ABC po?yczkobiorcy: jak dobrze wybra? kwot? i okres sp?aty po?yczki?

Po?yczki s? na wyci?gni?cie r?ki. Dos?ownie – aby zaci?gn?? po?yczk? online, wystarczy si?gn?? po komputer, tablet, a nawet smartfon. Ponadto zró?nicowanie ofert sprawia, ?e s? one dost?pne dla prawie ca?ego spo?ecze?stwa. Mog? po ni? si?gn?? osoby bardzo m?ode, dopiero wkraczaj?ce w doros?o??, emeryci, a nawet osoby zad?u?one. Dodatkowa pozorna anonimowo?? oraz dyskrecja równie? przyczyniaj? si? do tego, ?e coraz wi?cej klientów zwraca si? po finansow? pomoc do instytucji pozabankowych. Nie zawsze jednak ?atwy dost?p do po?yczki sprawia, ?e jest ona dopasowana do potrzeb i mo?liwo?ci po?yczkobiorcy oraz zapewniaj?ca wi?ksze prawdopodobie?stwo sp?aty w terminie.

Koszty po?yczki naprawd? s? najwa?niejsze?

Wydawa? by si? mog?o, ?e wybranie kwoty po?yczki i okresu sp?aty jest rzecz? najprostsz?. Mo?na to zrobi? dwoma szybkimi ruchami na kalkulatorze po?yczkowym lub, je?li zale?y nam na porównaniu wi?kszej ilo?ci ofert, w porównywarce po?yczkowej. Zalet? porównywarki jest tak?e to, ?e jasno i klarownie (i kwotowo) przedstawi ca?kowite koszty po?yczek.

Koszty s? oczywi?cie kwesti? bardzo wa?n? i ka?demu zale?y na tym, by za po?yczenie pieni?dzy zap?aci? jak najmniej. Kluczowymi pytaniami powinny by? jednak pytania dotycz?ce realnego zapotrzebowania na gotówk?, minimalnego czasu, który pozwala?by na jak najszybsz? sp?at? oraz miesi?cznej nadwy?ki bud?etowej, jak? si? dysponuje. Bez rzetelnej odpowiedzi na nie, nawet darmowa chwilówka nie jest najlepszym wyborem.

Ile trzeba zarabia?, by sp?aci? po?yczk??

Nieprawd? jest, ?e firmy po?yczkowe przyznaj? po?yczki ka?demu, nawet osobie nieposiadaj?cej zdolno?ci kredytowej. Mimo ?e w ostatnich zwi?kszy?a si? tak?e liczba odrzucanych wniosków, finansowe wymagania firm po?yczkowych nie s? zbyt wygórowane. Fakt, ?e akceptowany jest ka?dy dochód, nawet alimenty, zasi?ki spo?eczne czy stypendium studenckie, mo?e sk?ania? do my?lenia, ?e minimalne dochody musz? by? na bardzo niskim poziomie. Rzeczywi?cie, najcz??ciej, w przypadku po?yczek ratalnych wymienia si? kwot? 500 lub 600 z?otych dochodu. Tymczasem w wielu przypadkach tyle w?a?nie wyniesie jedna rata!

Jak wi?c policzy?, jaki dochód pozwoli na swobodn? sp?at?? Instytucje bankowe licz? to w sposób zalecany przez Komisj? Nadzoru Finansowego. Rekomendacja T mówi, ?e kredytobiorca nie powinien wzi?? kredytu, którego jedna miesi?czna rata (przy za?o?eniu, ?e jest ich przynajmniej 12) nie przekracza po?owy jego miesi?cznych dochodów. W taki sposób, zarabiaj?c najni?sz? krajow?, mo?emy miesi?cznie wyda? na rat? 750 z?otych, zarobki na poziomie 2000 z?otych pozwol? na miesi?czn? rat? w wysoko?ci 1000 z?otych, itd.

