci te najwi?ksze i najbardziej zaufane firmy (np. Vivus, Wonga i Provident). Je?li w procesie weryfikacji znajd? dane wnioskodawcy w bazie CRIF, odmówi? udzielenia po?yczki.

Do kogo skierowany jest Bezpieczny PESEL?

Jest to us?uga egalitarna i dost?pna dla wszystkich, a przy tym skorzystanie z niej nie wymaga wnoszenia ?adnych op?at. Je?li chce zastrzec si? swoje dane, wystarczy zarejestrowa? si? na stronie bezpiecznypesel.pl. Zastrze?enie numeru PESEL przebiega w trzech krokach:

  • wype?nienie wniosku zawieraj?cego wszystkie dane osobowe widniej?ce na dowodzie osobistym oraz adres e-mail,
  • wys?anie skanu dowodu osobistego,
  • weryfikacja telefoniczna przeprowadzona przez pracownika CRIF.

Inne mo?liwo?ci zabezpieczenia swojej to?samo?ci

Szybki rozwój rynku po?yczkowego wymóg? stworzenie szeregu rozwi?za? gwarantuj?cych bezpiecze?stwo nie tylko aktywnych po?yczkobiorców, ale i ca?ej reszty konsumentów. Dlatego istnieje mo?liwo?? skorzystania z alternatywnych rozwi?za?. Dzia?aj? one na podobnej zasadzie co Bezpieczny PESEL. B?dzie to przede wszystkim Alert BIK i Alert KRD. Za ka?dym razem, gdy do bazy Biura Informacji Kredytowej lub do Krajowego Rejestru D?ugów wp?ynie zapytanie w naszym imieniu, zostaniem o tym poinformowani. W przypadku Biura Informacji Kredytowej jest to jednak us?uga p?atna. Jednak jej niew?tpliw? zalet? jest to, i? w ?adnym wypadku nie wp?ywa ona na proces przyznawania po?yczki i nie umo?liwia wnioskowania i uzyskania pozytywnej decyzji.

Czy Bezpieczny PESEL jest wart uwagi?

Z jednej strony, jest to us?uga, która chroni nas przed wy?udzeniem po?yczki na nasze dane, a w konsekwencji tak?e przed dalszymi, przykrymi konsekwencjami finansowymi. Chroni tak?e przed stresem, ?mudnym dochodzeniem policyjnym i s?dowym. Z drugiej – uniemo?liwia to zaci?gni?cie po?yczki online i skorzystanie z niej w razie wyst?pienia nag?ych wydatków. Z pewno?ci? jednak warto pochyli? si? nad takim udogodnieniem, tym bardziej ?e zarejestrowanie si? w bazie nie oznacza bezterminowego figurowania w niej i w ka?dej chwili mo?na zrezygnowa? z us?ugi. Trzeba liczy? si? jednak z tym, ?e w takim wypadku zaci?gni?cie po?yczki zajmie wi?cej czasu ni? zwykle. Korzystaj?cy z tej us?ug nie tylko b?dzie musia? cofn?? dyspozycj?, ale tak?e ponownie potwierdzi? swoj? to?samo??.