5 rzeczy, na których nie warto oszcz?dza?.

Na pytanie „Czy warto oszcz?dza??” wi?kszo?? odpowie zapewne twierdz?co. Skuteczne oszcz?dzanie w celu zbudowania poduszki finansowej czy funduszu awaryjnego jest rzecz? trudn? i trzeba uwa?a?, by nie popa?? równie? w drug? skrajno??. ?atwo bowiem przeoczy? moment, w którym ko?czy si? oszcz?dno??, a zaczyna zwyk?e sk?pstwo – równie szkodliwe co nadmierna rozrzutno??. S? przecie? obszary ?ycia, na których oszcz?dza? nie warto, gdy? w ogólnym rozrachunku przyniesie to wi?cej szkody ni? po?ytku. W wi?kszo?ci to równie? dziedziny, którym najlepiej przys?u?y si? po?yczka. Kiedy warto si? ni? posi?kowa??

#1. W zdrowym ciele zdrowy duch

Mówi si?, ?e zdrowie jest najwi?kszym i najcenniejszym dobrem cz?owieka. Dobra kondycja psychofizyczna stanowi bowiem podstaw? powodzenia w innych dziedzinach ?ycia, równie? tej finansowej. Oszcz?dzanie na zdrowiu, unikanie wizyt u lekarza, niewykupowanie leków (które zreszt? potrafi? by? bardzo kosztowne), niekorzystanie z rehabilitacji, a nawet zaniechanie profilaktyki to balansowanie na granicy ryzyka utraty zdrowia, a to z kolei mo?e prowadzi? do utraty pracy lub innych ?róde? dochodów. Dlatego warto o nie nie tylko dba?, ale równie? i inwestowa?, nawet je?eli wi??e si? to z wydatkami.

Trzeba si? liczy? z tym, ?e w przypadku problemów bardzo wa?na jest szybko?? dzia?ania, co cz?sto wi??e si? z konieczno?ci? prywatnych konsultacji lub zabiegów. Mo?e to wymaga? po?wi?cenia cz??ci swoich oszcz?dno?ci, a je?li ich nie ma – poszukania zewn?trznego ?ród?a finansowania. Po?yczka online ma nad kredytem t? przewag?, ?e jest dost?pna w?a?ciwie od r?ki – mo?na j? uzyska? bardzo szybko i bez zb?dnych formalno?ci, a to bardzo wa?ne, je?eli liczy si? czas.

Nawet firmy po?yczkowe zdaj? sobie spraw? z ochrony zdrowia – coraz cz??ciej, zaci?gaj?c po?yczk?, mo?na skorzysta? tak?e z pakietów medycznych. Do niedawna klienci Hapi Po?yczki mogli skorzysta? z promocji Hapi Zdrowie, dzi?ki której uzyskiwali mo?liwo?? nieograniczonych wizyt u specjalistów. Pakiet medyczny w swojej ofercie posiada równie? Provident. Przy zaci?gni?ciu po?yczki w tej firmie, mo?na ubezpieczy? si? od nieszcz??liwego wypadku lub nag?ego zachorowania, a w zamian za 13 z?otych miesi?cznie otrzyma? pomoc w postaci dost?pu do wizyt lekarskich, rehabilitacji lub transportu medycznego na terenie ca?ego kraju. W sytuacjach losowych pakiet medyczny Provident zapewnia tak?e odszkodowanie na wypadek wyst?pienia trwa?ego uszczerbku na zdrowiu.