Nie jest to jednak wytyczna, któr? nale?y si? kierowa? bezkrytycznie. Nie robi? tego nawet banki i zwykle przyjmuj? margines b??du po?yczkobiorcy lub bufor bezpiecze?stwa. To sprawia, ?e ta kwota zmniejsza si? do oko?o 20-30% dochodów. Przyjrzyjmy si? bli?ej poni?szemu przyk?adowi:

Po?yczkobiorca zarabiaj?cy 2000 z?otych mo?e teoretycznie ud?wign?? rat? w nieprzekraczalnej wysoko?ci ok. 700 z?otych. W firmie Aasa nie móg?by w takim wypadku po?yczy? kwoty maksymalnej w wysoko?ci 10 tysi?cy z?otych, nawet je?li chcia?by j? sp?aci? w ci?gu 24 miesi?cy. Przy takim okresie sp?aty móg?by jednak liczy? na kwot? 9800 z?otych i ka?d? ni?sz?. Z kolei w firmie Wonga móg?by wzi?? po?yczk? o takich samych parametrach i mie? sporo zapasu pieni??nego – rata wynosi tam tylko 503 z?ote. W firmie Ferratum, taki klient móg?by zgodnie z za?o?eniami liczy? na maksymalnie 9000 z?otych na 24 miesi?ce.

S? to oczywi?cie wyliczenia orientacyjne, pozwalaj?ce po?yczkobiorcy samemu wyliczy? mo?liwo?? sp?aty, nie za? oficjalna polityka firm po?yczkowych. Wielce prawdopodobne jest to, ?e rzeczywi?cie przyznana kwota b?dzie wi?ksza. Wyliczenia te rzecz jasna nie dotycz? tak?e chwilówek, gdy? ich system sp?aty jest ca?kowicie inny.

Bilans wp?ywów i wydatków, czyli oceniamy zimnym okiem

Dobranie odpowiedniej kwoty po?yczki wbrew pozorom nie jest ?atwe. Pieni?dze dost?pne od r?ki kusz? i ?atwo jest przesadzi?. Warto jednak trzyma? si? kilku niepisanych, ale pomocnych zasad. Przede wszystkim – po?ycza?, tylko tyle, ile si? realnie potrzebuje, a nie tyle, ile mo?e si? otrzyma?. Po drugie – pami?ta? o tym, ?e im wi?ksza po?yczka, tym wi?ksze koszty. Nie s? one, jak wspomnieli?my wcze?niej, najwa?niejsze, jednak znacznie podnosz? poziom miesi?cznej raty. Po trzecie i najwa?niejsze – powy?sze wyliczenia s? teoretyczne, s?u??ce segregacji po?yczkobiorców i odnosz? si? do osób nieposiadaj?cych innych zobowi?za? finansowych. Warto wi?c zaznajomi? si? z tym, jak liczona jest zdolno?? kredytowa – opisuje to artyku? „Czym jest zdolno?? kredytowa i jak j? policzy??”.

By ustali? odpowiedni? kwot? po?yczki i okres sp?aty, nale?y najpierw przejrze? wszystkie swoje wydatki i wygospodarowa? kwot? woln?, któr? mo?na spo?ytkowa? na sp?at? raty. Inaczej ta kwota b?dzie wygl?da?a w przypadku, gdy zarabia si? 2000 z?otych, a inaczej, gdy zarabia si? 4000 z?otych. Mo?na przyj??, ?e w ka?dym przypadku minimalne koszty ?ycia s? podobne, wi?c w tym drugim przypadku do rozdysponowania zostanie du?o, nawet kilkukrotnie wy?sza kwota.

Rzetelny bilans wydatków pozwoli zorientowa? si? nie tylko, ile realnie mo?na sp?aca?, ale równie? ile pieni?dzy potrzebuje si? po?yczy?. Mo?e si? okaza?, ?e w niektórych przypadkach, rata po?yczki mo?e wynosi? nawet mniej ni? 20% dochodów. Je?eli rata b?dzie znacznie wy?sza, ryzykuje si? nie tylko utraceniem p?ynno?ci finansowej, ale i nara?eniem si? na dalsze koszty i powa?ne konsekwencje. Tego mo?na unikn??.