Bankructwo Wonga w Wlk. Brytanii, a sytuacja Po?yczkobiorców w Polsce?

Z?e wie?ci lubi? szybko si? rozchodzi?. Osoby ?ledz?ce rynek po?yczek czy te? po?yczkobiorcy korzystaj?cy z oferty popularnej w Polsce firmy Wonga, mog? ostatnio mie? obawy. Czy s?ynny po?yczkodawca ma problemy finansowe równie? u nas? Jak kiepska sytuacja Wonga w Wielkiej Brytanii mo?e wp?yn?? na po?yczki w Polsce? Poznaj fakty dotycz?ce firmy Wonga.

Krótka historia firmy Wonga

Firma po?yczkowa Wonga pochodzi z 2006 roku z Wielkiej Brytanii, a jej g?ówna siedziba mie?ci si? w Londynie. S?ynna strona internetowa Wonga.com, od której wszystko si? zacz??o, wystartowa?a ju? w 2007 roku z ofert? po?yczek krótkoterminowych. Co ciekawe, Wonga.com by?a jednocze?nie pierwsz? tego typu aplikacj? na iPhone, umo?liwiaj?c? branie szybkich chwilówek zdalnie, bez dost?pu do komputera, a wy??cznie za pomoc? urz?dze? mobilnych. W 2007 roku by?o to innowacyjne rozwi?zanie, dzi?ki któremu firma szybko osi?gn??a pierwsze sukcesy.

 

Sk?d pomys? na Wonga? Jak to zwykle bywa – z potrzeby oraz odwagi do za?o?enia nowego biznesu przez przedsi?biorc? i inwestora technologicznego Errola Damelin oraz rze?biarza Jonty’ego Hurwitz. Co prawda, pierwszy wspó?za?o?yciel Wonga – Errol Damelin mia? do?wiadczenie jako bankowiec i finansista wspieraj?cy start-upy, drugi za? – J. Hurwitz, by?a to dusza g?ównie artystyczna (twórca najmniejszych rze?b na ?wiecie), ale dzi?ki jego wiedzy powsta? algorytm b?d?cy podstaw? pierwszego na ?wiecie systemu po?yczek online.

 

W Polsce Wonga rozpocz??a swoj? dzia?alno?? dopiero w 2013 roku. W nast?pnych latach, w 2015 roku firma poszerzy?a dotychczasow? ofert? szybkich mikropo?yczek online w 20 minut o po?yczki ratalne, dost?pne do dzisiaj.

K?opoty finansowe Wonga

Pod koniec sierpnia 2018 roku ?wiat obieg?a informacja o k?opotach finansowych i mo?liwym bankructwie firmy Wonga. Podobno po?yczkodawca wynaj?? specjaln? firm? Grant Thornton, która ma za zadanie przeprowadzi? serwis Wonga.com przez proces upad?o?ci w przypadku jej niewyp?acalno?ci. Mimo zasilenia konta firmy na pocz?tku sierpnia wsparciem w wysoko?ci 10 mln funtów na utrzymanie p?ynno?ci finansowej brytyjskiego po?yczkodawcy, sytuacja Wonga w Wielkiej Brytanii nadal nie jest dobra.

 

Problemy brytyjskiej Wonga rozpocz??y si? ju? kilka lat temu, kiedy to klienci bior?cy po?yczki przed 2014 roku, rozpocz?li proceder sk?adania masowych pozwów o odszkodowania za zbyt wysokie koszty obs?ugi ich d?ugów. Roszczenia te skumulowa?y si? i wzros?y w 2018 roku, co powoduje obecny kryzys finansowy Wonga.com w Wielkiej Brytanii.

Kryzys Wonga w Polsce?