#2. Edukacja procentuje

Inwestowanie w siebie jest najlepszym sposobem na ulokowanie ?rodków i oszcz?dno?ci. Samorozwój i podnoszenie kwalifikacji jest przecie? jednym z najlepszych sposobów na poprawienie swojej sytuacji finansowej. Jest to wprawdzie inwestycja d?ugoterminowa, ale bardzo trwa?a i – co najwa?niejsze – nigdy nie jest na ni? za pó?no, cho? oczywi?cie warto zacz?? jak najwcze?niej. Podobnie, jak w przypadku zdrowia, tak?e i tutaj mo?na pokusi? si? o wzi?cie po?yczki – cho? zwykle trzeba b?dzie ponie?? zwi?zane z tym koszty (chyba ?e skorzysta si? z darmowej po?yczki), to pr?dzej czy pó?niej zwróc? si? one z nawi?zk?. Potrzeb? kszta?cenia rozumiej? tak?e po?yczkodawcy, dzi?ki którym po?yczy? mog? nawet osoby bardzo m?ode, stoj?ce u progu doros?o?ci. W firmach takich jak Monedo Now, Szybka Gotówka czy Ale Gotówka po?yczk? nawet 18-latkowie, którzy rozpoczynaj? w?a?nie swoj? karier? edukacyjn? i zawodow?.

#3. Jeste? tym, czym jesz

Ceny ?ywno?ci w Polsce s? naprawd? ró?norodne, wi?c bez problemu mo?na komponowa? pe?ne posi?ki naprawd? niskim kosztem. Tylko trzeba pami?ta? o jednym – pe?ne nie znaczy pe?nowarto?ciowe. To z kolei mo?e odbi? si? na zdrowiu. Oczywi?cie, nie trzeba od razu wydawa? kroci – mo?na samemu przyrz?dza? posi?ki, unika? produktów przetworzonych czy wprowadzi? wi?cej warzyw i owoców do swojej diety. To nie kosztuje du?o, a dobre jako?ciowo produkty mo?na znale?? na ?redniej pó?ce cenowej, niekoniecznie trzeba szuka? w?ród promowanych i reklamowanej zdrowej ?ywno?ci. Jakkolwiek, ceny najni?sze zwykle b?d? poci?ga?y za sob? równie nisk? jako?? i warto?ci od?ywcze.

#4. Nieocenione bezpiecze?stwo

Bezpiecze?stwo w?asne i swojej rodziny jest nie do przecenienia, tym bardziej ?e nadmierne oszcz?dno?ci w tej dziedzinie mog? doprowadzi? do tragedii, której skutków nie mo?na b?dzie odwróci?. Warto wi?c zadba? o to, by w jak najwi?kszym stopniu wyeliminowa? ryzyko wyst?pienia wydatków. Inwestycje w nowe opony w samochodzie (jak te? jego ogóln? sprawno??), alarm przeciww?amaniowy, czy czujnik czadu z pewno?ci? uszczupl? portfel, ale zapewni? spokojny sen i poczucie bezpiecze?stwa. Ten obszar równie? wskazujemy jako dobry powód do zaci?gni?cia po?yczki, je?li nie posiada si? odpowiednich ?rodków, by zap?aci? za nie samemu. Na szcz??cie, wachlarz produktów pozabankowych jest tak szeroki, ?e bez problemu znajdzie si? co? dla siebie – czy to b?dzie chwilówka, czy po?yczka ratalna – o ile wcze?niej dobrze zapozna si? z poszczególnymi ofertami (my polecamy nasz? porównywark? po?yczkow?).

#5. Dobre sprz?ty domowe pos?u?? d?u?ej

Zakup nowych urz?dze? AGD czy RTV jest jednym z cz?stszych powodów, dla których Polacy zaci?gaj? po?yczki, najcz??ciej dlatego, ?e zakup tych, które pos?u?? na lata to cz?sto wydatki rz?du kilku tysi?cy z?otych. W ?adnym wypadku nie jest to rozrzutno?? – sprz?ty dro?sze s? mniej awaryjne (przez co mo?na oszcz?dzi? na naprawach), a tak?e konsumuj? nieporównywalnie mniej energii. Nie bez powodu mówi si?, ?e niebogatych ludzi nie sta? na tanie rzeczy – ?ywotno?? ta?szego sprz?tu mo?e by? kilkukrotnie ni?sza, a zamiast jednego wydatku w ci?gu kilku lat, mo?na szykowa? si? na kilka co roku. Przy tej okazji chyba najbardziej trzeba pami?ta?, ?e nie liczy si? oszcz?dzanie ilo?ciowe, ale oszcz?dzanie m?dre, a przez to selektywne.