Sytuacja w Polsce jest stabilna – jak zapewnia rzeczniczka Eliza Wi?c?aw. I dodaje, ?e – Ubieg?y rok zako?czyli?my zyskiem w wysoko?ci 6 mln z?. Rozwijamy nasz? ofert? po?yczek ratalnych. W tym roku zacz?li?my oferowa? po?yczki w wysoko?ci 20 tys. z? na 60 miesi?cy, z RRSO od 6,76 procent. Planujemy nadal zwi?ksza? kwoty po?yczek. Realizujemy konsekwentnie nasz? strategi?, która zak?ada oferowanie coraz wy?szych kwot w cenach porównywalnych do bankowych. Wonga w Polsce dzia?a normalnie, bez zmian. Udzielamy po?yczek, obs?ugujemy je. Dla klientów nic si? nie zmienia.

 

W Polsce Wonga.pl dzia?a jako osobna spó?ka z o.o. z siedzib? w Warszawie, z kapita?em zak?adowym w wysoko?ci 10.000.000,00 z?. Dodatkowo, dodaje rzeczniczka Wonga Polska, firma nie emitowa?a obligacji i nie posiada obligatariuszy, którzy mogliby straci? na s?abej sytuacji Wonga w Wielkiej Brytanii.

 

Obecnie Wonga Polska nadal udziela bezproblemowo po?yczek krótkoterminowych w kwotach od 50 do 1 500 z? do 60 dni oraz po?yczek ratalnych do 20 000 z? z okresem sp?aty do 60 miesi?cy.

Opinie klientów o firmie

Najbardziej zaufanym ?ród?em informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Wonga w Polsce s? opinie jej klientów. Liczne fora internetowe i serwisy zajmuj?ce si? g?ównie tematem po?yczek pozabankowych, to dobre miejsce, ?eby upewni? si? czy dana firma np. Wonga, to godny zaufania i uczciwy po?yczkodawca.

 

Wonga w rankingu chwilówek znajduj? si? przewa?nie w pierwszej dwudziestce firm po?yczkowych. To, co j? wyró?nia przy krótkoterminowych ofertach po?yczek to wygodny 60-dniowy termin sp?aty zobowi?zania. Po?yczk? w Wonga otrzyma ka?dy, kto posiada dowód osobisty, miejsce zamieszkania w Polsce, konto bankowe, numer telefonu i wiek od 18 lat (bez górnej granicy wieku).

 

Natomiast Wonga w?ród po?yczek ratalnych to przede wszystkim jedne z najni?szych kosztów i mo?liwo?? otrzymania gotówki w wysokiej kwocie 20 tysi?cy z?otych, na jasnych i uczciwych warunkach, zgodnie z ustaw? antylichwiarsk? obowi?zuj?c? w Polsce.

 

A co na to klienci, którzy korzystali z us?ug Wonga.pl? Popularno?? tej firmy po?yczkowej w Polsce nie jest przypadkowa. Wida? to w opiniach po?yczkobiorców, którzy za g?ówne korzy?ci wymieniaj?: sprawn? i szybk? obs?ug?, brak wielu formalno?ci i wst?pnych op?at typu prowizja, jasne warunki. Dodatkowo dla sta?ych klientów, którzy sp?acaj? swoje zobowi?zania w terminie, Wonga oferuje kolejno wy?sze kwoty po?yczki. Jednym s?owem – bezproblemowa transakcja – po?yczam i oddaj? w terminie, bez ukrytych kosztów i dodatkowych op?at.

 

Do minusów wg po?yczkobiorców, nale?y g?ównie szczegó?owa weryfikacja zdolno?ci kredytowej klienta, który je?li widnieje w jednej z baz informacji gospodarczych typu BIK, nie ma mo?liwo?ci otrzymania po?yczki.

 

Podsumowuj?c, sytuacja finansowa firm po?yczkowych w Polsce jest cz?sto niezale?na od tego, co dzieje si? na rynkach w Europie czy na ?wiecie. Warto jednak zawsze ?ledzi? wiadomo?ci i zachowa? czujno?? w przypadku jakichkolwiek transakcji finansowych czy to z udzia?em banków czy pozabankowych firm po?yczkowych.